Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın MEKANLARI
Haftanın MEKANLARI
İstanbul'da yeni tatlar keşfedeceğiniz iki mekan...
Gurme 31 Ocak 2016 - 15:27

KAYBOLAN TATLAR SOFRAYA TAŞINIYOR: EFRUZ

İs­tan­bu­l'­da son dö­nem­de il­gi çe­ken “mo­dern mey­ha­ne­” an­la­yı­şın­da hiz­met ve­ren me­kan­la­rı­na ye­ni bir so­luk gel­di. Tak­si­m'­de açı­lan Ef­ruz, bu an­lam­da en id­di­alı al­ter­na­tif­ler­den bi­ri ol­du. Kı­sa sü­re­de bü­yük il­gi çe­ken Ef­ru­z'­da bir­bi­rin­den fark­lı me­ze­ler me­nü­de yer alı­yor.

So­ğuk ve sı­cak me­ze­ler

İs­tan­bu­l'­un es­ki mey­ha­ne kül­tü­rü­ne uy­gun ola­rak me­ze­ler “ta­dım-­lı­k” su­nu­lu­yor. On­lar­ca so­ğuk ve sı­cak me­ze­ler Rum ve Er­me­ni mey­ha­ne kül­tü­rü­nün kay­bo­lan tad­la­rı­nı sof­ra­ya ta­şı­yor. Cu­ma ve cu­mar­te­si ak­şam­la­rı Ef­ru­z'­a ge­len misafirleri Sultanahmet Tri­o'­nun can­lı fa­sı­lı kar­şı­lı­yor. Ga­ze­te­ci Ser­dar Aki­na­n'­ın işlettiği Efruz’da birçok rakı çeşidinin yanında iddalı bir yerli şarap kavıda güçlü bir alternatif sunuyor.

SPESİYALLERİN MÖNÜLERİ AÇIKLANDI: THE PLAZA HOTEL İSTANBUL

İs­tan­bu­l'­un 5 yıl­dız­lı otel­le­rin­den olan The Pla­za Ho­tel İs­tan­bul, ye­ni­le­ne­rek bam­baş­ka bir otel ol­du. Ye­ni­le­nen ote­lin mö­nü­sü de baş­tan aşa­ğı de­ğiş­ti. The Plaza Hotel İstanbul’un şefi Aydemir Yılmaz sır gibi sakladıkları spesiyallerin tariflerini SÖZCÜ için açıkladı. Bu ara­da ote­lin sa­hi­bi olan Ya­se­min Tu­riz­min Da­nış­ma­nı Erol Tu­ran­lı­oğ­lu, The Pla­za Ho­tel İs­tan­bul Ge­nel Mü­dü­rü Ba­rış Öz­kan re­no­vas­yon için ote­lin ta­ma­men değiştiğini söylediler. İşte tarifler;

No­hut­lu bam­ya­lı lev­rek bu­ğu­la­ma

Mal­ze­me­le­ri: 200 gram, Lev­rek ba­lı­ğı,
50 gram no­hut, 50 gram bam­ya,
100 gram do­ma­tes, Tuz, Zey­tin­ya­ğı.

Ya­pı­lı­şı: So­ğan ve sa­rım­sak ta­va­da so­te­le­nir. Son­ra ta­va­nın içi­ne ayık­lan­mış lev­rek ba­lı­ğı ko­nur. Üze­ri­ne de da­ha ön­ce­den haş­la­dı­ğı­mız no­hut ve bam­ya, bir di­lim li­mon ve def­ne ­yap­ra­ğı ko­nu­lup pi­şi­ri­lir. Süs­le­ne­rek ser­vis ya­pı­lır.

Zer­de­çal­lı pa­ta­tes pü­re­li ku­zu ka­fes

Mal­ze­me­le­ri: 250 gram ku­zu pir­zo­la, 150 gram pa­ta­tes, 3 gram zer­de­çal, 1/2 adet mus­kat (hint ce­vi­zi), 50 gram kre­ma, Bir tu­tam tuz.

Ya­pı­lı­şı: Ku­zu pir­zo­la­lar ta­va­da kı­zartılıp 250 derece fırında 20 da­kika pi­şirilir. Bu ara­da pa­ta­tes haş­la­nıp pü­re ha­li­ne ge­tirilir.  Baharatlarla tatlandırılır. Servis tabağına pirzolalar ka­fes bi­çi­min­de yer­leştirilir. Yanına püre konulup yeşilliklerle de süslenir. 

 

Son güncelleme: 10:46 - 01.02.2016