Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Yalan rüzgarı!..

27 Kasım 2015

Bun­dan son­ra ne ola­cak?
Rus sa­vaş uça­ğı­nın dü­şü­rül­me­sin­den son­ra şim­di her­kes bir­bi­ri­ne bu so­ru­yu
yö­nel­ti­yor?
So­ru­ya sağ­lık­lı ce­vap ve­re­bil­mek için, ek­ran­lar­da fal­cı­lar­la ya­rış eden ke­ra­me­ti ken­din­den men­kul uz­man­la­rın (!) söy­le­dik­le­ri­ni bir ya­na bı­ra­kıp, 2011'den, ya­ni Su­ri­ye'de­ki ça­tış­ma­la­rın baş­la­dı­ğı ta­rih­ten bu ya­na ya­şa­nan­la­ra şöy­le bir göz at­ma­mız ge­re­ki­yor.
Zi­ra ya­şa­dık­la­rı­mız, bun­dan son­ra ne­ler ya­şa­ya­ca­ğı­mı­zı da ha­ber ve­ri­yor!

* * *

2011'e ka­dar Su­ri­ye Dev­let Baş­ka­nı'nın adı Be­şar Esad, da­ha doğ­ru­su “Kar­de­şim Esa­d” idi.
Dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan ve ai­le­si, “Kar­de­şim Esa­d” ve ai­le­siy­le sık sık bu­lu­şu­yor, hat­ta ta­til­le­ri­ni bi­le bir­lik­te ge­çi­ri­yor­lar­dı.
Li­der­ler ara­sın­da­ki güç­lü dost­luk bağ­la­rı ne­de­niy­le her iki ül­ke yurt­taş­la­rı için vi­ze zo­run­lu­lu­ğu bi­le kal­dı­rıl­mış­tı.
Olum­lu iliş­ki­ler Gü­ney­do­ğu kent­le­ri­mi­zin eko­no­mi­si­ne ade­ta to­nik et­ki­si yap­mış, böl­ge­nin ih­ra­ca­tın­da pat­la­ma ol­muş ve bir­çok Türk işa­da­mı, ya­tı­rım­la­rı­nı Su­ri­ye'ye ta­şı­mış­tı.
Su­ri­ye ba­zı­la­rı için ne­re­dey­se ikin­ci ad­res ha­li­ne gel­miş­ti.
Çün­kü Türk ve Su­ri­ye as­ker­le­ri­nin nö­bet tut­tu­ğu sı­nır hat­tı, dost­lu­ğun gü­ven­ce­sin­dey­di.

* * *

Ama ne ol­duy­sa ol­du ve dost­luk mel­tem­le­ri bir an­da Arap Ba­ha­rı fır­tı­na­sı­na dönüşüverdi!
Ge­ce “Kar­de­şim Esa­d” söy­lem­le­riy­le uy­ku­ya da­lan Tür­ki­ye, er­te­si sa­bah “Düş­ma­nım Ese­d” ta­nı­mıy­la uya­nı­ver­di!..
Ai­le bu­luş­ma­la­rı­nın sı­cak anı­la­rı, rü­ya ta­til­le­rin unu­tul­maz gö­rün­tü­le­ri, kar­deş­çe sa­rı­lıp öpüş­me­ler unu­tul­muş, on­la­rın ye­ri­ni has­ma­ne ta­vır­lar, düş­man­ca be­yan­lar ve teh­dit­ler al­mış­tı.
Si­ya­si iliş­ki­ler­de­ki dep­rem ti­ca­re­ti de vur­muş, Gü­ney­do­ğu'dan ya­pı­lan ih­ra­cat bı­çak­la ke­si­lir­ce­si­ne dur­muş­tu.
Tür­ki­ye ce­na­hın­dan ge­len açık­la­ma­la­ra gö­re “Düş­ma­nım Ese­d” iki ay için­de gi­de­cek, Baş­ba­kan Er­do­ğan ve Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu, Şa­m'­da­ki Eme­vi Ca­mi­i'n­de na­maz kı­la­cak­tı!..
Ay­rı­ca Tür­ki­ye bu coğ­raf­ya­nın en bü­yük oyun ku­ru­cu ak­tö­rü ola­cak, ne­re­dey­se ha­va­da uçan kuş­lar bi­le biz­den so­ru­la­cak­tı. “Or­ta­do­ğu ba­tak­lı­ğı­na gir­me­yin, son­ra çı­ka­maz­sı­nı­z” di­ye­rek dos­ta­ne uya­rı­lar­da bu­lu­nan­lar­ Da­vu­toğ­lu'n­dan “Ba­tak­lık de­di­ği­niz bu kut­sal top­rak­lar­da ec­da­dı­mı­zın yo­lun­dan iler­le­yip Os­man­lı'yı ih­ya ve in­şa ede­ce­ği­z” ce­va­bı­nı alı­yor­lar­dı!
AK­P'­li­ler, bü­yük ön­der Ata­tür­k'­ün “Yurt­ta ba­rış, ci­han­da ba­rı­ş” de­yi­şi­ni ha­tır­la­tan­la­ra bı­yık al­tın­dan gü­lü­yor, da­ha da ile­ri gi­den ba­zı­la­rıy­sa alay edi­yor­lar­dı!
Çün­kü ki­bir, her ge­çen gün bi­raz da­ha ta­van ya­pı­yor­du.
Oy­sa ka­der ağ­la­rı­nı örü­yor, ha­yal pe­şin­de ko­şan­la­rın o in­şa­atın (!) al­tın­da ka­la­cak­la­rı gün yak­la­şı­yor­du!..

* * *

Son­ra­sı­nı uzun uzun yaz­ma­ya ge­rek yok.
Olup bi­ten­ler, he­pi­mi­zin ha­fı­za­sı­na ade­ta mıh gi­bi yer­leş­miş du­rum­da!
Özet­le;
Ha­ya­tı­nı kay­be­den yüz bin­ler­ce in­san…
Ye­rin­den yur­dun­dan edi­len mil­yon­lar­ca sı­ğın­ma­cı…
Bun­la­rın bi­ze ve kom­şu­la­rı­mı­za çı­kar­dı­ğı va­him sos­yal ve eko­no­mik fa­tu­ra­lar…
Tüm in­san­lı­ğı teh­dit eden vah­şi te­rör ör­gü­tü IŞİ­D'in Su­ri­ye, Irak, Tür­ki­ye ve di­ğer ül­ke­ler­de­ki kor­kunç kat­li­am­la­rı…
Sa­pık IŞİ­D'­li te­rö­rist­le­rin Ale­vi Türk­men­le­ri kat­le­dip, kü­çü­cük Ezi­di kız­la­rı­nı seks kö­le­si ola­rak kul­lan­ma­la­rı…
Bu­na kar­şı­lık Tür­ki­ye'nin, mez­hep­çi po­li­ti­ka­sı ne­de­niy­le IŞİ­D'­in ve di­ğer ci­hat­çı grup­la­rın pa­laz­lan­ma­sı­na des­tek sağ­la­dı­ğı­na yö­ne­lik cid­di id­di­alar…
Bü­yük Kür­dis­ta­n'­ın Ak­de­ni­z'­e açıl­ma­sı­nı amaç­la­yan ABD, İs­ra­il, PKK ve PYD'­nin or­tak ese­ri olan Kürt Ko­ri­do­ru…
Di­ğer ür­kü­tü­cü ge­liş­me­ler, akıl tu­tul­ma­sı­nı an­dı­ran yan­lış­ta ıs­rar­lar!…

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Şim­di­den üç par­ça­ya bö­lü­nen Su­ri­ye'nin ha­zin gö­rü­nü­mü böy­le!..
Baş­ta­ki so­ru­ya ge­lir­sek;
Bu fo­toğ­ra­fa dik­kat­le ba­kıp da, Rus uça­ğı­nın dü­şü­rül­me­sin­den son­ra her şe­yin da­ha da kö­tü ola­ca­ğı­nı söy­le­mek için ka­hin ol­ma­ya ge­rek yok!..

 

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more