Reklamsız Sözcü
RAHMİ TURAN

Bu saldırılar Türk’e yakışmaz!

13 Temmuz 2015

Çi­n'­in Do­ğu Tür­kis­ta­n'­da, Müs­lü­man Uy­gur Türk­le­ri­ne ağır bas­kı yap­tı­ğı, hal­kı ez­di­ği id­di­ala­rı üze­ri­ne dün Al­man­ya­'nın Köln şeh­rin­de de pro­tes­to gös­te­ri­le­ri ya­pıl­dı. An­cak hiç­bir yer tah­rip edil­me­di, ya­kı­lıp yı­kıl­ma­dı. Mi­ting uy­gar­ca geç­ti.
El­le­rin­de Çin aley­hi­ne pan­kart­lar ta­şı­yan ve ço­ğun­lu­ğu Türk olan pro­tes­to­cu­lar, gös­te­ri­den son­ra olay­sız bir şe­kil­de da­ğıl­dı­lar. Me­de­ni­yet bu…

* * *

Tür­ki­ye'de ise bir ta­kım den­siz­ler, mil­li­yet­çi­lik adı al­tın­da Çin lo­kan­ta­la­rı­na sal­dı­rı­yor, Çin­li di­ye Ko­re­li tu­rist­le­ri dö­vü­yor, Tay­land Kon­so­los­lu­ğu­'nu ba­sı­yor, Türk tu­riz­mi­ni bal­ta­la­dı­ğı gi­bi, ül­ke­yi de dün­ya­ya re­zil edi­yor.
Bun­lar, Çi­n'­in Sin­can Böl­ge­si'n­de Türk ve Müs­lü­man hal­kın ezil­di­ği, bü­yük bas­kı­la­ra ma­ruz kal­dı­ğı ha­ber­le­ri üze­ri­ne ya­pı­lı­yor.
Oy­sa ha­ber­le­rin doğ­ru ol­ma­dı­ğı an­la­şıl­dı. Ana­do­lu Ajansı­'nın ha­ber­le­ri de bu me­al­de…
Ay­rı­ca… Tüm söy­le­nen­ler doğ­ru ol­sa bi­le, soy­daş­la­rı­mı­za des­tek ol­ma­nın yo­lu, ken­di ül­ke­mi­zi tah­rip et­mek mi­dir?
Ken­di ken­di­le­ri­ni to­kat­la­yan in­san­la­ra da, ken­di­ne za­rar ve­ren ulus­la­ra da “a­kıl­lı­” di­ye ba­kıl­maz!

* * *

Sa­hi­bi Türk olan Çin lo­kan­ta­sı­na sal­dır­mak, Çin­li ol­ma­yan aş­çı­yı döv­mek, Çin­li di­ye Gü­ney Ko­re­li bir kı­zı tar­tak­la­mak, göz­le­ri çe­kik di­ye Çin­li sa­nı­lıp bir ka­dı­nı linç et­me­ye kal­kış­mak, re­zil­lik­ten baş­ka ne­dir ki?
Tüm bun­lar, za­ten zor du­rum­da olan Tür­ki­ye'yi dün­ya­da da­ha da zor du­rum­da bı­ra­kır, Uzak­do­ğu ül­ke­le­riy­le eko­no­mik iliş­ki­ler bo­zu­lur, Tür­ki­ye'nin dış iti­ba­rı çok za­rar gö­rür.
Ger­çek Türk olan, ül­ke­sin­de­ki mi­sa­fir­le­ri hır­pa­lar mı? On­la­rı dö­vüp linç et­me­ye kal­kı­lır mı? Ne gü­na­hı var o in­san­la­rın?

* * *

Çi­n'­in Sin­can Uy­gur Özerk Böl­ge­si, Do­ğu Tür­kis­tan ola­rak da bi­li­nir.
As­ya kı­ta­sı­nın tam or­ta­sın­da­dır.
Yük­sek dağ­lar­la, il­ginç çöl­ler­le, gü­zel ot­lak­lar ve bü­yük or­man­lar­la kap­lı­dır.
Top­rak­la­rı Tür­ki­ye'nin iki ka­tı (1.6 mil­yon ki­lo­met­re­ka­re), nü­fu­su 22-23 mil­yon­dur. Bu nü­fu­sun 10.5 mil­yo­nu Türk Uy­gur kö­ken­li, 10 mil­yo­nu Çin­li Han, ge­ri­si de çe­şit­li ırk­lar­dan­dır.
Çin, böl­ge­ye ida­ri özerk­lik ver­miş­tir. Yö­ne­tim­de Uy­gur Türk­le­ri de önem­li gö­rev­ler al­mak­ta­dır.

* * *

Ba­zı grup­la­rın, Uy­gur Türk­le­ri'ne des­tek di­ye ken­di ül­ke­mi­zi tah­rip et­me­le­ri tam bir ah­mak­lık­tır!
Uy­gur Türk­le­ri'nin so­run­la­rı, so­kak gös­te­ri­le­riy­le de­ğil, dev­let­ler ara­sı iliş­ki­ler­le, ya­pı­la­cak iki­li gö­rüş­me­ler­le çö­züm­le­nir. Ken­di, ken­di­mi­zi döv­me­nin ne an­la­mı var?
Ap­tal­lı­ğı bı­ra­kın!

Kel­le kol­tuk­ta!

Ga­ze­te­ci­lik teh­li­ke­li mes­lek…
Yal­nız Tür­ki­ye'de de­ğil, dün­ya­nın her ya­nın­da öy­le…
Mer­ke­zi Ce­nev­re­'de bu­lu­nan Ba­sın Amb­lem Kam­pan­ya­sı (PEC) ad­lı si­vil top­lum ku­ru­lu­şu­na gö­re, bu yı­lın ilk 6 ayın­da 24 ül­ke­de 71 ga­ze­te­ci öl­dü­rül­dü.
Çok şü­kür ki Tür­ki­ye'de öl­dü­rü­len ga­ze­te­ci yok ama, ha­pis ce­za­sı yi­yen çok!
Ül­ke­miz­de, ga­ze­te­ler­le, ga­ze­te­ci ve ya­zar­lar için açı­lan ce­za ve taz­mi­nat da­va­la­rı yüz­ler­le, hat­ta bin­ler­le ifa­de edi­li­yor!
Ya­ni ik­ti­dar yan­lı­sı ol­ma­yan mes­lek­taş­la­rı­mız kel­le kol­tuk­ta gö­rev ya­pı­yor!

* * *

Ga­ze­te­ci ölüm­le­rin­de top­lam 24 ga­ze­te­ci ile Or­ta­do­ğu ba­şı çe­ki­yor.
Fran­sa'da 8, Uk­ray­na'da 4, Po­lon­ya'da 1, Lib­ya'da 8, Ye­me­n'­de 6, Ira­k'­ta 6, Su­ri­ye'de 2 ve Gaz­ze'de 1, Gü­ney Su­-da­n'­da 6, So­ma­li, Ken­ya ve De­mok­ra­tik Kon­go Cum­hu­ri­ye­ti'n­de bi­rer, Fi­li­pin­le­r'­de 3, Hin­dis­tan ve Pa­kis­ta­n'­da 2'şer, Af­ga­nis­tan ve En­do­nez­ya'da bi­rer, Mek­si­ka'da 4, Hon­du­ras, Gu­ate­ma­la ve Bre­zil­ya'da 3'er, Ko­lom­bi­ya'da 2, Pa­ra­gu­ay ve Do­mi­nik Cum­hu­ri­ye­ti'n­de bi­rer ga­ze­te­ci öl­dü­rül­müş bu­lu­nu­yor.

* * *

Sal­dı­rı­lar bu şe­kil­de de­vam eder­se, yıl so­nu­na ka­dar, yak­la­şık 69 ga­ze­te­ci­nin da­ha öl­dü­rü­le­ce­ği ve kur­ban­la­rın sa­yı­sı­nın 140'ı bu­la­ca­ğı tah­min edi­li­yor! Ne mes­lek de­ğil mi?

Tebessüm

“Bu­ra­da si­ga­ra içi­lir mi?”

İs­tan­bu­l'­da bir lo­kan­ta­ya gi­den Te­mel, gar­so­na so­rar:
“Bu­ra­da si­ga­ra içe­bi­lir
mi­yim?”
“Ha­yır, ya­sak­tı­r” der gar­son.
Te­mel iti­raz eder:
“A­ma bak bir sü­rü in­san içi­yo­r”
“Ne ya­pa­yım? On­lar sor­ma­dı­lar ki!”
* Ül­ke­miz­de­ki ka­çak in­şa­at­lar da öy­le… So­ran ya­pa­mı­yor, sor­ma­yan kaz­ma­yı vu­ru­yor!

Günün Sözü

Eğer sab­re­der­sek bü­tün des­pot­la­rın yı­kıl­dı­ğı­nı gö­rü­rüz!

Rahmi Turan
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more