Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

Yoksa IŞİD terör örgütü değil mi?..

21 Ocak 2016

5 Ha­zi­ran 2015, Di­yar­ba­kır…
Ge­nel se­çim­ler­den 2 gün ön­ce HDP'­nin mi­tin­gi var.
Eş ­Baş­kan Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş'­ın kür­sü­ye çık­ma­sı­na da­ki­ka­lar ka­la, kor­kunç bir pat­la­ma se­si du­yu­lu­yor.
Acı bi­lan­ço bir­kaç sa­at son­ra or­ta­ya çı­kı­yor: 4 ölü, 200'ü aş­kın ya­ra­lı…
Te­rör sal­dı­rı­sı­nın mi­ting ala­nı­nı kan gö­lü­ne çe­vi­rip, hal­kı so­ka­ğa dök­me­yi ve Tür­ki­ye'nin her ya­nı­na sıç­ra­ya­cak ça­tış­ma­lar­la ka­os or­ta­mı ya­rat­ma­yı amaç­la­dı­ğı öne sü­rü­lü­yor.
KAT­Lİ­AMI IŞİ­D'­İN YAP­TI­ĞI BEL­Lİ OLUN­CA, HE­MEN YA­YIN YA­SA­ĞI GE­Tİ­Rİ­Lİ­YOR!..

* * *

21 Tem­muz 2015, Şan­lı­ur­fa­”nın Su­ruç İl­çe­si…
Top­la­dık­la­rı yar­dım mal­ze­me­le­ri­ni Ko­ba­ni­'ye ulaş­tır­mak için Su­ru­ç'­a ge­len Sos­ya­list Genç­lik Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu üye­si 300 genç ba­sın açık­la­ma­sı ya­par­ken kor­kunç bir pat­la­ma ya­şa­nı­yor. IŞİ­D'­li can­lı bom­ba­nın te­rör ey­le­min­de 32 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­be­di­yor, 103 ki­şi ya­ra­la­nı­yor.
KAT­Lİ­AMI IŞİ­D'­İN YAP­TI­ĞI BEL­Lİ OLUN­CA HE­MEN YA­YIN YA­SA­ĞI GE­Tİ­Rİ­Lİ­YOR!..

* * *

10 Ekim 2015, An­ka­ra…
Ba­rış ve Emek Mi­tin­gi'nin ka­tı­lım­cı­la­rı Gar Kav­şa­ğı'n­da top­lan­dık­la­rı sı­ra­da yi­ne kor­kunç bir pat­la­ma ger­çek­le­şi­yor.
Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en bü­yük kat­li­amı­na se­bep olan can­lı bom­ba sal­dı­rı­sın­da 102 yurt­ta­şı­mız ha­ya­tı­nı kay­be­di­yor, 250 ci­va­rın­da va­tan­da­şı­mız da ya­ra­la­nı­yor.
KAT­Lİ­AMI IŞİ­D'­İN YAP­TI­ĞI BEL­Lİ OLUN­CA HE­MEN YA­YIN YA­SA­ĞI GE­Tİ­Rİ­Lİ­YOR!..

* * *

13 Ocak 2016, İs­tan­bul Sul­ta­nah­met Mey­da­nı…
Sa­bah sa­at 10.20'de kor­kunç bir pat­la­ma se­si yan­kı­la­nı­yor.
Can­lı bom­ba ey­le­mi ol­du­ğu an­la­şı­lan sal­dı­rı­da, ço­ğu Al­man tu­rist ol­mak üze­re 11 ki­şi ya­şa­mı­nı yi­ti­ri­yor, 15 tu­rist de ya­ra­la­nı­yor.
KAT­Lİ­AMI IŞİ­D'­İN YAP­TI­ĞI BEL­Lİ OLUN­CA HE­MEN YA­YIN YA­SA­ĞI GE­Tİ­Rİ­Lİ­YOR!..

* * *

Ve… Üç gün ön­ce, Ga­zi­an­te­p'­in Ki­lis İl­çe­si…
Sa­bah sa­at 9.20'de okul bah­çe­si­ne ha­van mer­mi­si dü­şü­yor. Pat­la­ma­da bir hiz­met­li ölü­yor, bir öğ­ren­ci de ağır ya­ra­la­nı­yor.
HA­VAN SAL­DI­RI­SI­NIN SU­RİYE'DE­Kİ IŞİ­D'­Lİ­LER TA­RA­FIN­DAN YA­PIL­DI­ĞI BEL­Lİ OLUN­CA HE­MEN YA­YIN YA­SA­ĞI GE­Tİ­Rİ­Lİ­YOR!..

* * *

Ay­nı sü­reç­te PKK te­rör ör­gü­tü­nün sa­yı­sız sal­dı­rı­sın­da da yüz­ler­ce as­ker ve po­li­si­miz şe­hit dü­şü­yor, ara­la­rın­da ço­cuk­la­rın bu­lun­du­ğu çok sa­yı­da ma­sum yurt­taş ha­yat­la­rı­nı kay­be­di­yor. Bu ey­lem­le­rin ar­dın­dan Gü­ney­do­ğu'da baş­la­tı­lan ve so­ka­ğa çık­ma ya­sak­la­rıy­la sü­rüp gi­den ope­ras­yon­lar­da gen­ce­cik po­lis ve as­ker­le­ri­miz şe­hit olur­ken, ba­zı kent­ler­de gün­lük ya­şam fel­ce uğ­ru­yor, eği­tim du­ru­yor, kit­le­sel göç­ler ya­şa­nı­yor.
AMA TE­RÖR SAL­DI­RI­LA­RI­NIN PKK TA­RA­FIN­DAN YA­PIL­DI­ĞI BEL­Lİ OLUN­CA HE­MEN YA­YIN YA­SA­ĞI GE­Tİ­RİL­Mİ­YOR!..

* * *

CHP Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem İn­ce iki gün ön­ce Twit­ter he­sa­bın­dan şu dik­kat çe­ki­ci so­ru­la­rı yö­nel­ti­yor:
“PKK da, IŞİD de te­rör ör­gü­tü­dür. PKK sal­dır­dı­ğın­da şe­hit­le­ri­miz var­ken ya­yın ya­sa­ğı yok da, IŞİD sal­dı­rı­la­rı son­ra­sın­da ne­den ya­yın ya­sa­ğı var? Ya­yın ya­sa­ğı ka­ra­rı­nı ve­ren­ler han­gi te­rör ör­gü­tü­nü ko­ru­mak is­ti­yor­lar?”

* * *

Gerçek apaçık ortada dururken başka soruya gerek kalmıyor!..
Çünkü PKK terörünün yarattığı yılgınlık birilerine oy getiriyor, IŞİD terörü ise birilerinden oy götürüyor!..

Yazarın Diğer Yazıları Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet