Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

İt dalaşı!..

16 Aralık 2015

Kar­dak Kri­zi'nin ya­şan­dı­ğı, Yu­na­nis­ta­n'­la sa­va­şın eşi­ği­ne gel­di­ği­miz 1996 yı­lı­nın 8 Ekim gü­nü…
İki adet F-16 uça­ğı­mız, Ege De­ni­zi üze­rin­de ru­tin eği­tim ve dev­ri­ye uçu­şun­da­lar.
Sa­kız Ada­sı ya­kın­la­rın­dan ge­çer­ler­ken, Mi­ra­ge 2000 ti­pi iki Yu­nan sa­vaş uça­ğı ile kar­şı­la­şı­yor­lar.
Böy­le­ce ha­va­cı­la­rın “Dog Fight-İt Da­la­şı­” de­dik­le­ri ölüm­cül ko­va­la­ma­ca baş­lı­yor.
Sa­at tam 14.50'de, Mi­ra­ge'lar­dan bi­ri­ni kul­la­nan Tha­nos Gri­vas, bi­zim F-16'nın ateş­le­me sis­te­mi­ni ki­lit­le­yip uça­ğı­mı­zı fü­zey­le vu­ru­yor.
İsa­bet ala­rak düş­me­ye baş­la­yan F-16'da­ki pi­lot­lar­dan Yar­bay Os­man Çi­lek­li son an­da kol­tu­ğu­nu fır­la­ta­rak kur­tu­lu­yor. Yüz­ba­şı Na­il Er­do­ğan ise uça­ğıy­la bir­lik­te Ege'­nin 450 ku­laç de­rin­li­ğe gö­mü­lü­yor.

* * *

Olay Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı ka­yıt­la­rı­na “İt da­la­şın­da ya­şa­nan ka­za­” ola­rak ge­çi­yor.
An­cak 7 yıl son­ra uça­ğı­mı­zın düş­man­ca sal­dı­rıy­la dü­şü­rül­dü­ğü or­ta­ya çı­kı­yor.
Çün­kü bir Yu­nan ga­ze­te­ci, pi­lot Gri­va­s'­ın iti­ra­fı­nı ve özür di­le­yen ifa­de­le­ri­ni ya­yın­lı­yor.

* * *

Bu­nun üze­ri­ne Er­do­ğan ai­le­si­nin avu­ka­tı Meh­met Emin Ke­leş, Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si'ne (AİHM) baş­vu­ra­rak, taz­mi­nat ta­lep edi­yor. An­cak 650 bin Eu­ro'luk taz­mi­nat is­te­mi mah­ke­me­de­ki bir Rum yar­gı­cın kar­şı oyuy­la red­de­di­li­yor. Zi­ra baş­vu­ru­lar­da 3 yar­gı­cın oy bir­li­ği ge­re­ki­yor.
Avu­kat Ke­leş yıl­mı­yor, Yu­nan ad­li ma­kam­la­rı nez­din­de gi­ri­şim­de bu­lu­nu­yor ve taz­mi­na­tın ya­nı sı­ra, dö­ne­min (1996) Yu­nan Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ile pi­lot Gri­va­s'­ın ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­nı is­ti­yor.
Ben­zer bir baş­vu­ru­yu An­ka­ra Baş­sav­cı­lı­ğı bün­ye­sin­de­ki Ana­ya­sal Suç­lar Sav­cı­lı­ğı'na da ya­pı­yor.
Ai­le­nin şe­hi­di­mi­zin na­aşı­nın çı­ka­rıl­ma­sı için yap­tı­ğı tüm gi­ri­şim­ler ise, uçak en­ka­zı­nın bu­lun­du­ğu nok­ta­da su­yun çok de­rin ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le so­nuç­suz ka­lı­yor.

* * *

Özet­le…
Elin ada­mı ok­ya­nu­s­un bin­ler­ce met­re de­rin­li­ğin­de ba­tık ge­mi­ler­de­ki mü­cev­her ka­sa­la­rı­nı eliy­le koy­muş gi­bi bu­lup çı­ka­rır­ken, bi­zim­ki­ler, ara­dan ge­çen 19 yıl­da Pi­lot Yüz­ba­şı Na­il Er­do­ğa­n'­ın ce­na­ze­si­ne bir tür­lü ula­şa­mı­yor­lar!..

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Da­ha da acı­sı­na ge­lir­sek…
Bu ik­ti­dar dö­ne­min­de Ege De­ni­zi'n­de­ki 16 ada­mız, Yu­nan­lı­lar ta­ra­fın­dan gös­te­re gös­te­re iş­gal edil­di.
Şim­di hep­sin­de Yu­nan bay­ra­ğı dal­ga­la­nı­yor!
Bun­lar­dan bi­ri de Kar­dak Ka­ya­lık­la­rı'nın ya­kın çev­re­si…
Ya­ni uğ­ru­na sa­va­şı gö­ze al­dı­ğı­mız, o ger­gin sü­reç­te bir pi­lo­tu­mu­zu şe­hit ver­di­ği­miz kut­sal va­tan par­ça­sı…

* * *

Ama en­di­şe­len­me­yin!
He­le bir de­mok­ra­si­nin be­şi­ği (!) Suu­di Ara­bis­tan ve Ka­ta­r'­la bir­lik­te dik­ta­tör Be­şar Esa­d'­ı de­vi­rip, Su­ri­ye'ye de­mok­ra­si­yi (!) ge­ti­re­lim, da­ha son­ra 16 ada­yı ge­ri alır, şe­hit pi­lo­tu­mu­zun na­aşı­nı bin met­re de­rin­de bi­le ol­sa çı­ka­rır ve Yu­na­nis­ta­n'­dan yap­tık­la­rı­nın he­sa­bı­nı tek tek so­ra­rız evve­lal­lah!..

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more