Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Cevap verin!..

24 Aralık 2015

Halk­ta ar­tık bu bi­linç oluş­tu…
Ör­ne­ğin, Bit­li­s'­te şe­hit dü­şen Sa­met Piş­ki­n'­in To­ka­t'­ta­ki ce­na­ze­sin­de bir ya­kı­nı fer­yat edi­yor:
“Ben an­ne­yim… Yü­re­ğim ya­nı­yor… Cep­ha­ne­ler do­la­na ka­dar bu va­tan ne­re­dey­di?”
Ül­ke­nin sa­hip­siz bı­ra­kıl­dı­ğı­na da­ir olu­şan bi­linç so­ru­yor:
“Ne­re­dey­di­niz?”
Ce­vap yok!..

* * *

İlk hen­dek­ler ka­zıl­ma­ya, yol­la­rın al­tı­na dö­şe­nen el ya­pı­mı bom­ba­lar pat­la­tıl­ma­ya…
Ve ağır si­lah­lar­la pu­su­lar ku­rul­ma­ya baş­lan­dı­ğın­da biz de so­ru­yor­duk:
“Bu si­lah­lar, pat­la­yı­cı­lar stok­la­nır­ken… Yol­lar ka­zı­lıp bom­ba yer­leş­ti­ril­dik­ten son­ra üze­ri­ne as­falt çe­kil­di­ğin­de ne­re­ler­dey­di­niz?”
Hiç ce­vap gel­me­di!..

* * *

Yi­ne so­ru­yor­duk:
“Bu ül­ke­nin ba­zı il­le­rin­de il­çe­le­rin­de ma­hal­le­ler ele ge­çi­ri­lir­ken, si­lah stok­la­nır­ken, pat­la­yı­cı­lar nak­le­di­lir­ken…
Ora­la­rın po­li­si, jan­dar­ma­sı, kay­ma­ka­mı, va­li­si, is­tih­ba­rat ör­güt­le­ri yok muy­du?..
Ya da var­dı, göz mü yu­mu­yor­du?..
Göz yum­duy­sa bu va­ta­na iha­net de­ğil mi­dir?!.”
Dev­le­ti ida­re eden ik­ti­dar­dan tık yok!..
Ta­bi­i bu ka­dar da de­ğil…
Ön­ce­sin­de PKK bu ka­dar şı­ma­rık­lık­lar için­de tö­ren­le te­rö­rist me­zar­lık­la­rı açı­lı­şı ya­par­ken; as­ke­ri bir­lik­le­rin önün­den Apo pos­ter­le­ri, PKK pa­çav­ra­la­rıy­la gös­te­re gös­te­re ge­çer­ken…
Yol­la­rı ke­sip kim­lik kon­tro­lü ya­par­ken, söz­de mah­ke­me­ler ku­rar­ken, “ver­gi­” adı al­tın­da ha­raç top­lar­ken…
Bu dev­let, bu AKP ik­ti­da­rı, bu ik­ti­da­rın kah­ra­man (!) ka­ba­da­yı­la­rı, ik­ti­da­rın ga­ze­te bas­kın­cı­la­rı, ik­ti­da­rın uçan tek­me­ci­le­ri ne­re­dey­di?..

* * *

Şe­hi­din To­ka­t'­ta­ki ce­na­ze­sin­de fer­yat eden bir an­ne­nin se­si An­ka­ra'da yan­kı­la­nır­ken, ku­lak­lar yi­ne tı­ka­lı…
Ce­vap ve­ren yok!..
Gen­ce­cik po­li­si­mi­zi, as­ke­ri­mi­zi te­rör ba­ta­ğı­na sü­rü­yo­ruz…
Bu, onur­lu cep­he sa­va­şı de­ğil, te­rö­rist­le­rin sak­lan­dık­la­rı in­ler­den yü­rüt­tük­le­ri kal­leş sa­vaş!..
Kah­pe kur­şu­nun ne­re­den ge­le­ce­ği, bom­ba­lı tu­za­ğın ne­re­de ol­du­ğu bel­li de­ğil!..
Kah­pe te­rör, üze­ri­ne sür­dü­ğü­müz gen­ce­cik in­san­la­rı­mı­zın ka­nı­nı top­ra­ğa dü­şü­rü­yor, ana­lar kan ağ­lı­yor, ço­cuk­lar ye­tim ka­lı­yor…
Kim­dir se­be­bi?..

* * *

Se­bep için “te­rö­r” de­yip geç­me­yi­niz…
Ma­ka­ra­yı ter­si­ne sar­dı­ğı­nız za­man, ağır bir ih­ma­lin ve ay­maz­lı­ğın ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz…
As­ke­re ope­ras­yon yet­ki­si­ni va­li­le­re ve­ren­ler…
As­ke­ri kış­la­sı­na, po­li­si ka­ra­kol­la­rı­na ka­pa­tan­lar…
“Çö­züm sü­re­ci­” saf­sa­ta­sıy­la pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­duk­la­rı için her şe­ye göz yu­man…
Ve so­nun­da PKK'­nın oyu­nu­na ge­len bu ik­ti­dar, şe­hit­le­rin de…
Ev­le­ri­ni bark­la­rı­nı terk et­mek zo­run­da ka­lan hal­kın, ken­di ül­ke­sin­de mül­te­ci du­ru­ma düş­me­si­nin de…
Baş so­rum­lu­su­dur!..

* * *

Şe­hit ce­na­ze­sin­de bir an­ne fer­yat edi­yor:
“Cep­ha­ne do­la­na ka­dar ne­re­dey­di­niz?”
Tık yok!..

Fet­hul­la­h'­ın pe­şin­de!..

“Ce­ma­at” mi de­sek, “ör­gü­t” mü de­sek, her ney­se…
Bu­nu ül­ke­nin ba­şı­na si­ya­si ik­ti­dar­lar be­la et­ti…
Ama en çok hi­ma­ye­yi de AK­P'­den gör­dü, ne is­te­di­ler­se al­dı­lar…
Pa­ra­yı, yar­gı­yı, po­li­si, bü­tün dev­let or­gan­la­rı­nı bö­lüş­tü­ler…
17-25 Ara­lı­k'­a ka­dar her şey tı­kı­rın­day­dı…
Ve o ope­ras­yon­lar ol­ma­say­dı, bu­gün de tı­kı­rın­da ola­cak­tı, Pen­sil­van­ya'ya sa­bah ak­şam say­gı­lar, mu­hab­bet­ler gön­de­ri­le­cek­ti…
Şim­di Fet­hul­la­h'­ı Tür­ki­ye'ye ge­tir­me­ye ça­lı­şı­yor­lar, gü­ler mi­sin ağ­lar mı­sın?..
(Bu ko­nu­ya ya­rın da­ha ge­niş gi­re­riz)

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more