Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

Kutup Yıldızı gibi bir hakim

10 Aralık 2015

“Sa­yın Can Dün­dar, el­bet­te ya­za­cak çok şey var. Ama bun­la­rı doğ­ru ke­li­me­ler­le söy­le­mek ge­rek­li. Üs­te­lik, der­di­mi­zi, fik­ri­mi­zi, is­ya­nı­mı­zı an­la­tır­ken doğ­ru ke­li­me­le­ri bul­mak­ta en çok zor­lan­dı­ğı­mız gün­ler­den ge­çer­ken…

Bi­li­yo­rum, bir hu­kuk­çu ola­rak tar­tış­ma­ya hu­kuk nok­ta­sın­dan gir­mem ge­rek­li. Ben­den bek­le­nen bu. Atı­lı su­çun un­sur­la­rı­nı, tu­tuk­la­ma ne­den­le­ri­nin var olup ol­ma­dı­ğı­nı ir­de­le­mem ye­rin­de olur.

* * *

Ama ol­mu­yor, içim­den gel­mi­yor. Ak­lı­mın bir ya­nı, ya­şa­nan­la­rın hu­kuk­la il­gi­si ol­ma­dı­ğı­nı, son on yıl­da ya­şa­nan pek çok olay­da, da­va­da, hu­ku­kun de­ğil hu­kuk dı­şı ol­ma­nın, in­ti­ka­mın, hu­ku­ku araç ha­li­ne ge­tir­me­nin ege­men ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tıp du­ru­yor. Bun­la­rın ol­du­ğu bir yer­de hu­ku­kun iş­le­yi­şi­ne ve ku­ral­la­rı­na de­ğin­mek ne ka­dar an­lam­lı ola­bi­lir ki?

* * *

Or­ta­ya dö­kü­len iri­li ufak­lı şey­le­rin ar­dın­dan ilk bü­yük trav­ma­yı İl­han Ci­ha­ne­r'­in ko­lu bü­kü­lüp oda­sın­dan alın­dı­ğın­da ya­şa­mış­tım. “Bu ka­da­rı­na cü­ret ede­bi­lir­ler mi? Hu­ku­ku bu ka­dar yok sa­ya­bi­lir­ler mi?” de­miş­tim. Cü­ret de ede­bi­li­yor­lar­mış yok da sa­ya­bi­li­yor­lar­mış.
Mus­ta­fa Bal­bay, Ne­dim Şe­ner, Ah­met Şık tu­tuk­lan­dı­ğın­da; “On­lar ga­ze­te­ci­” di­ye hay­kı­ran­la­ra, “Hu­kuk kar­şı­sın­da her­kes eşit­tir, da­va sü­re­ci­ni bek­le­yi­n” di­ye kar­şı­lık ve­ren­le­re, ya­şa­nan­la­rın hu­kuk ol­ma­dı­ğı an­la­tı­la­ma­mış­tı bir tür­lü. Fa­kat ne­re­de ise ay­nı ki­şi­ler, bu ka­rar­la­rın da­yan­dı­ğı “ko­alis­yo­n” da­ğı­lın­ca, ya­şa­nan­la­rın hu­kuk ol­ma­dı­ğı­nı, bu tu­tuk­la­ma ka­rar­la­rı­nı ve­ren­le­rin “ha­kim sa­yı­la­ma­ya­ca­ğı­nı­” bü­yük bir keyifle, ken­di­le­ri­nin ve da­yan­dık­la­rı gü­cün so­rum­lu­lu­ğu­nu yok sa­ya­rak an­lat­tı­lar.

* * *

Şim­di çok me­rak edi­yo­rum: Si­zin ve Er­dem Gü­l'­ün tu­tuk­lan­ma­sı­na ben­zer tep­ki­yi ve­ren­ler, “On­lar ga­ze­te­ci de­ğil, te­rö­ris­t”, “Ba­ğım­sız yar­gı gö­re­vi­ni ya­pı­yor, so­nu­cu­nu bek­le­yi­n” di­yen­ler, ge­le­cek­te de bun­la­rı di­ye­bi­le­cek­ler mi? Bal­bay, Şe­ner ve Şı­k'­ın tu­tuk­la­ma ka­rar­la­rın­da­ki ge­rek­çe­nin (doğ­ru­su ge­rek­çe­siz­li­ğin), cüm­le bo­zuk­luk­la­rı­nın, ya­zım ha­ta­la­rı­nın bi­le si­zin ka­ra­rı­nız­la ay­nı ol­du­ğu­nu gör­mü­yor­lar mı? Bal­ba­y'­ı, Şe­ne­r'­i, Şı­k'­ı tu­tuk­la­yan hu­kuk de­ğil ise si­zi tu­tuk­la­yan na­sıl hu­kuk ola­bi­li­yor?

* * *

Tüm bu ya­şa­nan­la­rın; hu­kuk, ada­let, yar­gı adı­na ya­pıl­dı­ğı söy­len­di­ğin­de içim ezi­li­yor. “Bun­lar hu­kuk ve ada­let ise ben ne ya­pı­yo­rum? Be­nim inan­dı­ğım, için­de ol­du­ğum, ya­şa­ma­sı için her gün çır­pın­dı­ğım hu­kuk bu mu?” İçin­de bu­lun­du­ğum mes­le­ğe, 30 yı­la ya­kın­dır eği­ti­mi­ni alıp uy­gu­la­ma­sı­nı yap­tı­ğım hu­kuk bi­li­mi­ne olan ai­di­yet duy­gu­mu yi­ti­ri­yo­rum.
Bil­mi­yo­rum, be­nim ye­rim­de ol­say­dı­nız, uğ­ru­na öm­rü­nü­zü ver­di­ği­niz, aşk­la, sev­day­la, tut­kuy­la bağ­lı ol­du­ğu­nuz mes­le­ği­niz, ide­al­le­ri­niz bu ha­le ge­ti­ril­sey­di, siz da­ha doğ­ru ke­li­me­ler bu­la­bi­lir miy­di­niz? Sa­nı­rım bu­lur­du­nuz fa­kat ben bu­la­mı­yo­rum!..
Sö­zün özü­nü siz ken­di ya­zı­nız­da söy­le­miş­si­niz, bir kez de ben söy­le­ye­yim:
Yal­nız de­ğil­si­niz. Ya da de­ğer­li olan, bu yal­nız­lı­ğı­nız.
Say­gı­la­rım­la, “

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Can Dün­dar ve Er­dem Gü­l'­e bu mek­tu­bu ya­zan ki­şi bir yar­gı men­su­bu…
İz­mir Kar­şı­ya­ka Ad­li­ye­si'n­de gö­rev­li Ha­kim Mu­rat Ay­dın…
Ha­kim Ay­dı­n'­ın, Ada­let Ba­kan­lı­ğı'nın hış­mı­na uğ­ra­ma­yı ve yan­daş med­ya­da linç edil­me­yi gö­ze ala­rak mes­lek­taş­la­rı­mı­zın şah­sın­da “hu­ku­ku­” ve “hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nü­” sa­vu­nan mek­tu­bu­nu oku­du­ğum­da içi­me umut ışık­la­rı doğ­du.
“Hâ­lâ Mu­rat Ay­dın gi­bi ha­kim­ler va­r” di­ye­rek ço­cuk­su bir se­vin­ce ka­pıl­dım.
Son­ra on­la­rın da de­rin bir yal­nız­lık için­de ol­duk­la­rı­nı dü­şün­düm.
Bu tür yal­nız­lık­la­rın de­ğe­ri­ni bir kez da­ha an­la­dım.
UĞUR DÜNDAR'IN NOTU:
‘Adalet Kutup Yıldızı gibi yerinde durur, geri kalan her şey onun etrafında döner… Konfüçyüs'

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more