Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Bu enkaz 90 yılda kalkmaz!..

3 Mart 2016

“De­ğiş­ti­m” di­yor­du!
Her fır­sat­ta “ge­li­şe­rek de­ğiş­ti­ği­ni­” söy­lü­yor­du.
Çok id­di­alıy­dı.
İk­ti­da­rın­da kim­se öte­ki­leş­ti­ril­me­ye­cek, din, mez­hep ve et­nik te­mel­de si­ya­set ya­pıl­ma­ya­cak­tı.

* * *

Ya­sak­lar kal­ka­cak, öz­gür­lük ka­pı­la­rı so­nu­na ka­dar açı­la­cak, Tür­ki­ye'nin inanç ve dü­şün­ce öz­gür­lü­ğün­de gel­di­ği yer par­mak­la gös­te­ri­le­cek­ti.
Tüm dün­ya­da çağ­daş de­mok­ra­si­ler­den ör­nek­ler ve­ril­di­ğin­de, he­men Tür­ki­ye işa­ret edi­le­cek­ti.

* * *

AB kri­ter­le­ri ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne da­ya­lı ev­ren­sel yar­gı an­la­yı­şı ege­men kı­lı­na­cak ve yar­gı­nın üze­rin­de­ki si­ya­si ve­sa­yet kal­ka­cak­tı.

* * *

Tür­ki­ye çev­re­sin­de­ki ül­ke­le­rin tü­müy­le dost ola­cak­tı. Mev­cut so­run­lar hız­la çö­zü­le­cek, kom­şu­lar­la sı­fır so­run po­li­ti­ka­sı be­nim­se­ne­cek­ti.

* * *

Yol­suz­luk ka­der ol­mak­tan çı­ka­rı­la­cak, üre­tim artı­rı­la­cak, ih­ra­cat­ta pat­la­ma ya­şa­na­cak, mil­li ge­lir hak­ça pay­la­şı­la­cak, böy­le­ce yok­sul yurt­taş kal­ma­ya­cak­tı.

* * *

Gü­ney­do­ğu'nun kal­kın­ma so­ru­nu hız­la çö­zü­le­cek, ora­da­ki kent­le­ri­mi­zin Ba­tı'da­ki­ler­den hiç­bir far­kı kal­ma­ya­cak, te­rör son­la­na­cak ve böy­le­ce ba­rış ve hu­zu­run bir da­ha hiç bo­zul­ma­mak üze­re ge­ri gel­me­si sağ­la­na­cak­tı.
Ve­sa­yet­ten, ya­sak­lar­dan, yol­suz­luk­lar­dan ve yok­sul­luk­tan kur­tu­lan Tür­ki­ye, ya­ka­la­dı­ğı müt­hiş iv­mey­le fü­ze gi­bi fır­la­ya­cak ve dün­ya­nın en ge­liş­miş 10 ül­ke­sin­den bi­ri ola­cak­tı!

* * *

Ba­sın hür­ri­ye­ti­nin önün­de­ki tüm en­gel­ler yok edi­le­ce­ğin­den, ga­ze­te­ci­ler ha­yat­la­rı­nın en öz­gür ve mut­lu dö­ne­mi­ni ya­şa­ya­cak­tı.
“O”­na en bü­yük des­te­ği ve­ren ve tüm dün­ya­ya re­fe­rans olan “Yet­mez Ama Evet­çi­” li­boş ta­kı­mı­na gö­re; Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de “rü­ya yıl­la­r” baş­la­ya­cak­tı.

* * *

Bu va­at ve söy­lem­ler­le ik­ti­dar ol­du.
Pe­ki 13 yıl­da bun­la­rın han­gi­si ya­şam bul­du?
Hiç­bi­ri!..

* * *

Tam ter­si­ne; üre­tim, ih­ra­cat dur­du, ge­lir da­ğı­lı­mın­da ada­let di­be, bi­rey­sel borç­lan­ma ta­va­na vur­du! Yar­gı­ya olan gü­ven duy­gu­su kay­bol­du, Ana­ya­sa'ya uy­ma zo­run­lu­lu­ğu yok ol­du! Kom­şu­la­rı­mız­la iliş­ki­le­ri­miz so­run­la dol­du! Kum­pas da­va­la­rıy­la Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri'ne iğ­renç tu­zak­lar ku­rul­du! Ga­ze­te­ci­le­rin kit­le­ler ha­lin­de iş­ten atıl­ma­la­rı­nı, san­sü­rü bir ya­na bı­rak­tık, zin­dan­lar ik­ti­da­ra bi­at et­me­yen her ga­ze­te­ci­nin mut­la­ka uğ­ra­ma­sı ge­re­ken zo­run­lu me­kan­lar ol­du! Yol­suz­luk ve ya­sak­lar­da dün­ya re­kor­la­rı kı­rıl­dı! Cum­hu­ri­ye­t'­in bi­ri­kim­le­ri yan­daş­la­ra yok pa­ha­sı­na sa­tı­la­rak inanılmaz rant yağ­ma­sı­na ser­ma­ye ya­pıl­dı!
En kor­kun­cu da, si­ya­si gö­rüş fark­lı­lı­ğı­na kar­şın es­ki­den bir ara­da ba­rış ve hu­zur için­de ya­şa­yan yı­ğın­lar, oy uğ­ru­na bö­lü­nüp ku­tup­laş­tı­rıl­dı!..
Te­rör be­la­sı mil­le­tin ba­şı­na çök­tü, ül­ke­de sis­tem tü­müy­le göç­tü!..

* * *

90 yıl­lık en­kaz mı de­di­niz?..
Val­la­hi bu en­kaz, 90 yıl­da kalk­maz!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more