Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Ne olacak Türkiye’nin hali?

29 Aralık 2015

Biri­le­ri “Baş­kan­lık da Baş­kan­lı­k” di­ye tut­tu­ru­yor.
Ba­zı­la­rı da “Ö­zerk­lik, öz­yö­ne­ti­m” di­ye­rek si­la­ha sa­rı­lan te­rö­rist­le­ri ha­in­ce al­kış­lı­yor.
Kı­sa­ca­sı ül­ke­miz­de bir yan­dan “Baş­kan­lı­k”, di­ğer yan­dan “Öz­yö­ne­ti­m” di­ye iki ay­rı mü­ca­de­le de­vam edi­yor.
Pe­ki, ne ola­cak Tür­ki­ye'nin ha­li?
“Re­jim de­ği­şik­li­ği ka­os ya­ra­tı­r” di­yen Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Prof. Me­tin Feyzioğlu'na gö­re:
“A­na­ya­sa'nın de­ğiş­ti­ril­me­si tek­lif da­hi edi­le­mez ilk 3 mad­de­sin­de­ki Cum­hu­ri­-
ye­t'­in te­mel il­ke­le­ri dar­be­ci­ler ta­ra­fın­dan bi­le do­ku­nul­ma­mış il­ke­ler­dir. Kim do­kun­mak is­ter­se mil­le­tin ga­za­bı­na uğ­rar!
Çö­zü­mü de­mok­ra­tik özerk­lik ve eya­let sis­te­min­de ara­mak Tür­ki­ye'yi te­me­lin­den yık­ma­ya te­şeb­büs et­mek­tir!
Adı­na is­ter öz­yö­ne­tim de­sin­ler, is­ter de­mok­ra­tik özerk­lik de­sin­ler. Bu gi­bi bal­lı sı­fat­lar­la süs­le­me­ye ça­lış­sa­lar da özerk­li­ğin Tür­ki­ye'de top­lum­sal ba­rı­şı sağ­la­ma­sı müm­kün de­ğil­dir. Tam ak­si­ne Tür­ki­ye, tüm yurt­ta bü­yük bir kao­sa sü­rük­le­nir. Gü­ney­do­ğu'da bi­zi kah­re­den man­za­ra­lar bü­yük kent­le­ri­mi­ze gi­rer, in­san­lar, bir­bir­le­ri­nin dük­kân­la­rı­nı ya­kıp yık­ma­ya baş­lar­. Şim­di bir gü­ven­ce­miz var çok şü­kür.”

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more