Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Türk olmanın gururu

17 Aralık 2015

Her ya­nı­mı­zı kap­ka­ra ha­ber­le­rin kap­la­dı­ğı gü­zel Tür­ki­ye'miz­de bi­ze gu­rur ve­ren olay­lar da olu­yor.
NO­BEL Kim­ya Ödü­lü'nü ka­za­nan bi­lim ada­mı­mız Prof. Dr. Aziz San­car bi­zim gu­ru­ru­muz.
Ba­zı­la­rı “Or­han Pa­muk da No­bel Ödü­lü al­mış­tı ama ona ne­den böy­le sev­gi gös­te­ri­si ya­pıl­ma­mış­tı? di­ye so­ru­yor.
Na­sıl ya­pıl­sın ki? O, “Türk­ler 1 mil­yon Er­me­ni'yi, 30 bin Kür­t'­ü öl­dür­dü­” de­dik­ten son­ra No­be­l'­i ka­zan­mış­tı. Bu­nun övü­nü­le­cek bir ya­nı ol­ma­sa ge­rek!
Aziz San­car ise her fır­sat­ta Ata­tür­k'­ten öv­gü ile bah­se­di­yor ve Türk ol­mak­la gu­rur du­yu­yor.
Prof. San­car, Tür­ki­ye'nin bu­gün­kü du­ru­mu için “An­la­ya­mı­yo­ru­m” di­yor ve ek­li­yor:
“Ben Tür­k'­üm. Bu­nu if­ti­har­la söy­lü­yo­rum. Es­ki­den, ki­mi­miz sol­cuy­duk, ki­mi­miz sağ­cıy­dık ama, he­pi­miz mil­li­yet­çiy­dik. Şim­di ba­na rö­por­taj­lar­da Tür­ki­ye'yi sor­duk­la­rın­da ‘mem­le­ke­ti­mi se­vi­yo­ru­m' de­di­ğim için ‘kah­ra­ma­n' ya­pı­yor­lar be­ni… Bu­nu an­la­ya­mı­yo­rum. Mem­le­ke­ti­ni her­kes se­ver. Kah­ra­man­lık mı bu?”
“Ben Tür­k'­üm” di­ye övü­nen Aziz San­ca­r'­ın söz­le­ri Ana­ya­sa'dan Türk kim­li­ği­ni sil­mek
is­te­yen­le­re ders ol­ma­lı!

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more