Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Türkiye’nin kurdu içinde!

30 Aralık 2015

Ül­ke­miz­de ya­lan­cı­lık, göz bo­ya­ma, üç kâ­ğıt­çı­lık kol ge­zi­yor!
Halk ki­me ina­na­ca­ğı­nı şa­şır­mış du­rum­da.
Se­çim ön­ce­si “Tür­ki­ye'nin par­ti­si ola­ca­ğı­z” söz­le­riy­le ka­mu­oyun­da ge­niş des­tek bu­lan HDP Eş Baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş'­ın, “ku­zu pos­tu­na bü­rün­müş kur­t” ol­du­ğu, acı bir şe­kil­de an­la­şıl­dı.
De­mir­taş şim­di “Kür­dis­ta­n'­ı ku­ra­ca­ğı­z” di­ye açık-se­çik bö­lü­cü­lük ya­pı­yor. Oy­sa ay­nı De­mir­taş da­ha kı­sa bir sü­re ön­ce Mec­li­s'­te, va­ta­nın ve mil­le­tin bü­tün­lü­ğü için ye­min edip, na­mu­su ve şe­re­fi adı­na ant iç­miş­ti.
De­mek ki bu ye­min, sah­te bir çek gi­bi kar­şı­lık­sız­mış!
De­mir­taş, yü­zü­ne tak­tı­ğı me­lek mas­ke­siy­le her­ke­si kan­dır­dı, saf ve iyi ni­yet­li in­san­la­rı­mız­dan oy top­la­dı, şim­di o mas­ke­yi ata­rak ger­çek yü­zü­nü or­ta­ya çı­kar­dı.
An­ka­ra Ba­sın Sav­cı­lı­ğı, Se­la­hat­tin De­mir­taş için so­ruş­tur­ma baş­lat­tı.
HDP Eş Baş­ka­nı De­mir­taş, özerk­lik açık­la­ma­sı ve Ko­ba­ni çağ­rı­sı ne­de­niy­le “A­na­ya­sa'yı ih­lal, hal­kı kin ve düş­man­lı­ğa tah­rik et­mek­le­” suç­la­nı­yor.
“A­ğa­cın kur­du için­de olu­r” der­ler.
Tür­ki­ye'nin de kur­du için­de… Bün­ye­mi­zi ha­in ve vah­şi bir bi­çim­de ke­mi­rip du­ru­yor!

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more