Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

“Çekik göz” olayı!

12 Temmuz 2015

Tür­ki­ye ola­rak hep ken­di ken­di­mi­zi to­kat­la­yıp du­ru­yo­ruz.
Yal­nız po­li­ti­ka­da de­ğil, he­men her alan­da ha­li­miz iç­ler acı­sı!
İs­tan­bu­l'­da Çin­li di­ye Gü­ney Ko­re­li tu­rist dö­vül­dü, Çin lo­kan­ta­sı ba­sı­lıp ta­ru­mar edil­di, Tay­land Fah­ri Kon­so­los­lu­ğu ba­sı­lıp tah­rip edil­di, An­ka­ra'da Tay­land Bü­yü­kel­çi­li­ği önün­de­ki gös­te­ri­de Çin­li sa­nı­lan çe­kik göz­lü bir ka­dın az da­ha linç edi­li­yor­du!
Bun­lar, Çi­n'­in Sin­can Böl­ge­si'n­de ya­şa­yan Türk ve Müs­lü­man kö­ken­li hal­kın bas­kı­la­ra ma­ruz kal­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le ya­pı­lı­yor ama fay­da­sı ol­ma­dı­ğı gi­bi Tür­ki­ye'ye za­rar ve­ri­yor.
Dün­ya­da­ki iti­ba­rı­mız her ge­çen gün bi­raz da­ha azal­mak­ta…
Hal böy­ley­ken, ya­pı­lan sal­dı­rı­la­rı kı­na­ma­sı bek­le­nen MHP li­de­ri Dev­let Bah­çe­li ne de­se be­ğe­nir­si­niz?
“Bun­lar genç ço­cuk­lar. Bi­ri­si sü­rük­ler, bun­lar da ar­ka­la­rın­dan gi­de­bi­lir. Hem Ko­re­li ile Çin­li'yi ayırt ede­cek özel­lik ne­dir? Çe­kik göz… Bak­tı ki iki­si de çe­kik göz… Fark eder mi efen­dim?” de­mez mi?
Gü­ney Ko­re te­le­viz­yon­la­rı şim­di hep bu olay­lar­dan ve Dev­let Bah­çe­li'nin ırk­çı söy­lem­le­rin­den bah­se­de­rek Tür­ki­ye'yi eleş­ti­ri­yor.
“Kes­kin sir­ke kü­pü­ne za­rar ve­ri­r” de­nir ya… Bi­zim ha­li­miz de öy­le!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more