Reklamsız Sözcü
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

En iyi armağan

28 Aralık 2015

 

Ar­ma­ğan ver­me za­man­la­rı­nın ba­şın­da sa­nı­rız yıl­ba­şı gel­mek­te­dir. Do­ğum, ev­len­me, yaş gü­nü, okul bi­tir­me ne­den­le­riy­le ge­le­nek­sel­leş­miş ar­ma­ğan ver­me ol­gu­la­rı, yıl­ba­şın­da çi­çek­ten çam­la­ra, gi­yim­den de­ğer­li taş­la­ra ka­dar uzan­mak­ta­dır. Ka­nı­mız­ca en iyi ar­ma­ğan, en ya­rar­lı ar­ma­ğan ki­tap­tır. Bu ya­zı­mız­da ye­ni yı­lı kar­şı­lar­ken sev­dik­le­ri­mi­ze ve­re­bi­le­ce­ği­miz ar­ma­ğan­lar ara­sın­da ki­tap­la­ra ön­ce­lik ta­nın­ma­sı di­le­ği­miz­le ye­ni ya­yın­la­rı du­yu­ru­yo­ruz. Alış­kan­lık­la­rın en gü­ze­li­nin oku­mak ol­du­ğu gö­rü­şü­müz­le:
* Do­ğu KA­RA­OĞU­Z'­un, Ku­va-yı Mil­li­ye­ci, şa­ir ve ya­zar ba­ba­sı, Zon­gul­da­k'­ın ilk ga­ze­te­ci­si Ta­hir KA­RA-­OĞU­Z'­un ya­şam öy­kü­sü­nü içe­ren “Ku­va-yı Mil­li­ye Ru­huy­la Bir Ömü­r” ad­lı ki­ta­bı TRU­VA Ya­yın­la­rı'nın ürü­nü.
Yi­ne Do­ğu KA­RA­OĞU­Z'­un, Ka­ra­dağ­lı ma­den­ci bir ai­le­nin ya­şam öy­kü­sü­nü an­lat­tı­ğı ki­ta­bı “Ka­ra­el­ma­s'­ın İlk Ma­den­ci­le­ri­” adı­nı ta­şı­yor. AR­KE­OLO­Jİ ve SA­NAT Ya­yın­la­rı'nın ürü­nü.
* Mü­hen­dis Meh­met Ârif DE­Mİ­RE­R'­in “2. Dün­ya Sa­va­şı ve Tür­ki­ye, Ey­lûl 1939-2 Ey­lûl 1945” ad­lı, ko­nu­suy­la il­gi­li ha­ri­ta­lar, re­sim­ler ve bel­ge­ler­le do­ku­nan, ay­rın­tı­lı an­la­tım­lı, çok ni­te­lik­li bas­kı­lı ki­ta­bı, Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği'nin ya­yı­nı.
* Öz­lem Tür­ker EROĞLU'nun üç gü­zel ki­ta­bı: 1. “Ya­ma­lı Yü­rek­li Aşk-Bir Down Sen­dro­mu ve Otizm­le Sa­vaş Hi­kâ­ye­si­”, 2. “Aş­kın Hal­le­ri­” HA­YAL Ya­yın­la­rı'nın, 3. “ANT­WER­PE­N'­in EL­MA­S'­I -Eğer bir gün gur­bet ge­li­ni ol­mak var­sa ka­der­de­”
NOK­TÜRN Ya­yın­la­rı'nın ürü­nü. Öy­kü­ler il­giy­le iz­le­ne­cek tat­lı bir an­la­tım­la örül­müş.
* İnş. Yük. Müh. Ah­met Se­mih ÖZ­GÜ­N'­ün “Bir Ba­raj, Bin Ko­nut, Bir Ömü­r” ad­lı ki­ta­bı, mes­lek ya­şa­mı­nın anı­lar ve fo­toğ­raf­lar­la be­ze­nen ör­nek bir öy­kü­sü, ki­şi­sel ya­yı­nı.
* BİL­Gİ Ya­yı­ne­vi'nin ye­ni ürün­le­ri: 1. Emek­li Bü­yü­kel­çi Bi­lâl ŞİM­Şİ­R'­in “Do­ğu'nun Kah­ra­ma­nı ATA­TÜRK
(2.bas­kı)”, 2. Top­lum ön­der­le­rin­den sen­di­ka­cı Ya­şar SEY­MA­N'­ın “Be­na­zi­r”, 3. Hül­ya OKU­R'­un yi­ti­ri­len kül­tür, sa­nat ve si­ya­set adam­la­rı­mız­dan onu­nu an­lat­tı­ğı “Öl­me­den Az
Ön­ce­”, 4. Ke­rem ÖZAK­MA­N'­ın beş öy­kü­sü­nü içe­ren “Bir Ey­lem Ge­ce­si­”, 5. Be­rat ALAN­YA­LI'nın 14 öy­kü­sü­nü içe­ren “Ke­şiş Örüm­ce­ği­”, 6. Çiğ­dem SE­ZE­R'­in ço­cuk öy­kü­sü “Ju­ju-Be­ni Unut­ma­”, 7. Ba­ran AK­KU­Ş'­un İn­gi­liz­ce'den di­li­mi­ze çe­vir­di­ği top­lum­sal yö­ne­liş­ler reh­be­ri “Be­lâ İyi­dir-Dev­rim Kla­vu­zu­” ad­lı ki­tap­lar.
* Emek­li ede­bi­yat öğ­ret­me­ni Hâ­mi KARS­LI'nın “Nik­sa­r'­da İz Bı­ra­kan­lar-Nik­sar Üze­ri­ne Ya­zı­la­r” ad­lı ba­şa­rı­lı ta­nı­tım ki­ta­bı, kay­nak­la­rıy­la bir­lik­te Nik­sa­r'­ı an­la­tan ya­zı­lar ya­nın­da 23 ki­şiy­le il­gi­li bil­gi­ler de ver­mek­te­dir. Ya­za­rın ki­şi­sel ya­yı­nı.
* Emek­li Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Nuh Me­te YÜK­SE­L'­in “Nuh Me­te Yük­sel An­la­tı­yo­r” ad­lı ki­ta­bı, ALİ­Bİ Ya­yın­cı­lık ürü­nü. So­ruş­tur­ma ve ko­vuş­tur­ma ko­nu­su ol­muş olay­lar­la il­ginç du­rum­la­rı, so­rum­lu­la­rı­nı ken­di­ne öz­gü bi­çe­miy­le, iç­ten­lik­le an­la­tan, bel­ge­sel ni­te­lik­li bir ya­pıt.
* Prof. Dr. Ha­lûk YET­Kİ­N'­in gü­zel bas­kı­lı “A­nı ve Göz­lem­le­ri­m” ad­lı ki­ta­bı, Türk Or­to­pe­di ve Trav­ma­to­lo­ji Bir­li­ği'nin ya­yı­nı. Op. Dr. Or­han GİR­Gİ­N'­in ön­sö­züy­le, il­giy­le iz­le­ne­cek ya­şam ve mes­lek ke­sit­le­riy­le de­ne­yim­le­ri, iz­le­nim­le­ri an­la­tıl­mış.
* Me­tin AĞAÇ­GÖZ­GÜ ile Ha­san ÇE­LİK­KO­L'­un Avu­kat Ne­bi BAR­LA­S'­la yap­tık­la­rı ay­rın­tı­lı söy­le­şi­yi GÖK­KU­ŞA­ĞI Ki­ta­be­vi “A­da­let Sa­vaş­çı­sı Ne­bi Bar­las Ki­ta­bı­” adıy­la ya­yım­la­dı. Hu­kuk ve yar­gı ala­nın­da­ki ça­ba­la­rı, ça­lış­ma­la­rı gü­nü­mü­zün ay­nı ko­nu­lar­da­ki so­run­la­rı­na ışık tu­ta­cak bi­çim­de an­la­tım­lar­la do­lu.
* KOÇ Üni­ver­si­te­si Chris­top­her S.WIL­SO­N'­un ya­pı­tı­nı İn­gi­liz­ce'den “A­nıt­ka­bi­r'­in Öte­si: Ata­tür­k'­ün Me­zar Mi­ma­ri­si-Ulu­sal Bel­le­ğin İn­şa­sı ve Sür­dü­rül­me­si­” adıy­la ya­yım­la­dı.
* Emek­li Ka­ra Pi­lot Kd. Al­bay Sa­cit SÖN­ME­Z'­in ye­ni ça­lış­ma­sı “Mus­ta­fa Ke­mal ATA­TÜRK, 1881-1938” çok ni­te­lik­li bir ka­pak, renk­li ve dol­gun içe­ri­ğiy­le öv­gü­ye de­ğer bir der­le­me.
* Ön­ce­ki mil­let­ve­kil­le­ri­miz­den, plân­la­ma­cı Ali Ne­jat ÖL­ÇE­N'­in be­ğe­ni top­la­yan ya­zı­la­rıy­la oluş­tur­du­ğu “Tür­ki­ye So­run­la­rı­” ad­lı ki­tap­çı­ğı­nın 108. sa­yı­sı ya­yım­lan­dı.
* Ata­türk­çü ya­zar Hen­ri BE­NA­ZUS, An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Ec­za­cı­lık Fa­kül­te­si'n­de 9.12.2015 gü­nü ver­di­ği, il­giy­le iz­le­nen kon­fe­ran­sın­dan son­ra iki ye­ni ki­ta­bı­nı im­za­la­dı: “Ya­şa­mın İçin­den ATA­TÜRK Anı­la­rı (7. bas­kı)” ve “U­lu­sal Kur­tu­luş Sa­va­şı Mü­ca­de­le­sin­de Din Adam­la­rı­mı­z”
* Ali BİL­GE­N'­in edi­tör­lü­ğü­nü yap­tı­ğı, “Gör­dük­le­rim Bil­dik­le­rim Yük­sel Abi- Yük­sel ERİM­TA­N'­la Söy­le­şi­” ad­lı ki­tap ta­nın­mış iş adam­la­rı­mız­dan Yük­sel ERİM­TA­N'­ın ay­rın­tı­lı ve fo­toğ­raf­lı ya­şam öy­kü­sü­nü içer­mek­te­dir. BİL­GE­SEL Ya­yın­la­rı'nın ürü­nü­dür.
* Ön­ce­ki Mil­lî Sa­vun­ma ve Mil­lî Eği­tim Ba­kan­la­rın­dan Nev­zat AYA­Z'­ın “Nev­zat
Aya­z'­ın Ha­ya­tın­dan Ke­sit­le­r” ad­lı ya­şam öy­kü­sü­nü içe­ren fo­toğ­raf­lı ki­ta­bı ki­şi­sel ya­yı­nı­dır.
* Şa­ir öğ­ret­men Ah­met ÖZE­R'­in, Trab­zon KI­YI Der­gi­si'n­de ya­yım­la­nan söy­le­şi­le­rin­den oluş­tur­du­ğu ikin­ci ve üçün­cü ki­ta­bı “Düş­le­ri­me Tu­tun­du­m” ve “Se­si­me Ses Ve­ren­le­r” adıy­la PA­NA­MA Ya­yın­la­rı'nın ürü­nü.
* Her yıl Me­su­di­ye'de dü­zen­le­nen Tür­ki­ye De­mok­ra­si Fo­ru­mu'nun Ey­lûl 2015'te ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­li­ği­ne iliş­kin bil­di­ri ki­ta­bı Prof. Dr. Aziz
EK­Şİ'nin edi­tör­lü­ğün­de Me­su­di­ye Ge­liş­me Vak­fı'nın ya­yı­nı ola­rak il­gi­li­le­re da­ğı­tıl­dı.

GA­ZE­TE ve DER­Gİ­LER­DEN

A) Ga­ze­te­ler: Bi­lim-Tek­nik (Cum­hu­ri­yet-İst.), GÖ­KO­VA (Ak­ya­ka-Muğ­la), DA­NİŞ­MEND (Nik­sar), BAR­TIN (Bar­tın), VİZ­YON (Ter­me), SOL­FA­SOL (An­ka­ra), ÜVER­CİN­KA (İst.), MÜ­CA­DE­LE (Ay­dın).
B) Der­gi­ler: KI­YI (Trab­zon), ŞE­HİR (Dev­rek), İN­SAN­CIL (İst.), ÇAĞ­DAŞ TÜRK Dİ­Lİ (An­ka­ra), BER­FİN BA­HAR (İst.), ECE (SÖ­KE), YA­ŞAM- Me­sa(An­ka­ra), Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği, An­ka­ra ve İs­tan­bul Ba­ro­la­rı der­gi­le­ri ken­di alan­la­rın­da çok ya­rar­lı içe­rik­le­riy­le kar­şı­lan­mak­ta, öv­gü al­mak­ta­dır.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Yekta Güngör Özden
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more