Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Mekanlar
Mekanlar
Gurme 4 Eylül 2016 - 01:52

Sur Balık Sarayburnu

Başlıksız-1

Haydi balığa buyrun

Sur-Balik-sardalya-1

Uzun sü­re­dir öz­le­mi­ni duy­du­ğu­muz ba­lık sof­ra­la­rı süs­le­me­ye baş­la­dı. Yaz ay­la­rı­nın en lez­zet­li ba­lı­ğı sar­dal­ya­nın ya­nı sı­ra er­ken­ci pa­la­mut, ba­lık has­re­ti çe­ken­le­rin im­da­dı­na ye­tiş­ti. 17 yıl­dır ba­lık mut­fak­la­rın­dan yer alan ve Sur Ba­lık Sa­ray­bur­nu şu­be­sin­de ko­nuk­la­rı­na de­ni­ze ve ba­lı­ğa da­ir eş­siz lez­zet­ler su­nan şef Dur­sun Çe­lik, bu mev­sim­de ba­lık seç­me­nin ve pi­şir­me­nin in­ce­lik­le­ri­ni pay­laş­tı. Çe­lik, “En yay­gın pi­şir­me yön­te­mi ız­ga­ra­dır. İkin­ci sı­ra­da ise mı­sır unu ile ta­va ge­li­yor. Bu­ra­da kul­la­nı­lan mal­ze­me­le­rin ka­li­te­si de ba­lı­ğın lez­ze­tin­de et­ki­li olu­yor. Kul­la­nı­lan yağ­dan ba­ha­rat­la­ra ka­dar hep­si­nin özen­le se­çil­me­si ge­re­kir. Ba­lık se­çer­ken de mut­la­ka di­ri ol­ma­sı­na ve bi­li­nen yer­den alın­ma­sı­na özen gös­te­ril­me­li­” di­yor. Şef Çe­lik, mev­sim pa­la­mu­tu­nun lez­ze­ti­ni ar­tır­mak için özel bir de ta­rif ve­ri­yor. Yap­rak şek­lin­de açı­lan ve kıl­çı­ğı çı­kar­ı­lan pa­la­mut özel bir har­ca bu­la­nır. Bu harç ise; ke­kik, pul bi­ber, sa­rım­sak, so­ya so­su, zey­tin­ya­ğı ve li­mo­nun har­man­lan­ma­sıy­la el­de edi­li­yor. Ka­rı­şım­la­rın mik­ta­rı ise ta­ma­men ter­ci­he bağ­lı. Bu ka­rı­şım­la bu­la­nan pa­la­mut, ız­ga­ra­da su­yu da çok çe­kil­me­den kı­zar­tı­lır. Iz­ga­ra üze­rin­de­ki ba­lık çok faz­la hır­pa­lan­ma­dan çe­vi­ri­le­rek pi­şi­ri­lir. Ter­ci­he bağ­lık mev­sim sa­la­ta­la­rıy­la su­nu­lur.

Bijou

Bijou_MekanGorselleri-(2)

Püfür püfür bir yaz keyfi 

İs­tan­bu­l'­un kar­ma­şık­lı­ğın­dan, tra­fi­ğin­den ve gün için­de­ki aşı­rı sı­cak­la­rın­dan uzak ola­bi­le­cek en ke­yif­li Bo­ğaz nok­ta­la­rın­dan bi­ri olan Les Ot­to­mans Ho­tel rıh­tı­mın­da açı­lan Bi­jo­u, tüm gü­ne ya­yı­lan hiz­me­ti, ke­yif­li ve ula­şı­la­bi­lir fi­yat­la­rıy­la bu ya­zın en be­ğe­ni­len bu­luş­ma nok­ta­la­rın­dan bi­ri ola­rak mi­sa­fir­le­ri­ne ehlikeyf sa­at­ler ya­şa­tı­yor. Ay­rı­ca­lık­lı İtal­yan, Gü­ney Fran­sa ve Yu­nan mut­fa­ğı­nın eş­siz lez­zet­le­ri­ni mi­sa­fir­le­ri­ne su­nan Bi­jo­u, ya­zın İs­tan­bu­l'­da ka­lan­lar için bir ka­çış me­ka­nı olu­yor. Bi­jo­u, Bo­ğa­z'ın in­ci­si Les Ot­to­mans Ote­li'nin rıh­tı­mıy­la bir­le­şe­rek 5 du­yu­ya hi­tap eden lez­zet­ler su­nu­yor.

Nalia

IMG_9223-copy

Eşsiz Karadeniz Mutfağı

Zen­gin ve yö­re­sel mö­nü­sü, ka­li­te­li hiz­me­ti ile şeh­rin kal­bi Bos­tan­cı'da ta­ri­hi bir köşk­te ve Gü­neş­li de hiz­met ve­ren Na­li­a,  haf­ta­nın her gü­nü Ka­ra­de­ni­z'­in müt­hiş kah­val­tı lez­zet­le­ri­ni su­nu­yor.  Ka­ra­de­ni­z'­e öz­gü bir­çok lez­zet bu­lun­du­ran Na­li­a haf­ta­nın her gü­nü Bos­tan­cı ve Gü­neş­li şu­be­le­rin­de serp­me kah­val­tı veri-yor. Mö­nü­sün­de; Ada­pa­za­rı'n­da ken­di­le­ri­ne özel ve do­ğal ola­rak yap­tır­dık­la­rı tel pey­ni­ri, es­ki ka­şar, be­yaz pey­nir ve çe­şit­le­ri, ev ya­pı­mı do­ğal re­çel­ler, do­ğal kay­mak, köy te­re­ya­ğı, kos­tik­len­me­miş ye­şil ve si­yah zey­tin, sa­han­da yu­mur­ta, su bö­re­ği, so­sis, Çen­gel­köy sa­la­ta­lık, do­ma­tes, ro­ka, may­da­noz, de­re­otu, ce­viz, ka­yı­sı ve ya­ban mer­si­ni (li­ka­pa) bu­lu­nu­yor. Ay­rı­ca hiç­bir kat­kı mad­de­si içer­me­yen or­ga­nik bal ve Ka­ra­de­ni­z'­den özel ola­rak Li­ka­pa adı ve­ri­len ev ya­pı­mı ya­ban mer­si­ni re­çe­li özel ola­rak ge­tir­ti­li­yor.