Reklamsız Sözcü
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Sonuç

9 Temmuz 2015

Mil­let­ve­ki­li ge­nel se­çim­le­ri­nin so­nuç­la­rı de­ği­şik de­ğer­len­dir­me­ler­le tar­tı­şı­lı­yor. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin için­de bu­lun­du­ğu olum­suz ko­şul­la­rın gi­de­ril­me­si umu­du­nun ye­ri­ne, gü­nü­müz cum­hur­baş­ka­nı­nın da­yat­ma­sı sa­yı­la­cak tu­tum­la­rıy­la, her şe­yi bo­za­cak bir er­ken se­çi­min al­ma­sı en­di­şe­si gi­de­rek ya­yı­lı­yor. Eko­no­mi­nin du­ru­mu, dış iliş­ki­ler­de­ki sa­kın­ca­lı olu­şum­lar ya­nın­da içer­de gü­ven­lik­ten top­lum­sal ba­rı­şa uza­nan çiz­gi­de önem­li so­run­lar ya­şa­na­ca­ğı ola­sı­lı­ğı, ki­mi kor­ku­la­ra yol açı­yor. So­nuç, ula­şı­lan amaç­la öl­çü­lür. Se­çim­le­rin ka­za­na­nı HDP ol­muş­tur. Ema­net oy­lar­la bir­lik­te öbür par­ti­le­re, özel­lik­le ik­ti­da­ra tep­ki­le­rin HDP'­ni ba­şa­rı­lı gös­ter­di­ği açık­tır ve kut­la­na­cak tek par­ti odur.

TAB­LO

İk­ti­dar kur­ma ça­lış­ma­la­rı­nın Bay RTE'ın ki­şi­sel doğ­rul­tu­su ne­de­niy­le ge­cik­ti­ril­di­ği or­tam­da yaz sı­ca­ğın­dan da­ha sı­cak “si­ya­sal sı­cak­la­r” ya­şan­mak­ta­dır. Dış iliş­ki­ler­de ba­şa­rı­sız İs­lâm­cı ik­ti­dar, Su­ri­ye ko­nu­sun­da bü­yük so­rum­lu­dur. Ulu­sal hu­kuk (Ana­ya­sa) la ulus­la­ra­ra­sı hu­kuk (Bir­leş­miş Mil­let­ler Söz­leş­me­si baş­ta il­gi­li pro­to­kol­lar, bil­di­ri­ler, Ce­nev­re Söz­leş­me­si, Ulus­la­ra­ra­sı Ada­let Di­va­nı ka­rar­la­rı) nın ge­rek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­den Su­ri­ye'ye el at­ma, ge­çer­li ve sa­vu­nu­la­bi­lir bir gi­ri­şim ola­maz. Ül­ke­mi­zin ba­şı­na bir­çok dert aça­bi­lir. Gü­nü­müz­de­ki sı­ğın­ma­cı­lar so­ru­nu baş­lı­ca bir güç yük.
Öte yan­dan si­ya­sal kar­ma­şa sü­rü­yor. Yar­gı­nın çe­liş­ki­li, do­yu­ru­cu ol­mak­tan uzak ka­rar­la­rı, yan­daş­lık kuş­ku­la­rı, yol­suz­luk­lar, yön­tem­siz­lik­ler, ka­yır­ma­lar, amaç­lı ata­ma­lar, sı­nav so­run­la­rı, ka­za­lar, sal­dı­rı­lar, öl­dür­me­ler, ya­ra­la­ma­lar, ic­ra iş­lem­le­ri, ka­çak kur­tar­ma­lar, med­ya­ya bas­kı, gö­zal­tı­lar, tu­tuk­la­ma­lar, do­ğa yı­kım­la­rı ve da­ha baş­ka olay­lar­la du­rum­lar bir­bi­ri­ne ek­le­ni­yor. İyi bir yaz ge­çir­di­ği­mi­zi kim­se söy­le­ye­mez. Üni­ver­si­te rek­lam­la­rı eği­tim so­ru­nu­mu­zun il­ginç yan­sı­ma­sı­dır.

TU­TUM

Hü­kü­met ku­rul­ma­sı­nın ge­cik­me­siy­le, gö­re­vi­ni ye­ni hü­kü­me­te bı­rak­mak du­ru­mun­da olan se­çim ön­ce­si hü­kü­me­ti, önem­li ata­ma­lar yap­mak­tan ka­çın­mı­yor. Si­ya­sal ah­lak- etik yö­nün­den uy­gun ol­ma­yan bu tu­tum, Ana­ya­sa'da “se­çi­min ye­ni­len­me­si­” de­ni­len er­ken se­çim ha­zır­lı­ğı ola­rak yo­rum­la­nı­yor. TBMM Baş­kan­lık se­çi­mi, Ana­ya­sa'nın 94/2. Mad­de­sin­de­ki açık­lı­ğa kar­şın si­ya­sal par­ti­le­rin grup­la­rın­ca baş­kan­lı­ğa aday gös­te­ril­me­si bi­çi­min­de ger­çek­leş­ti. Ana­ya­sa'nın 11 6/1. Mad­de­sin­de­ki 45 gün, gü­ven oyu al­ma­ma ve dü­şü­rül­me du­ru­mun­dan son­ra­ki sü­re­yi ön­gör­me­si­ne kar­şın bu du­rum­lar ol­ma­dan he­sap­la­nır­ca­sı­na dav­ra­nıl­mak­ta­dır.
MHP'­nin Mec­lis Baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de­ki tu­tu­mu düş kı­rık­lı­ğı ya­rat­mış­tır. Se­çim ça­lış­ma­la­rın­da­ki sert ve ağır söz­ler­le eleş­tir­dik­le­ri ik­ti­dar par­ti­si­ne çok önem­li bir ko­nu­mu kap­tır­dı­lar. Yan­daş­la­rı­nı bi­le üzen, tep­ki­le­ri­ne ne­den olan tu­tu­mu hiç­bir ge­rek­çe ile sa­vu­na­maz ve ge­çer­li kı­la­maz­lar. Baş­kan­lık yet­ki­le­ri­ni ik­ti­da­ra bı­rak­ma­ya­rak ken­di ara­la­rın­da­ki an­laş­maz­lı­ğı hü­kü­met kur­ma ev­re­sin­de sür­dü­re­bi­li­ri­ler­di. HDP'­li­le­rin ül­ke­de­ki var­lık­la­rı­na, ya­sal ku­ru­luş­la­rı­na, TBMM'n­de yer alış­la­rı­na ve bir­lik­te ay­nı ça­tı al­tın­da ça­lış­ma­lar­da bu­lun­duk­la­rı­na gö­re ko­yu par­ti­ci­ler dı­şın­da pek az kim­se­nin ka­tı­la­ca­ğı gö­rüş­ler­le Mec­lis Baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ik­ti­da­ra bı­ra­kıl­ma­ma­lıy­dı. Ki­şi­sel ne­den­ler, ku­rum­sal öze­nin üs­tü­ne çı­ka­maz. Bu ko­nu­da AK­P'­li­le­rin da­ya­nış­ma­sı, hiç oy yi­tir­me­den so­nuç al­ma­la­rı kut­la­na­cak bir di­sip­li­ni yan­sıt­mak­ta­dır. MHP bü­yük bir fır­sa­tın ka­çı­rıl­ma­sı­nın so­rum­lu­su­dur. Bü­lent Arın­ç'­ın se­vin­me­si, ye­ter­li ka­nıt­tır.
CHP li­de­ri­nin çağ­daş, uy­gar ve an­la­yış­lı yak­la­şı­mı ör­nek bir tu­tum ola­rak ta­rih­te­ki ye­ri­ni ala­cak­tır. MHP'­nin tu­tu­mu hem si­ya­sal etik, hem mu­ha­le­fet da­ya­nış­ma­sı, hem de si­ya­sal su­rum yö­nün­den yan­lış ol­muş­tur. Üs­te­lik tu­tu­mu sa­vu­nur­ken öbür mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­ne sert eleş­ti­ri ve ya­nıt­lar ya­dır­gan­mış­tır. Seç­me­nin is­ten­ci­ne (ira­de­si­ne) ay­kı­rı dü­şül­müş­tür. MHP Mil­let­ve­ki­li Prof. Dr. Yu­suf HA­LA­ÇOĞ­LU'nun De­niz Bay­ka­l'­a oy ver­me­me­le­ri­ni açık­lar­ken AK­P'­li­le­rin her söy­le­di­ği ger­çek­miş gi­bi on­la­ra yol­la­ma ya­pa­rak CHP'­ni yö­ne­lik suç­la­ma­sı adı­na, sa­nı­na, ko­nu­mu­na ya­kış­ma­dı

BİR MEK­TUP­TAN

Gü­nü­müz cum­hur­baş­ka­nı bel­ki bu haf­ta se­çim­de ço­ğun­luk ka­za­nan par­ti li­de­ri­ne hü­kü­me­ti kur­mak gö­re­vi­ni ve­re­cek­tir. İz­le­ye­ce­ğiz. Ko­nu­ya iliş­kin al­dı­ğı­mız bir mek­tu­bu­nun önem­li bö­lü­müy­le ya­zı­mı­zı son­lan­dı­rı­yo­ruz:
“CHP, ku­ru­luş fel­se­fe­si ve il­ke­le­riy­le ba­ğı­nın öne­mi­ni açık­la­ma­dı­ğı gi­bi kürt, ale­vi, CHP'­li ol­ma­dı­ğı bi­li­nen kim­se­le­ri de ara­sı­na al­dı. HDP, kürt ırk­çı­lı­ğın­dan vaz­geç­me­di. AKP, her yön­den kı­na­na­cak du­rum­da. On­dan kur­tul­mak için oyu­mu mil­li­yet­çi­li­ği ılım­lı gö­tü­ren MHP'­ne ver­miş­tim. An­cak Mec­lis Baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de­ki tu­tu­mun­dan ve bu ko­nu­da açık­la­nan ne­den­ler­den piş­man ol­dum.”

Yekta Güngör Özden
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more