Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

Yoksa IŞİD terör örgütü değil mi?..

21 Ocak 2016

5 Ha­zi­ran 2015, Di­yar­ba­kır…
Ge­nel se­çim­ler­den 2 gün ön­ce HDP'­nin mi­tin­gi var.
Eş ­Baş­kan Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş'­ın kür­sü­ye çık­ma­sı­na da­ki­ka­lar ka­la, kor­kunç bir pat­la­ma se­si du­yu­lu­yor.
Acı bi­lan­ço bir­kaç sa­at son­ra or­ta­ya çı­kı­yor: 4 ölü, 200'ü aş­kın ya­ra­lı…
Te­rör sal­dı­rı­sı­nın mi­ting ala­nı­nı kan gö­lü­ne çe­vi­rip, hal­kı so­ka­ğa dök­me­yi ve Tür­ki­ye'nin her ya­nı­na sıç­ra­ya­cak ça­tış­ma­lar­la ka­os or­ta­mı ya­rat­ma­yı amaç­la­dı­ğı öne sü­rü­lü­yor.
KAT­Lİ­AMI IŞİ­D'­İN YAP­TI­ĞI BEL­Lİ OLUN­CA, HE­MEN YA­YIN YA­SA­ĞI GE­Tİ­Rİ­Lİ­YOR!..

* * *

21 Tem­muz 2015, Şan­lı­ur­fa­”nın Su­ruç İl­çe­si…
Top­la­dık­la­rı yar­dım mal­ze­me­le­ri­ni Ko­ba­ni­'ye ulaş­tır­mak için Su­ru­ç'­a ge­len Sos­ya­list Genç­lik Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu üye­si 300 genç ba­sın açık­la­ma­sı ya­par­ken kor­kunç bir pat­la­ma ya­şa­nı­yor. IŞİ­D'­li can­lı bom­ba­nın te­rör ey­le­min­de 32 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­be­di­yor, 103 ki­şi ya­ra­la­nı­yor.
KAT­Lİ­AMI IŞİ­D'­İN YAP­TI­ĞI BEL­Lİ OLUN­CA HE­MEN YA­YIN YA­SA­ĞI GE­Tİ­Rİ­Lİ­YOR!..

* * *

10 Ekim 2015, An­ka­ra…
Ba­rış ve Emek Mi­tin­gi'nin ka­tı­lım­cı­la­rı Gar Kav­şa­ğı'n­da top­lan­dık­la­rı sı­ra­da yi­ne kor­kunç bir pat­la­ma ger­çek­le­şi­yor.
Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en bü­yük kat­li­amı­na se­bep olan can­lı bom­ba sal­dı­rı­sın­da 102 yurt­ta­şı­mız ha­ya­tı­nı kay­be­di­yor, 250 ci­va­rın­da va­tan­da­şı­mız da ya­ra­la­nı­yor.
KAT­Lİ­AMI IŞİ­D'­İN YAP­TI­ĞI BEL­Lİ OLUN­CA HE­MEN YA­YIN YA­SA­ĞI GE­Tİ­Rİ­Lİ­YOR!..

* * *

13 Ocak 2016, İs­tan­bul Sul­ta­nah­met Mey­da­nı…
Sa­bah sa­at 10.20'de kor­kunç bir pat­la­ma se­si yan­kı­la­nı­yor.
Can­lı bom­ba ey­le­mi ol­du­ğu an­la­şı­lan sal­dı­rı­da, ço­ğu Al­man tu­rist ol­mak üze­re 11 ki­şi ya­şa­mı­nı yi­ti­ri­yor, 15 tu­rist de ya­ra­la­nı­yor.
KAT­Lİ­AMI IŞİ­D'­İN YAP­TI­ĞI BEL­Lİ OLUN­CA HE­MEN YA­YIN YA­SA­ĞI GE­Tİ­Rİ­Lİ­YOR!..

* * *

Ve… Üç gün ön­ce, Ga­zi­an­te­p'­in Ki­lis İl­çe­si…
Sa­bah sa­at 9.20'de okul bah­çe­si­ne ha­van mer­mi­si dü­şü­yor. Pat­la­ma­da bir hiz­met­li ölü­yor, bir öğ­ren­ci de ağır ya­ra­la­nı­yor.
HA­VAN SAL­DI­RI­SI­NIN SU­RİYE'DE­Kİ IŞİ­D'­Lİ­LER TA­RA­FIN­DAN YA­PIL­DI­ĞI BEL­Lİ OLUN­CA HE­MEN YA­YIN YA­SA­ĞI GE­Tİ­Rİ­Lİ­YOR!..

* * *

Ay­nı sü­reç­te PKK te­rör ör­gü­tü­nün sa­yı­sız sal­dı­rı­sın­da da yüz­ler­ce as­ker ve po­li­si­miz şe­hit dü­şü­yor, ara­la­rın­da ço­cuk­la­rın bu­lun­du­ğu çok sa­yı­da ma­sum yurt­taş ha­yat­la­rı­nı kay­be­di­yor. Bu ey­lem­le­rin ar­dın­dan Gü­ney­do­ğu'da baş­la­tı­lan ve so­ka­ğa çık­ma ya­sak­la­rıy­la sü­rüp gi­den ope­ras­yon­lar­da gen­ce­cik po­lis ve as­ker­le­ri­miz şe­hit olur­ken, ba­zı kent­ler­de gün­lük ya­şam fel­ce uğ­ru­yor, eği­tim du­ru­yor, kit­le­sel göç­ler ya­şa­nı­yor.
AMA TE­RÖR SAL­DI­RI­LA­RI­NIN PKK TA­RA­FIN­DAN YA­PIL­DI­ĞI BEL­Lİ OLUN­CA HE­MEN YA­YIN YA­SA­ĞI GE­Tİ­RİL­Mİ­YOR!..

* * *

CHP Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem İn­ce iki gün ön­ce Twit­ter he­sa­bın­dan şu dik­kat çe­ki­ci so­ru­la­rı yö­nel­ti­yor:
“PKK da, IŞİD de te­rör ör­gü­tü­dür. PKK sal­dır­dı­ğın­da şe­hit­le­ri­miz var­ken ya­yın ya­sa­ğı yok da, IŞİD sal­dı­rı­la­rı son­ra­sın­da ne­den ya­yın ya­sa­ğı var? Ya­yın ya­sa­ğı ka­ra­rı­nı ve­ren­ler han­gi te­rör ör­gü­tü­nü ko­ru­mak is­ti­yor­lar?”

* * *

Gerçek apaçık ortada dururken başka soruya gerek kalmıyor!..
Çünkü PKK terörünün yarattığı yılgınlık birilerine oy getiriyor, IŞİD terörü ise birilerinden oy götürüyor!..

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more