Oynatmaya az kaldı doktorum nerde?
Oynatmaya az kaldı doktorum nerde?
Dr. Aybars Akkor bu hafta Circus Club'ı kaleme aldı
Gurme 31 Ocak 2016 - 14:02

Çok bi­li­nen bir fıkra vardır… Padişahın birisi vergileri artırmış. Sonra vezirini halkın arasına göndererek “Bak ba­ka­lım halk ne ya­pı­yor?'' de­miş. Ve­zir git­miş, gel­miş, “Söy­len­me­ye baş­la­dı­la­r” sul­ta­nım de­miş.

“İ­yi, iyi­” de­miş pa­di­şah, “Artırın vergileri” di­ye de emir ver­miş. Bir süre sonra vezire, “Git bak ba­ka­lım, halk ne ya­pı­yor?” de­miş. Ve­zir bak­mış, “Çok kız­mış­lar sul­ta­nım, ba­ğı­rı­yor­la­r” de­miş. Pa­di­şah, “Daha da artırın vergileri” diye emrini yenilemiş. Ardından, yi­ne ve­zi­ri­ne hal­kı kon­trol et­me em­ri ver­miş. Ve­zir kor­kuy­la sul­ta­na, “Sul­ta­nım, halk öf­key­le so­kak­la­ra dö­kül­dü. Kav­ga, dö­vüş va­r” de­miş. Sul­tan gü­lüm­se­miş. “Ar­tı­rın ver­gi­le­ri­” de­miş. Ve­zir yi­ne so­kak­la­ra hal­kın ara­sı­na in­miş. Sa­ra­ya dö­nün­ce gü­lüm­se­ye­rek, “Pa­di­şa­hım, halk katıla katıla gülmeye başlamış­” deyince Padişah tamam başka ver­gi yok, bu iyi­ye işa­ret de­ği­l” de­miş…

Me­ka­na he­ye­can­la git­tik

Biz de son za­man­lar­da ya­şa­nan­lar­dan son­ra bı­ra­kın söy­len­me­yi her şe­ye gü­lüp geç­me­ye baş­la­dık. “Oy­nat­ma­mı­za az kal­dı, ba­ri son za­man­la­rı eğ­le­ne­rek ya­şa­ya­lı­m” di­ye dü­şü­nü­yo­ruz ar­tık.

İki mü­te­ah­hit ar­ka­daş, Mü­min Kurt ve Meh­met Ali Er­se­zer son za­man­lar­da iyi­ce stre­se bü­rü­nün­ce al­dım on­la­rı ba­na öne­ri­len CIR­CUS CLUB ad­lı me­ka­na gö­tür­düm. Cir­cus Club, Or­ta­kö­y'­de Re­ina'­nın tam kar­şı­sın­da. Ney­le kar­şı­la­şa­ca­ğı­mı­zı bil­me­den me­rak ve he­ye­can­la git­tik mekana…

Ön­ce bir anah­tar de­li­ğin­den gi­ri­yo­ruz me­ka­na, dev man­tar­lar, şe­ker­ler, dis­ko to­pu üze­rin­de fil heykeli, sanki bir masal dünyası içindeyiz…

San­ki bir sirk­te gi­bi­yiz

Bi­zi ya­rı­may şek­lin­de bir kol­tu­ğa alı­yor­lar, or­ta­ya pey­nir top­la­rı, çeşitli atıştırmalıklar ve portakallı kokteyller getiriyorlar. Etrafı seyrederek keyifle yudumluyoruz. İçeride uçarak iç­ki ser­vi­si ya­pan cü­ce­ler, sı­rık­lar, il­ginç kos­tüm­le­riy­le ge­ce­ye renk ka­tan ka­rak­ter­ler var. Dans­çı­la­rın per­for­mans­la­rı ise bü­yü­le­yi­ci. Da­ya­na­mı­yo­ruz biz de interaktif eğlenceye katılıyoruz, top havuzuyla çocukluğumuza dönüyor, aynalı labirentte kayboluyor, kü­re şek­lin­de­ki sa­lın­cak­lar­da sal­la­na­rak iç­ki­mi­zi yu­dum­lu­yo­ruz. Ge­ce bo­yun­ca ara­mız­da do­la­şan cü­ce­ler var, san­ki bir sirk­te gi­bi­yiz. Mak­yaj sa­nat­çı­la­rı is­te­yen­le­rin yüz­le­ri­ni bo­yu­yor, misafirlerin sirkin bir parçası olmasını sağlıyor. Ama bizim ar­ka­daş­lar eve yüz­le­ri bo­ya­lı git­mek­ten çe­ki­ni­yor­lar, biz bo­yat­mak­tan vaz­ge­çi­yo­ruz.

Ay­nı şai­rin de­di­ği gi­bi…
Ne atom bom­ba­sı
Ne Lon­dra Kon­fe­ran­sı
Bir elin­de cım­bız,
Bir elin­de ay­na;
Umu­run­da mı dün­ya

Aynı Orhan Veli’nin tarif ettiği haldeyiz. Saat gece yarısını geçtiğinde çıkıyoruz dışarı, ne ya­zık ki İs­tan­bul ay­nı İs­tan­bul, Tür­ki­ye ay­nı Tür­ki­ye. Ama Cir­cus Clu­b'­dan al­dı­ğı­mız ener­ji bir sü­re da­ha bi­zi ida­re eder, dış stres­ler­den bi­zi ko­rur.

dr@aybarsakkor.com

Son güncelleme: 11:05 - 01.02.2016
Gurme 31 Ocak 2016 - 14:02
Etiketler