Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

Mutsuzluğumuzun kışı!..

30 Aralık 2015

Ya­zı­ya baş­lar­ken yıl­lar ön­ce­si­nin ARE­NA prog­ram­la­rı­nı dü­şün­düm. Özel­lik­le 90'lı yılları…
O yıl­lar­da Tür­ki­ye'nin ha­zi­ne­si­ni ve ban­ka­la­rı­nı hor­tum­la­mak üze­re, İn­gil­te­re'nin gü­ne­yin­de­ki ada­lar­da (Is­le Of Man) ta­be­la şir­ket­le­ri ku­ru­lur, vur­gu­nu ya­pan­lar, da­ha son­ra pa­ra­lar­la bir­lik­te sır­ra ka­dem ba­sar­lar­dı.
Vur­gun­cu­la­rın izi­ni sür­me­ye Lon­dra'da­ki Com­pany Ho­use'­tan baş­lar­dık. Çün­kü bu­ra­da, biz­de­ki Ti­ca­ret Si­ci­li Ga­ze­te­si'ne ben­zer bi­çim­de, tüm şir­ket­le­rin ka­yıt­la­rı tu­tu­lur­du. Araş­tır­ma­la­rı­mız sı­ra­sın­da kar­şı­mı­za ge­nel­lik­le “Mat­ruş­ka be­bek­le­ri­ni­” an­dı­ran iç içe geç­miş uy­du­ruk şir­ket­ler çı­kar­dı.
Vur­gun­cu­lar için iz kay­bet­tir­me­nin en ko­lay yo­lu buy­du!..

* * *

Bu­gün Lon­dra'ya gi­dip bak­sak, aca­ba KAN­DİL COM­PANY isim­li bir şir­ke­te rast­lar mı­yız? San­mı­yo­rum. Ama Com­pany Ho­use'­tan bir­kaç mil uzak­ta­ki İn­gi­liz Giz­li Ser­vi­si'nin (MI-5) Tha­mes Neh­ri ke­na­rın­da­ki mer­ke­zin­de, yı­ğın­la ka­yıt bu­lun­du­ğun­dan adım gi­bi emi­nim.
Çün­kü ben KAN­DİL COM­PANY ta­nı­mıy­la, Kan­dil Da­ğı'nı yıl­lar­dır üs ola­rak kul­la­nan çok ulus­lu bir şir­ket­ten, ya­ni PKK Te­rör Ör­gü­tü'n­den söz edi­yo­rum. Ba­na gö­re, KAN­DİL COM­PANY, eşit­tir PKK…
Bu ne­den­le İn­gi­liz Giz­li Ser­vi­si'n­de tüm ka­yıt­la­rın bu­lun­du­ğun­dan hiç kuş­ku duy­mu­yo­rum. Hem de çok ay­rın­tı­lı bi­çim­de.
Ör­ne­ğin PKK ne za­man, kim­ler ta­ra­fın­dan ve ne amaç­la ku­rul­du? Ulus­la­ra­ra­sı bağ­lan­tı­la­rı ne­ler? Des­tek­çi ül­ke­ler han­gi­le­ri? Bu­gü­ne ka­dar kaç ey­lem yap­tı? Mad­di gü­cü ne­re­den ge­li­yor? Ka­çak­çı­lık, uyuş­tu­ru­cu, ha­raç ve ka­ra pa­ra tra­fi­ği na­sıl yü­rü­tü­lü­yor? Bu yol­la yıl­da kaç mil­yon do­lar sağ­la­nı­yor? PKK han­gi tür si­lah­la­rı kim­ler­den, na­sıl alı­yor? Bün­ye­sin­de­ki te­rö­rist (on­la­ra gö­re ge­ril­la) sa­yı­sı kaç? Da­ğa ka­tı­lı­ma kay­nak­lık ya­pan ül­ke­ler ve kent­ler han­gi­le­ri?..
Giz­li ser­vi­sin ar­şi­vin­de bu bil­gi­le­rin ya­nı sı­ra, Ab­dul­lah Öca­la­n'­dan tu­tun da Mu­rat Ka­ra­yı­la­n'­a ka­dar tüm ön­de ge­len isim­le­rin, öy­kü­le­ri hat­ta sağ­lık du­rum­la­rı, en in­ce ay­rın­tı­sı­na ka­dar mev­cut­tur.
İn­gi­liz is­tih­ba­rat­çı­lar, Kan­di­l'­de­ki Mu­rat Ka­ra­yı­la­n'­ın dün ne­ler ye­di­ği­ni, kaç kez tu­va­le­te git­ti­ği­ni bi­le bi­li­yor­lar­dır!
Ay­nı bil­gi­le­re, hat­ta faz­la­sı­na, gü­nü­müz dün­ya­sı­nın sü­per gü­cü AB­D'­nin giz­li ser­vi­si CI­A ve Pen­ta­gon da sa­hip­tir.
Çok ulus­lu şir­ke­tin di­ğer or­tak­la­rı­nı ya­ni AB­D'­nin kan­ka­sı İs­ra­il'­i, do­la­yı­sıy­la onun giz­li ser­vi­si MOS­SA­D'­ı, PKK'­ya Av­ru­pa'da ku­cak açan Al­man­ya'yı ve is­tih­ba­ra­tı­nı da unut­ma­mak ge­re­kir… As­lın­da ön­de ge­len di­ğer Av­ru­pa ül­ke­le­ri­nin de işin için­de ol­duk­la­rı­nı söy­ler­sek, du­ru­mu pek abart­mış ol­ma­yız.

* * *

Yıl­lar­dır Kan­di­l'­de kan­lı bir ti­yat­ro sah­ne­le­ni­yor.
Mil­let de bu oyu­nu, ça­re­siz­lik ve göz­yaş­la­rı için­de sey­re­di­yor!
Tür­ki­ye bu­na son ve­re­bil­mek için uçak­lar, he­li­kop­ter­ler, ağır si­lah­lar, tank­lar, top­lar, in­san­sız ha­va uçak­la­rı sa­tın alı­yor. Ne il­ginç­tir ki, bun­la­rın kar­şı­lı­ğın­da KAN­DİL
COM­PAN­Y'­nin or­tak­la­rı­na mil­yar­lar­ca do­lar ödü­yor!
Oy­sa ha­va­da uçan kuş­lar bi­le, Ame­ri­ka­”nın Ku­zey Ira­k'­ta­ki kuk­la yö­ne­ti­me ‘'­hö­t'' de­me­si ha­lin­de Kan­dil Ti­yat­ro­su­”nun o da­ki­ka per­de­yi in­dir­mek zo­run­da ka­la­ca­ğı­nı bi­li­yor!
Ama de­mi­yor!.. Çün­kü Bü­yük Or­ta­do­ğu Pro­je­si'n­de ta­şe­ron­la­ra ih­ti­yaç du­yu­yor. Bu ne­den­le PKK'­yı el al­tın­da tu­tu­yor… Çok ulus­lu şir­ke­tin di­ğer or­tak­la­rı da…
İçe­ri­de her fır­sat­ta esip gür­le­yen Er­do­ğan ise, sı­ra bu bü­yük güç­ten he­sap sor­ma­ya gel­di­ğin­de yan çi­zi­yor!

* * *

Özet­le­di­ğim bu sa­tır­la­rı yaz­dı­ğım 2012'den bu ya­na KAN­DİL COM­PANY da­ğıl­ma­dı­ğı gi­bi da­ha da güç­len­di.
AKP ik­ti­da­rı­nın tek ke­li­mey­le “fe­la­ke­t” ola­rak ta­nım­la­ya­bi­le­ce­ği­miz dış po­li­ti­ka­sı (!) ne­de­niy­le Rus­ya bi­le or­tak­lar ara­sın­da yer al­dı.
Baş­kan­lık için ge­re­ken HDP ve MHP oy­la­rı­nı kon­so­li­de ede­bil­mek ama­cıy­la PKK'­ya kar­şı baş­la­tıl­dı­ğı id­di­a edi­len ope­ras­yon­lar de­vam eder­ken, Er­do­ğan re­ji­mi, dü­şü­rü­len uçak kri­ziy­le Rus­ya'y­la da so­ğuk sa­va­şa sü­rük­len­di. Böy­le­ce AKP iki düş­ma­nı­nın iş­bir­li­ği­ne uy­gun or­ta­mı ken­di el­le­riy­le ha­zır­la­mış ol­du.
Rus­ya Di­şiş­le­ri Ba­ka­nı Lav­rov, bu iş­bir­li­ği­ni HDP Eş Ge­nel Baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş'­ın Mos­ko­va zi­ya­re­tin­de çok net bi­çim­de açık­la­dı.

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Ya­rım asır­lık dos­tum Prof. Ha­luk Şa­hi­n'­in de­yi­miy­le “mut­suz­lu­ğu­mu­zun kı­şı­nı­” ya­şı­yo­ruz.
Di­le­riz da­ya­nıl­maz acı­lar, de­rin ha­yal kı­rık­lık­la­rı ve kor­kunç teh­li­ke­ler­le dop­do­lu bu cin­net ha­li bir yer­de son bu­lur ve coğ­raf­ya­sı­nın en özel ül­ke­si Tür­ki­ye, “par­ya dev­le­t” ha­li­ne gel­mek­ten kur­tu­lur.
Ak­si tak­dir­de mut­suz­lu­ğu­mu­zun kı­şı­nı mut­suz­lu­ğu­mu­zun ba­har­la­rı, yaz­la­rı iz­ler gi­der…

 

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more