Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Uğursuz yılın son günü!

31 Aralık 2015

2015'in son ya­zı­sı bu… Ya­rın, ye­ni bir yıl­da gö­zü­mü­zü aça­ca­ğız.
Ha­ri­ka bir ül­ke­de ya­şı­yo­ruz ama ta­li­hi­miz­den mi, ka­der­siz­li­ği­miz­den mi ne­dir, bir tür­lü ba­şı­mız dert­ten kur­tul­mu­yor!
Ne­dir bu­nun se­be­bi?
Hep yan­lış in­san­la­rı se­çi­yo­ruz da on­dan!
“Pe­ki, yan­lış ol­ma­yan han­gi­si­dir?” di­ye so­rar­sa­nız, emin olun ona da gö­nül ra­hat­lı­ğıy­la ce­vap ve­re­mem.
Mu­ha­le­fet­ten pek umu­dum yok, ik­ti­dar­dan ise hiç yok!
Ulus ola­rak içi­ne düş­tü­ğü­müz aç­maz iş­te bu­dur!
Mu­ha­le­fet ken­di­ni bir tür­lü an­la­ta­mı­yor ama hiç de­ğil­se “La­ik Cum­hu­ri­yet il­ke­le­ri­ne­” sa­hip çı­kı­yor di­ye dü­şü­nü­yo­rum.
İk­ti­dar ise ça­ğın ge­ri­sin­de kal­mış kad­ro­lar­dan olu­şu­yor. Yö­ne­tim­de be­ce­rik­li ta­raf­la­rı da var ama “La­ik Cum­hu­ri­yet il­ke­le­ri kar­şı­tı­” ol­ma­la­rı ve ba­tık Os­man­lı sis­te­mi­ne hay­ran­lık duy­ma­la­rı iyi de­ğil.
Bu ik­ti­da­rın en kö­tü ya­nı ise Ata­türk düş­man­lı­ğı­nı kö­rük­le­me­si, ül­ke­yi Ba­tı uy­gar­lı­ğın­dan ko­par­tıp ge­ri kal­mış Or­ta­do­ğu ül­ke­le­ri­ne kay­dır­ma­sı­dır.
Ta­bi­i, bü­yük yol­suz­luk id­di­ala­rı da ya­ba­na atı­lır gi­bi de­ğil!
Her şe­ye rağ­men, ye­ni yıl­da ulus­ça umut­lu ol­mak is­ti­yo­ruz.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more