Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

İstikrara oy vermişlerdi!..

16 Aralık 2015

7 Ha­zi­ra­n'­da tek ba­şı­na ik­ti­da­rı kay­be­den AKP, 1 Ka­sı­m'­da yüz­de 49.5 ile tek­rar tek ba­şı­na ik­ti­da­ra ge­lin­ce, bu işi bi­len­ler (!) açık­la­mış­tı:
“Seç­men is­tik­ra­ra oy ver­di.”
Bir bu­çuk ay için­de ya­şa­nan­lar, AK­P'­yi tek­rar tek ba­şı­na ik­ti­da­ra ge­tir­me­nin suç­lu­su­nu da or­ta­ya çı­kar­mış ol­du:
“İs­tik­ra­r.”
“İs­tik­ra­r” seç­me­ni al­dat­tı ve Tür­ki­ye tam bir is­tik­rar­sız­lık çu­ku­ru­na düş­tü!..

* * *

İs­tik­rar bek­le­yen yüz­de 49.5'lik seç­men şim­di ha­lin­den mem­nun ol­ma­lı!..
Kan göv­de­yi gö­tü­rü­yor!..
Ana­lar kan ağ­lı­yor, ço­cuk­lar ba­ba­sız ka­lı­yor!..
Ül­ke­nin bir bö­lü­mün­de okul­la­rın ka­pı­sı­na ki­lit vu­ru­lu­yor!..
2 bi­ni aş­kın öğ­ret­men ev­le­ri­ne gön­de­ri­li­yor!..
Böl­ge­de adı ko­nul­ma­mış bir ola­ğa­nüs­tü hal uy­gu­la­nı­yor, so­ka­ğa çık­ma ya­sak­la­rı ola­ğan ha­le ge­li­yor!..
İn­san­lar, ken­di ül­ke­le­rin­de ev­le­rin­den ka­çıp ak­ra­ba­la­rı­nın ya­nın­da ve­ya baş­ka ma­hal­le­ler­de, baş­ka il­ler­de mül­te­ci du­ru­mu­na dü­şü­yor!..

* * *

AKP, “is­tik­ra­r” için yüz­de 49.5 oy­la tek ba­şı­na ik­ti­da­ra gel­di…
Di­yar­ba­kır Ba­ro Baş­ka­nı şeh­rin gö­be­ğin­de öl­dü­rül­dü!..
Di­yar­ba­kır mer­kez Sur il­çe­si, Su­ri­ye, Lüb­nan, Af­ga­nis­ta­n'­a dön­dü…
Ev­le­rin ya­rı­sı yok, yı­kık, ha­ra­be ha­lin­de, her yer de­lik de­şik…
“Dört Ayak­lı Mi­na­re'yi ko­ru­ya­lı­m” der­ken, ta­ri­hi Kur­şun­lu Ca­mi­i ya­kı­la­rak yok edil­di…
İl­ler, il­çe­ler sa­vaş ala­nı ha­li­ne gel­di, ti­ca­ri ve sos­yal ha­yat dur­du!.
Al sa­na is­tik­rar!..

* * *

Po­lis, as­ker şe­hit!..
Ça­tış­ma­la­rın ara­sın­da ka­lan ço­luk ço­cuk si­vil ölüm­le­ri…
Has­ta­ne­ler hiz­met ve­re­mez hal­de…
Pe­ki “is­tik­ra­r” bu ka­dar mı?..
Yet­mez!..
Rus sa­vaş uça­ğı­nı da dü­şür­dük is­tik­rar uğ­ru­na!..
Rus­ya ile so­ğuk sa­vaş ha­lin­de­yiz!..
Rus sa­vaş ge­mi­si Bo­ğa­z'­dan Ak­deni­z'­e ge­çi­yor, gü­ver­te­de­ki bir as­ke­rin om­zun­da fü­ze…
Rus sa­vaş ge­mi­si Bo­ğa­z'­dan Ka­ra­de­ni­z'­e ge­çi­yor, bi­zim de­ni­zal­tı de­ni­zin al­tın­dan ta­kip­te…
Tam Ka­ra­de­niz ağ­zın­da su yü­ze­yi­ne çı­kıp Rus­la­ra der­si­ni (!) ve­ri­yor…
“İs­tik­ra­r” için bir tek Rus ge­mi­si­ni tor­pil­le­me­di­ği ka­lı­yor…

* * *

Seç­me­nin yüz­de 49.5'i “is­tik­ra­r” için oy ver­di, AKP de tan­kıy­la, zırh­lı araç­la­rıy­la Ira­k'­a as­ker so­ka­rak is­tik­ra­rı sağ­la­dı!..
Irak, “E­ge­men­lik hak­kı­” de­di, “İş­ga­l” de­di, ama “çe­kil­mi­yo­ru­z” kar­şı­lı­ğı­nı al­dı…
Ama sa­de­ce 3 gün son­ra bi­zim as­ke­ri­miz, tan­kıy­la, zırh­lı araç­la­rıy­la çe­kil­mek zo­run­da kal­dı!..

* * *

Sev­gi­li okur­lar,
Tür­ki­ye, ta­ri­hi­nin en is­tik­rar­sız, en teh­li­ke­li gün­le­ri­ni ya­şı­yor…
Bü­tün bun­lar, is­tik­rar yut­tur­ma­ca­sıy­la tek par­ti ik­ti­da­rı­nın ye­ni­den ül­ke­nin ba­şı­na geç­me­si so­nu­cu ge­çek­leş­ti…
Bu ka­dar­la da kal­ma­ya­cak, da­ha kö­tü gün­ler bek­li­yor bi­zi!..

Edep, adap!..

Rus sa­vaş uça­ğı dü­şü­rül­dü­ğü ve kri­zin tır­man­dı­ğı gün­ler­de Rus­ya'ya yö­ne­lik za­rif (!) bir tweet at­mış­tı:
“Puş­t.”
Son­ra, “Ben Bush de­mek is­te­di­m” de­miş­ti, ne ala­ka­sı var­sa…
Şim­di Rus­ya'ya yö­ne­lik, ye­ni bir ayı­lı tweet da­ha at­mış, so­nu­na “H S” koy­muş; an­la­mı­nı bi­len bi­lir!.
Bu de­fa da “Ha­di sen de de­mek is­te­dim, on­la­rın baş harf­le­ri­ni koy­du­m” de­di, he­pi­mi­zi ke­riz ye­ri­ne ko­ya­rak…
Bu zat-ı muh­te­rem Ana­ya­sa pro­fe­sö­rü Bur­han Ku­zu…
Ay­nı za­man­da AK­P'­li ve­kil ve Tay­yip Be­y'­in baş­da­nış­ma­nı…
Her­ke­se “e­dep, ada­p” der­si ve­ren Tay­yip Bey bu şah­sın ede­bin­den, ada­bın­dan aca­ba mem­nun mu?..
Al­lah bi­lir bu şa­hıs öğ­ren­ci­le­ri­ne de edep, adap öğ­re­ti­yor­dur!..

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more