Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Çatlak kafalar!

10 Aralık 2015

Adam ırk­çı… Adam fa­şist… Adam ka­fa­dan kon­tak!
Böy­le ak­lı­nı oy­nat­mış bir he­rif gü­nün bi­rin­de yet­ki­li du­ru­ma ge­lir­se, vay dün­ya­nın ha­li­ne!
Ame­ri­ka'da, 2016 so­nun­da ya­pı­la­cak se­çim­de “Baş­kan ada­yı­” ol­mak için ya­rı­şan Cum­hu­ri­yet Par­ti­li Do­nald Trum­p'­tan bah­se­di­yo­rum.
Trump gay­ri­men­kul zen­gi­ni mil­yar­der bir işa­da­mı… New Yor­k'­ta onun adı­nı ta­şı­yan çok bü­yük gök­de­len­le­ri var.
Aday ada­yı Trump “Müs­lü­man­la­rı Ame­ri­ka'ya al­ma­ya­lım. Te­rör be­la­sın­dan ko­run­mak için mev­cut tüm Müs­lü­man­la­rı da Ame­ri­ka'dan ata­lım!”
tek­li­fin­de bu­lun­du.
İşin tu­ha­fı onu des­tek­le­yip “Ken­di ca­nı­mı­zı kur­tar­mak için ül­ke­miz­de­ki Müs­lü­man­la­rı ne­den fe­da et­me­ye­lim?” di­yen­ler de var.
Do­nald Trump, se­çim po­li­ti­ka­sı ne­de­niy­le böy­le ko­nu­şu­yor di­ye­lim. Ya NA­TO Ge­nel Sek­re­te­ri Jens Stol­ten­ber­g'­in Müs­lü­man­la­ra duy­du­ğu aler­ji­ye ne de­me­li? Adam, açık açık:
“Or­ta­do­ğu'da Müs­lü­man­lar bir­bir­le­riy­le sa­va­şı­yor. Biz ni­ye bu sa­va­şa mü­da­hil olu­yo­ruz?” de­di. Ya­ni “Bı­ra­ka­lım Müs­lü­man­lar bir­bir­le­ri­ni öl­dür­sün­le­r” de­mek is­te­di. Vic­dan mı, in­san­lık mı bu?
Tüm dün­ya­da Müs­lü­man­la­rın ya­şa­mı her ge­çen gün bi­raz da­ha zor­la­şı­yor!

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more