Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Oynatmaya az kaldı doktorum nerde?
Oynatmaya az kaldı doktorum nerde?
Dr. Aybars Akkor bu hafta Circus Club'ı kaleme aldı
Gurme 31 Ocak 2016 - 14:02

Çok bi­li­nen bir fıkra vardır… Padişahın birisi vergileri artırmış. Sonra vezirini halkın arasına göndererek “Bak ba­ka­lım halk ne ya­pı­yor?'' de­miş. Ve­zir git­miş, gel­miş, “Söy­len­me­ye baş­la­dı­la­r” sul­ta­nım de­miş.

“İ­yi, iyi­” de­miş pa­di­şah, “Artırın vergileri” di­ye de emir ver­miş. Bir süre sonra vezire, “Git bak ba­ka­lım, halk ne ya­pı­yor?” de­miş. Ve­zir bak­mış, “Çok kız­mış­lar sul­ta­nım, ba­ğı­rı­yor­la­r” de­miş. Pa­di­şah, “Daha da artırın vergileri” diye emrini yenilemiş. Ardından, yi­ne ve­zi­ri­ne hal­kı kon­trol et­me em­ri ver­miş. Ve­zir kor­kuy­la sul­ta­na, “Sul­ta­nım, halk öf­key­le so­kak­la­ra dö­kül­dü. Kav­ga, dö­vüş va­r” de­miş. Sul­tan gü­lüm­se­miş. “Ar­tı­rın ver­gi­le­ri­” de­miş. Ve­zir yi­ne so­kak­la­ra hal­kın ara­sı­na in­miş. Sa­ra­ya dö­nün­ce gü­lüm­se­ye­rek, “Pa­di­şa­hım, halk katıla katıla gülmeye başlamış­” deyince Padişah tamam başka ver­gi yok, bu iyi­ye işa­ret de­ği­l” de­miş…

Me­ka­na he­ye­can­la git­tik

Biz de son za­man­lar­da ya­şa­nan­lar­dan son­ra bı­ra­kın söy­len­me­yi her şe­ye gü­lüp geç­me­ye baş­la­dık. “Oy­nat­ma­mı­za az kal­dı, ba­ri son za­man­la­rı eğ­le­ne­rek ya­şa­ya­lı­m” di­ye dü­şü­nü­yo­ruz ar­tık.

İki mü­te­ah­hit ar­ka­daş, Mü­min Kurt ve Meh­met Ali Er­se­zer son za­man­lar­da iyi­ce stre­se bü­rü­nün­ce al­dım on­la­rı ba­na öne­ri­len CIR­CUS CLUB ad­lı me­ka­na gö­tür­düm. Cir­cus Club, Or­ta­kö­y'­de Re­ina'­nın tam kar­şı­sın­da. Ney­le kar­şı­la­şa­ca­ğı­mı­zı bil­me­den me­rak ve he­ye­can­la git­tik mekana…

Ön­ce bir anah­tar de­li­ğin­den gi­ri­yo­ruz me­ka­na, dev man­tar­lar, şe­ker­ler, dis­ko to­pu üze­rin­de fil heykeli, sanki bir masal dünyası içindeyiz…

San­ki bir sirk­te gi­bi­yiz

Bi­zi ya­rı­may şek­lin­de bir kol­tu­ğa alı­yor­lar, or­ta­ya pey­nir top­la­rı, çeşitli atıştırmalıklar ve portakallı kokteyller getiriyorlar. Etrafı seyrederek keyifle yudumluyoruz. İçeride uçarak iç­ki ser­vi­si ya­pan cü­ce­ler, sı­rık­lar, il­ginç kos­tüm­le­riy­le ge­ce­ye renk ka­tan ka­rak­ter­ler var. Dans­çı­la­rın per­for­mans­la­rı ise bü­yü­le­yi­ci. Da­ya­na­mı­yo­ruz biz de interaktif eğlenceye katılıyoruz, top havuzuyla çocukluğumuza dönüyor, aynalı labirentte kayboluyor, kü­re şek­lin­de­ki sa­lın­cak­lar­da sal­la­na­rak iç­ki­mi­zi yu­dum­lu­yo­ruz. Ge­ce bo­yun­ca ara­mız­da do­la­şan cü­ce­ler var, san­ki bir sirk­te gi­bi­yiz. Mak­yaj sa­nat­çı­la­rı is­te­yen­le­rin yüz­le­ri­ni bo­yu­yor, misafirlerin sirkin bir parçası olmasını sağlıyor. Ama bizim ar­ka­daş­lar eve yüz­le­ri bo­ya­lı git­mek­ten çe­ki­ni­yor­lar, biz bo­yat­mak­tan vaz­ge­çi­yo­ruz.

Ay­nı şai­rin de­di­ği gi­bi…
Ne atom bom­ba­sı
Ne Lon­dra Kon­fe­ran­sı
Bir elin­de cım­bız,
Bir elin­de ay­na;
Umu­run­da mı dün­ya

Aynı Orhan Veli’nin tarif ettiği haldeyiz. Saat gece yarısını geçtiğinde çıkıyoruz dışarı, ne ya­zık ki İs­tan­bul ay­nı İs­tan­bul, Tür­ki­ye ay­nı Tür­ki­ye. Ama Cir­cus Clu­b'­dan al­dı­ğı­mız ener­ji bir sü­re da­ha bi­zi ida­re eder, dış stres­ler­den bi­zi ko­rur.

dr@aybarsakkor.com

Son güncelleme: 11:05 - 01.02.2016
Etiketler