Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Onur kı­rı­cı ya­lan!

4 Aralık 2015

Brük­se­l'­de­ki Av­ru­pa Bir­li­ği zir­ve­sin­de Tür­ki­ye üze­rin­den Av­ru­pa'ya gi­den göç­men­le­rin ia­de­si için ya­pı­lan an­laş­ma Tür­ki­ye'yi “Av­ru­pa'nın sı­nır mu­ha­fı­zı­” yap­tı.
Su­ri­ye­li göç­men­ler ar­tık Tür­ki­ye'den öte­ye gi­de­me­ye­cek­ler. Eğer gi­den olur­sa, ya­ka­la­nıp ya­ka pa­ça Tür­ki­ye'ye ia­de edi­le­cek!
Bu­na kar­şı­lık Av­ru­pa Bir­li­ği'n­den 3 mil­yar Eu­ro ala­cak­mı­şız! Bir de Türk va­tan­daş­la­rı­na Ekim 2016'dan iti­ba­ren “Vi­ze­siz Av­ru­pa­” im­kâ­nı sağ­la­na­cak­mış! Ya­lan!
Av­ru­pa, 3 mil­yar Eu­ro'yu bel­ki ıkı­na-sı­kı­na ve­rir ama,78 mil­yon Tür­k'­ün Av­ru­pa' da vi­ze­siz do­laş­ma­sı­na as­la izin ver­mez!
Bu­gün po­po­la­rı sı­kış­tı­ğı için “Göç­men­le­ri dur­du­run, vi­ze­yi kal­dı­ra­lı­m” der­ken
bir­çok şart da ile­ri sü­rü­yor­lar.
“Vi­ze­siz Av­ru­pa­” için “72 kri­te­ri­” ye­ri­ne ge­tir­me­miz lâ­zım! Bun­lar ya­pıl­dık­tan son­ra AB'­nin hü­kü­met baş­kan­la­rı­nın top­la­nıp oy bir­li­ği ile ka­rar al­ma­sı ge­re­ki­yor!
So­ra­rım si­ze.. Hep­si ka­bul et­se bi­le Kıb­rıs Rum Ke­si­mi ile Yu­na­nis­tan bu­na
oy ve­rir mi? Bir tek üye bi­le “Ha­yı­r” der­se, “vi­ze­siz se­ya­ha­t” ka­bul edi­le­mi­yor!.
Ya­la­ka­lar za­fer ka­zan­mış gi­bi şen­lik ya­pı­yor ama as­lın­da onur kı­rı­cı bir ya­lan bu!

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more