Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Edirne’nin en gözde ve güzel ilçesi: Lalapaşa
Edirne’nin en gözde ve güzel ilçesi: Lalapaşa
Tür­ki­ye­’nin ku­zey­ba­tı­sın­da, Trak­ya­’ nın en gü­zel il­le­rin­den Edir­ne­’den her­ke­se mer­ha­ba.
Gurme 27 Kasım 2016 - 01:36

Tür­ki­ye'nin ku­zey­ba­tı­sın­da, Trak­ya' nın en gü­zel il­le­rin­den Edir­ne'den her­ke­se mer­ha­ba. Bu haf­ta Edir­ne, La­la­pa­şa'da­yız. Çev­re or­man­lar­da av­cı­lık ya­pıl­mak­ta ve hal­kın bu ak­ti­vi­te­ye il­gi­si ko­run­mak­ta­dır. İl­çe eko­no­mi­si ta­rım ve hay­van­cı­lı­ğa da­yanır. Buğ­day, ar­pa ve ay­çi­çe­ğiyle birlikte mı­sır, fa­sul­ye, yu­laf, yon­ca ve seb­ze eki­mi de ya­pıl­mak­ta­dır.

21

Elma dolması

Malzemeler: 4 Adet yeşil büyük elma – 250 gr. kıyma – 200 gram kuşbaşı et – 1 küçük baş soğan – 1 küçük domates rendesi – 1 çay bardağı pirinç
– 1.5 çorba kaşığı tereyağ/margarin – Yarım çay kaşığı ya da 1 dal tarhun yoksa 1 çay kaşığı sumak – 3 kuru kayısı – 2 çorba kaşığı kıyılmış badem – 1 çorba kaşığı dolmalık fıstık – Tuz – Karabiber – 1 çorba kaşığı zeytinyağ – Kaynamış üzüm suyu

Ya­pı­lı­şı: Ön­ce­lik­le et­le­ri in­ce sa­tır kıy­ma gi­bi kı­yıp bir­kaç çor­ba ka­şı­ğı su ila­ve edip pi­şi­rin, et­ler su­yu­nu çe­kin­ce bir ka­şık mar­ga­rin yağ ile ka­vu­run. İn­ce kı­yıl­mış ba­dem ve ku­ru ka­yı­sı ve üze­ri­ne kay­na­mış üzüm su­yu ila­ve ede­rek pi­şir­me­ye de­vam edin. Di­ğer ta­raf­tan in­ce kı­yıl­mış bir kü­çük baş so­ğan, do­ma­tes, dol­ma­lık fıs­tık ve pi­rin­ci pem­be­le­şin­ce­ye ka­dar ka­vu­run ve da­ha son­ra tuz ve ka­ra­bi­ber ila­ve edip kıy­ma­yı içi­ne ka­ta­rak bir bar­dak su ile bi­raz pi­şi­rin. Bu ka­rı­şım so­ğu­duk­tan son­ra, ka­rı­şı­mı içi oyul­muş el­ma­la­rın içi­ne dol­du­run ve piş­me­ye bı­ra­kın.

18

Süt böreği

Malzemeler: – Bulgur – 1 su bardağı su – 1 tatlı kaşığı tuz – Alabildiği kadar un
Ara katlar için: – 1 çay bardağı sıvıyağ
Sütlü harç için: – 4 adet yumurta – 1 çorba kaşığı un – 3 su bardağı süt – Az tuz

Ya­pı­lı­şı: Ön­ce ha­mu­run mal­ze­me­si­ni yo­ğu­run, da­ha son­ra ya­rım sa­at din­len­di­rin. Son­ra 6 par­ça­lık be­ze­le­re ayı­rın. Her be­ze­yi yu­var­lak fı­rın tep­si­si ka­dar açın. İlk ka­tı yağ­lan­mış tep­si­ye yer­leş­tir­dik­ten son­ra di­ğer yuf­ka­la­rı da ara­la­rı­na sı­vı­ yağ gez­di­re­rek üst üs­te ko­yun. Yuf­ka­la­rı ön­ce­den ısı­tıl­mış 180 de­re­ce fı­rın­da pem­be­le­şe­ne ka­dar pi­şi­rin. Bu ara­da süt­lü har­cın tüm mal­ze­me­si­ni bir ten­ce­re­ye ko­yun ve ka­rış­tı­ra­rak pişirin.