Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

Şimdi anladınız mı Cumhuriyet’in ve “Yurtta barış cihanda barış”ın değerini?..

22 Temmuz 2015

Sev­gi­li okur­la­rım,
Ben ha­ma­set do­lu nu­tuk­la­rı, oy av­cı­lı­ğı için söy­len­di­ği bes­bel­li cüm­le­le­ri ve top­lu­mu ya­nılt­ma­yı amaç­la­yan söz­le­ri de­ğil, so­mut olay­la­rı ve ol­gu­la­rı önem­se­rim.
Olay­la­ra ve AK­P'­nin kom­şu­la­rı­mı­za dö­nük po­li­ti­ka­la­rı­nın yan­sı­ma­la­rı­na bak­tı­ğı­mız­da çok acı bir tab­loy­la kar­şı­la­şı­yo­ruz.
Ör­ne­ğin; Ta­rih; 23 Ha­zi­ran 2013…
Ma­lat­ya Er­haç As­ke­ri Ha­va­ala­nı­'n­dan kal­kan RF-4E Phan­tom ke­şif uça­ğı­mız, Laz­ki­ye Li­ma­nı ya­kın­la­rın­da Su­ri­ye güç­le­rin­ce dü­şü­rül­dü. Dü­şen uça­ğın pi­lot­la­rı Yüz­ba­şı Gök­han Er­tan ile Teğ­men Ha­san Hü­se­yin Ak­soy şe­hit ol­du.

* * *

11 Şu­bat 2013…
Ha­ta­y'­ın Rey­han­lı İl­çe­si'n­de­ki Cil­ve­gö­zü Sı­nır Ka­pı­sı'n­da, pat­la­yı­cı yük­lü ara­cın in­fi­lak et­me­siy­le 5'i Türk 18 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.

* * *

Ay­nı yı­lın 11 Ma­yıs gü­nü…
Rey­han­lı il­çe­miz, 2 bom­ba yük­lü ara­cın peş pe­şe pat­la­tıl­ma­sıy­la kan gö­lü­ne dön­dü.
Kor­kunç pat­la­ma­lar­da 52 yurt­ta­şı­mız ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 25'i ağır ol­mak üze­re 100'ü aş­kın ma­sum in­sa­nı­nız da ya­ra­lan­dı. Da­ha son­ra ölü sa­yı­sı 53'e çık­tı.
Dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Er­do­ğan ve Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Da­vu­toğ­lu, sal­dı­rı­dan Su­ri­ye Dev­le­ti'ni ve onun hi­ma­ye­sin­de­ki DHKP-C Acil­ci­ler te­rör ör­gü­tü­nü so­rum­lu tut­tu. An­cak son­ra­dan ey­le­mi El Ka­ide'­nin Su­ri­ye ko­lu olan IŞİ­D'­in üst­len­di­ği öne sü­rül­dü.
Er­do­ğan bir ko­nuş­ma­sın­da da, Rey­han­lı'da­ki te­rör sal­dı­rı­sın­da Sün­ni yurt­taş­la­rı­mı­zın ve­fat et­tik­le­ri­ni söy­le­di.

* * *

20 Mart 2014…
Te­rö­rist­ler bu kez Su­ri­ye'den çok uzak­ta Niğ­de-Ulu­kış­la'da or­ta­ya çık­tı.
IŞİ­D'­li ol­du­ğu be­lir­le­nen te­rö­rist­ler, Ast­su­bay Adil Ko­za­noğ­lu ile po­lis me­mu­ru Adem Ço­ba­n'­ı şe­hit eder­ler­ken, kam­yon sü­rü­cü­sü Tu­ran Ya­şar da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Olay­da bi­ri ast­su­bay, 6 as­ker ya­ra­lan­dı.
IŞİ­D'­li sa­nık­lar­dan Cen­drim Ra­ma­da­ni, mah­ke­me­de­ki ifa­de­sin­de “Jan­dar­ma­yı öl­dü­re­rek se­vap iş­le­dim. Ben si­zin mah­ke­me­ni­ze de­ğil, Al­la­h'­a he­sap ve­ri­rim. Çün­kü he­pi­niz müş­rik­si­ni­z” de­di.

* * *

5 Ha­zi­ran 2015…
Ge­nel se­çim­den 2 gün ön­ce…
Di­yar­ba­kı­r'­da HDP Eş­baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş'­ın ko­nuş­ma ya­pa­ca­ğı mi­ting
ala­nın­da bom­ba pat­la­tıl­dı.
4 yurt­ta­şı­mı­zın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği, 200'ü aş­kın ki­şi­nin de ya­ra­lan­dı­ğı te­rör sal­dı­rı­sı­nın fai­li ola­rak Or­han Gön­der ad­lı 20 ya­şın­da­ki IŞİ­D'­li te­rö­rist ya­ka­lan­dı.
Sa­nık Gön­der po­li­sin ya­ban­cı­sı de­ğil­di. Çün­kü ai­le­si, ço­cuk­la­rı­nın IŞİ­D'­in pen­çe­sin­den kur­ta­ra­bil­mek için po­lis ve sav­cı­lık baş­ta ol­mak üze­re tüm res­mi ma­kam­la­ra baş­vur­muş, son ça­re ola­rak da Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu ile gö­rü­şe­rek ken­di­sin­den yar­dım is­te­miş­ti.
Bu gö­rüş­me­nin ar­dın­dan po­lis­ten ai­le­ye ge­len ya­zı­da, oğul­la­rı­nın IŞİD saf­la­rın­da çar­pış­tı­ğı­nın tes­pit edil­di­ği bil­diril­miş­ti.
An­cak ne dü­şün­dü­rü­cü­dür ki, her ta­raf­ta aran­ma­sı ge­re­ken bu te­rö­rist, pat­la­ma­dan ön­ce Di­yar­ba­kı­r'­da bir otel­de ken­di kim­li­ği­ni giz­le­me­ye bi­le ge­rek duy­ma­dan ka­lır­ken, ka­pı­sı­nı ça­lan po­lis­ler, onu ya­ka­la­mak ye­ri­ne, as­ker ka­ça­ğı ol­ma­sı ne­de­niy­le ha­zır­la­dık­la­rı tu­ta­na­ğı im­za­lat­mak­la ye­tin­miş­ler­di.
Böy­le­ce gö­zal­tı­na alı­nıp IŞİ­D'­le il­gi­li sor­gu­lan­mak­tan kur­tu­lan Gön­der de eli­ni ko­lu­nu sal­la­ya­rak git­ti­ği mi­ting ala­nın­da, se­çim­le­rin ip­ta­li­ne ne­den ola­cak ka­os or­ta­mı­nı ya­rat­ma­yı amaç­la­yan bom­ba­yı pat­lat­mış­tı.

* * *

Ve ön­ce­ki gün…
Or­han Gön­de­r'­in Di­yar­bakı­r'­da kul­lan­dı­ğı­na ben­ze­yen bil­ye­li pat­la­yı­cı­la­rı ku­şan­mış can­lı bom­ba­nın sal­dı­rı­sın­da 31 genç öl­dü, on­lar­ca­sı da ya­ra­lan­dı.
Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu ilk açık­la­ma­sın­da fa­il ola­rak IŞİ­D'­i gös­ter­di.

* * *

Tay­yip Er­do­ğan ve Ah­met Da­vu­toğ­lu, ye­ni­den Os­man­lı ha­ya­li­nin pe­şin­den ko­şar­ken, coğ­raf­ya­mı­zın en güç­lü ül­ke­si Tür­ki­ye­”yi, Or­ta­do­ğu ba­tak­lı­ğın­da­ki kan gö­lü­ne sok­tu­lar.
Kib­rin do­ru­ğa çık­tı­ğı “Or­ta­do­ğu­”da en bü­yük oyun ku­ru­cu biz ola­ca­ğız…” gi­bi id­di­alı laf­la­rı eder­ken, Ata­tür­k'­ün ar­ma­ğa­nı olan la­ik de­mok­ra­tik Cum­hu­ri­ye­t'­in böl­ge­miz­de­ki tüm ül­ke­ler için ta­şı­dı­ğı öne­mi ve de­ğe­ri bi­le­me­di­ler.
“Yurt­ta ba­rış, ci­han­da ba­rı­ş” an­la­yı­şı­na sı­kı sı­kı­ya sa­rıl­mak var­ken “Su­ri­ye bi­zim iç me­se­le­miz­di­r” de­me ya­nıl­gı­sı­na düş­tü­ler.
Va­him bo­yut­la­ra va­ran ön­gö­rü­süz­lü­ğün ve sığ­lı­ğın adı­na da “S­tra­te­jik De­rin­li­k”
dediler!..

* * *

Dün Cum­hu­ri­yet ya­za­rı Öz­gür Mum­cu, Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu­'nun im­za­sı­nı ta­şı­yan
“S­tra­te­jik De­rin­li­k” ki­ta­bı­nın fo­toğ­ra­fı­nı kul­la­na­rak sos­yal med­ya­da şu me­sa­jı pay­laş­tı:
“S­tra­te­jik De­rin­lik… Fi­ya­tı 32 TL, bedeli çok ağır!..”
Yukarıdaki acı bilanço Mumcu'yu doğrulamıyor mu?

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more