Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
İstanbulda rahat bir nefes almanın tek adresi: Adalar
İstanbulda rahat bir nefes almanın tek adresi: Adalar
Ebru Erberdi'den Lezzet Durakları...
Gurme 24 Ocak 2016 - 14:55

Ebru ERBERDİ – ebru@mamma7.com

İs­tan­bu­l'­un her ye­ri ay­rı gü­zel, ne­re­den ba­kar­sa­nız ba­kın ay­rı bir hi­ka­ye an­la­tı­yor si­ze. Ana­do­lu ya da Av­ru­pa Ya­ka­sı'n­da ol­ma­dı­ğı­nı­zı, res­min bü­yük kıs­mı­na bak­tı­ğı­nı­zı dü­şü­nün. Bu man­za­ra­yı si­ze ve­re­cek tek bir yer var, o da İs­tan­bu­l'­un bü­yük­lü kü­çük­lü ada­lar­dan olu­şan il­çe­si Ada­lar.

Bü­yü­ka­da, Kı­na­lı­ada, Hey­be­li­ada, Bur­ga­za­da ve Se­de­fa­da­sı, dü­zen­li yer­le­şim olan 5 ada. Bu ada­lar bir ara­ya ge­li­yor ve İs­tan­bu­l'­un bel­ki de en gü­zel ve özel il­çe­le­rin­den Ada­la­r'­ı oluş­tu­ru­yor. İs­tan­bu­l'­un içe­ri­sin­de san­ki bir ta­til bel­de­sin­dey­miş­si­niz, hat­ta za­man­da ilginç bir yol­cu­luk yap­mış­sı­nız gi­bi bir gü­zel­lik kar­şı­lı­yor si­zi…

BAYRAM KAVURMASI

Malzemeler: 1 kuzu budu,
1 büyük soğan n 2 diş sarımsak, 2 çorba kaşığı margarin

Ya­pı­lı­şı: Et­le­ri kuş­ba­şı doğ­ra­tın. İyi­ce yı­ka­yın ve sü­zün. Bü­yük bir ten­ce­re­de mar­ga­ri­ni eri­tin. So­ğan ve sa­rım­sa­ğı ek­le­yin. Et­le­ri içi­ne atın, ten­ce­re­nin ağ­zı­nı ka­pa­tın. Or­ta ateş­te et­ler ken­di su­yu­nu ve­re­ne ka­dar ka­pa­ğı ka­pa­lı şe­kil­de pi­şir­me­ye de­vam edin. Da­ha son­ra ka­pa­ğı açın, tah­ta ka­şık kul­la­na­rak et­le­ri ze­de­le­me­den su­yu­nu çe­kip pem­be­le­şin­ce­ye ka­dar ka­vu­run. Tu­zu­nu ve ka­ra­bi­be­ri­ni ila­ve edin ve piş­tik­ten son­ra ser­vis ta­ba­ğı­na alın, ke­kik­le süs­le­yin. Ha­vuç be­ğen­di ve ıs­pa­nak pü­re­siyle de ser­vis edin.

ISPANAK PÜRESİ

Malzemeler:  1kg. Köklerinden ayıklanmış ıspanak yaprağı, 1 çorba kaşığı margarin n 2 çorba kaşığı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 150 gr gravyer n 0.5 litre süt

Ya­pı­lı­şı: Ispanakları iyice yıkayın ve doğrayın. Unla margarini kavurun. Ispanakları içine atın ve iyice karışmalarını sağlayın. 1 çay bardağı sıcak suyla 1-2 taşım kaynatın ve akabinde süt ve tuzu ilave edin. İyice suyunu çekince, tencerenin altını kapatın ve rendelenmiş gravyeri üzerine ekleyin. Elinizde varsa yarın çay kaşığı muskat koyun. Dilerseniz bu yemeğe 1 çorba kaşığı krema ile bir sos da yapabilirsiniz.

Son güncelleme: 17:29 - 02.03.2016
Etiketler