Sözcü Plus Giriş

Maliye Bakanlığı’ndan vakıf malları tebliği

Maliye Bakanlığı OHAL kapsamında kapatılan vakıfların mal varlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurumlara ait taşınmazlar aynen muhafaza edilecek, iş makinalarının ise Hazine adına tescili yapılacak.

Sozcu.com.tr
09:06 -
Maliye Bakanlığı’ndan vakıf malları tebliği

İşte dün Resmi Gazete’de yayımlanan o tebliğ:

NAKİT VARLIKLAR

Kapatılan kurum ve kuruluşların bankalar ve diğer finans kuruluşlarındaki (kiralık kasaları dâhil) tüm hesapları önce bloke edilerek, tespit edilen mal varlığından Türk Lirası ve döviz cinsinden para olanlar derhal, diğerleri (çekler vb.) usulüne uygun şekilde nakde çevrildikten sonra muhasebe birimlerinin veznesine veya banka hesabına yatırılacak.

MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR

İdare tarafından fiziken tespit edilerek teslim alınan veya elektronik ortamda kaydedilen ve saklanan menkul kıymetler ve varlıklar muhasebe birimince “117-Menkul Varlıklar Hesabı”na kaydedilir.

NAKİL ARAÇLARI VE İŞ MAKİNALARI

İdarece; tespit edilen ve teslim alınan nakil araçları ile iş makinaları; cins, marka, model, plaka numarası, motor ve şasi numaraları ve gerekli diğer özellikleri ile mevcut durumları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle muhafaza altına alınır ve ilgili sicillerinde Hazine adına tescilleri sağlanır.

TAŞINIRLAR

Kapatılan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde bulunan binalardaki taşınırlar güvenlik önlemleri alınarak aynen muhafaza edilir; kiralama suretiyle kullanılan binalardaki taşınırlar ise, öncelikle ilgili ve ihtiyacı olan kamu kurum veya kuruluşuna devredilebilir ve bunlar tarafından Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince kayıtlara alınır veya idarece uygun görülen yerlere nakledilerek muhafaza altına alınır. Bu şekilde nakli mümkün olmayan taşınırlar ise İdarece uygun görülecek yerlerde muhafaza altına alınır. Kiralama suretiyle kullanılan taşınmazlara İdarece ihtiyaç duyulmaması halinde kısa zamanda tahliyeleri sağlanır. Tahliye sırasında mal sahibi ile birlikte bir teslim tutanağı düzenlenir.

Tespit edilen taşınırlar arasında tarihi veya sanatsal değeri olduğu görülen veya tereddüt edilenlerin durumları Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlilerine incelettirilerek alınacak raporla birlikte, bunlar hakkında ne şekilde işlem yapılacağının belirlenmesi amacıyla Bakanlığa bildirilir ve alınacak cevaba göre işlem yapılır.

TAŞINMAZLAR

İdarece; kapatılan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde bulunan ve tespit edilen taşınmazların her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tapuda resen Hazine adına tescili ile tescili yapılan taşınmazların listesinin gönderilmesi il/ilçe tapu müdürlüklerinden istenilir.

İdarece yapılan araştırma sonucunda; tapuda, kapatılan kurum ve kuruluşların adına henüz kayıtlı olmamakla birlikte, şartsız veya mükellefiyetsiz olarak bağış, vasiyet ve benzeri yollarla bunlara intikal edecek olan taşınmazların tespiti halinde, bu taşınmazlardan tescili mümkün olanların tapuda Hazine adına tescilleri sağlanır. Ancak, şartlı veya mükellefiyetli olarak bağışlanmak suretiyle, vasiyet veya benzeri yollarla bunlara intikal edecek olan taşınmazların tapuda Hazine adına tescilleri yapılarak, mümkün olduğu ölçüde şart veya mükellefiyet doğrultusunda kullanımı sağlanır.

ALACAK VE HAKLAR

İdare tarafından, kapatılan kurum ve kuruluşların tespit edilen doğmuş ve doğacak alacakları, borçlularından usulüne göre tahsil edilir. Bu amaçla borçlulara ödemelerini bundan sonra Hazineye yapacakları bildirilir. Bu borçlulardan borçlarını usulüne göre İdareye ödeme yapmayanların sorumlulukları devam eder. Bu kurum ve kuruluşlara ait her türlü haklar da kayıt altına alınır. Bu haklar ile tahsil edilemeyen alacaklar hakkında ne şekilde işlem yapılacağının belirlenmesi amacıyla Bakanlığa bildirilir ve alınacak cevaba göre işlem yapılır.

Kapatılan kurum ve kuruluşların her türlü borçlarından dolayı Hazineden hiçbir şekilde bir hak ve talepte bulunulamaz.

DEĞERİ NASIL BELİRLENECEK?

İdarece; 667 sayılı KHK ile kapatılan kurum ve kuruluşların Hazineye devredilmiş sayılan malvarlıkları ile tapuda resen Hazine adına tescil edilen taşınmazlarının değeri, Komisyonun görevini tamamlamasını müteakip 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4706 sayılı Kanun, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, Taşınır Mal Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatında yer alan Hazineye ait taşınır ve taşınmazların bedellerinin tespitine ilişkin hükümler uyarınca tespit edilerek kayıtlara alınır.

Kapatılan kamu kurum ve kuruluşlarının Hazineye devredilen ve İdarece tespit edilen taşınırları üzerinde üçüncü kişiler tarafından istihkak iddiasında bulunanların bu taleplerine ilişkin ibraz edecekleri belgeler, iddia hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde hakkı ispata yeterli ise, bu taşınırlar İdarece hak sahibine teslim edilir.

Son güncelleme: 09:38 25.07.2016
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more