Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Kültür Sanat 27 Mart 2016 - 02:20

Özkan SAÇKAN

 

Dijital dünyaya bakış

Şir­ket­le­re yö­ne­ti­ci te­min eden MY Exe­cu­ti­ve, iş dün­ya­sın­da ya­şa­nan di­ji­tal dö­nü­şüm­le il­gi­li pro­fes­yo­nel isim­le­rin ka­tıl­dı­ğı ge­niş çap­lı bir an­ket ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di. Şir­ke­tin ku­ru­cu or­ta­ğı Mü­ge Yal­çın, ki­ta­bın hem şir­ket­ler hem de
CDO aday­la­rı için önem­li bil­gi kay­na­ğı ola­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Şir­ket, Tür­ki­ye'de­ki şir­ket­le­rin yö­ne­ti­ci­le­ri­nin bek­len­ti­le­ri­ni dile getirdi.

So­yu­muzun yok ol­ma­ma­sı

Ya­zar Gül­ten Da­yı­oğ­lu'n­dan Yok­sa Sen Mi­sin?…  Bür­küt 15. yüz­yıl­da Or­ta As­ya’da ya­şa­yan bir Türk­men kı­zı. Do­ğuş­tan Şa­man­lık ye­te­ne­ği­ne sa­hip. Kut­sal Vo­oo Ba­tak­lı­ğı’nda bo­ğul­mak üze­rey­ken ça­mur­da­ki Ana­şi­da­lar ona uzay­lı-in­san ni­te­li­ği ka­zan­dı­rır­lar. Çün­kü ken­di­si­ne gök­sel güç­ler ta­ra­fın­dan, bir gö­rev ve­ril­miş­tir. (Al­tın Ki­tap­lar)

Şu Çıl­gın Genç­ler

Çağ­daş Cen­gi­z'­in der­le­di­ği Şu Çıl­gın Genç­ler
ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı.. “Bu sü­reç­te, genç­li­ğin sa­de­ce di­na­miz­mi­ni de­ğil, ay­nı za­man­da ufkunun açık­lı­ğı­nı da tem­sil eden TGB ve genç­lik ör­güt­len­me­le­ri, ya­ni “Uyu­ya­ma­yan­lar” ve el­bet­te ka­dın­la­rı­mız, ül­ke­mi­zin hak­kı ol­du­ğu bi­rin­ci sı­nıf de­mok­ra­si­nin ku­rul­ma­sın­da önem­li rol­ler üst­le­ne­cek­tir. ( Kay­nak Ya­yın­la­rı)

Sa­ray­bos­na'nın ta­ri­hi

Sa­ray­bos­na 1941-1945 Hit­ler Av­ru­pas’nda Müs­lü­man­lar, Hris­ti­yan­lar ve Ya­hu­di­le­r… Ya­zar “Emily Greb­le, ken­tin ge­le­nek­le­ri ve sa­da­kat duy­gu­su sı­nan­dı­ğı dö­nem­de, çok­lu kül­tür­lü Sa­ray­bos­na’nın ta­ri­hi­ni son de­re­ce us­ta­lık­lı bir bi­çim­de ka­le­me al­mış. Ye­rel ta­ri­hi araş­tır­ma­yı ve faz­la­sıy­la sis­tem­li ta­rih ya­zı­nın­da ge­nel­de at­la­nı­lan man­tık­sal bağ­la­rı te­mi­ze çı­kar­tan muh­te­şem bir eser bu.”  (Ta­rih­çi Ki­ta­be­vi)

Kö­yü­nü anıt­laş­tır­dı

Ga­ze­te­ci-Ya­zar Meh­met Tür­ker 3.5 yıl sü­ren ça­lış­ma­la­rın ar­dından,  doğ­du­ğu Sin­del­li (Bul­ga­ris­tan-Kır­ca­ali) Kö­yü'­nü  mo­nog­ra­fi tar­zın­da ki­tap­laş­tır­dı. Kö­yü­nü ta­ri­hin­den coğ­raf­ya­sı­na, eko­no­mi­sin­den kül­tü­rü­ne, spo­run­dan eği­ti­mi­ne kadar ka­le­me alan ya­zar, 11 ma­hal­le­den olu­şan köy sa­kin­le­ri­nin tü­mü­nün şe­ce­re­si­ne (so­ya­ğa­cı) iliş­kin bil­gi­le­ri de pay­la­şı­yor. Eser,  Ro­dop­la­r'­da­ki Türk var­lı­ğı­nın 250-300 yıl­lık geç­mi­şi­ni anıt­laş­tır­ma­sı açısından da önem ta­şı­yor.

Sı­nır­sız bil­gi

Ya­zar Ab­dül­ba­ki Göl­pı­nar­lı'dan Neh­cü’l Be­la­ga, İmam Alî’nin Hut­be­le­ri, Va­si­yet­le­ri, Mek­tup­la­rı, Hik­met ve Ve­ci­ze­le­ri­… Mev­zu ba­kı­mın­dan İs­lâm di­ni­nin esas­la­rı­na, o esas­la­rın ge­rek­tir­di­ği hü­küm­le­re de­ği­nen; bun­la­rı İs­lâm Pey­gam­be­ri’nden (s.m.) te­va­rüs et­ti­ği sı­nır­sız bil­gi kud­re­tiy­le açık­la­yan ‘Neh­cü’l-Be­lâ­ga’lı okumalısınız. (Ka­pı Ya­yın­la­rı)

Dün­ya'nın beklediği

Pe­ter Watt­s'­tan Kör Ba­kı­ş.  Kör Ba­kış has­ta­la­rı, gör­sel kor­teks­le­rin­de­ki lez­yon­lar ne­de­niy­le kör ol­duk­la­rı hal­de gör­sel uya­rı­la­ra bi­linç­siz ola­rak ya­nıt ve­rir. Bir cis­mi gör­me­dik­le­ri hal­de, te­red­düt et­me­den uza­nıp ala­bi­lir­ler. Uzay­dan ge­len alt­mış beş bin cis­min at­mos­fe­re gi­rip yan­ma­sın­dan bu ya­na iki ay geç­ti. Bi­lin­me­yen ya­ra­tık­lar­ca ya­pı­lan bu gös­te­ri­den son­ra dün­ya ne­fe­si­ni tu­tup bek­le­di. (Gü­rer Ya­yın­la­rı)

Kal­kın­ma­nın öy­kü­sü

Ya­zar Gri­go­ri Pet­ro­v'­dan Ak­zam­bak­lar Ül­ke­si, Fin­lan­di­ya.. Tüm im­kân­sız­lık­la­ra, el­ve­riş­siz do­ğa ko­şul­la­rı­na rağ­men bir hal­kın, tek yü­rek olup ver­di­ği kal­kın­ma mü­ca­de­le­si­nin tek cüm­le­lik öze­ti bu. On­la­rın ne ma­den­le­ri var­dı ne de ve­rim­li top­rak­la­rı; en bü­yük zen­gin­lik­le­ri okul­la­rıy­dı. Okul­lar­da ço­cuk­la­rıı çe­li­ğe su ve­rir gi­bi iş­le­di­ler ve ba­tak­lık­lar ül­ke­sin­den bir kül­tür ül­ke­si ya­rat­tı­lar. (Bil­ge Kül­tür Sa­nat)

Devrimin parçası olun

Chris­top­her Hill’den “İn­gi­liz Dev­rim­ler Ça­ğı”… Eli-­niz­de­ki ki­tap, bir hi­ka­ye ki­ta­bı de­ğil­dir. Eli­niz­de­ki ki­tap, İn­gil­te­re’nin dün­ya ta­ri­hi­ni et­ki­le­yen dev­rim sü­re­ci­ni tah­lil eden ve de­mok­ra­tik dev­ri­mi­ni açık­la­yan önem­li eser. Hill, dev­rim­ci açık­la­ma­yı İn­gil­te­re Dev­ri­mi ze­mi­nin­de ka­nıt­la­mış­tır. (Kay­nak Ya­yın­la­rı)

Bil­gi ve tek­nik­ler

Prof. Dr Ke­nan Öz­de­n'­den Te­sis Plan­la­ma­sı­… Bu ki­ta­bın ama­cı, üni­ver­si­te­le­rin en­düs­tri mü­hen­dis­li­ği, ma­ki­ne mü­hen­dis­li­ği ve di­ğer mü­hen­dis­lik­ler ile mi­mar­lık ve iş­let­me bö­lüm­le­ri öğ­ren­ci­le­ri­ne, te­sis plan­la­ma ve yer­le­şim dü­ze­ni ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li bil­gileri sunuyor.

Babanın kıymetini bilmek

Ya­zar Ko­ray Ka­ra­be­ki­roğ­lu'n­dan Ba­ba Ol­mak/ Ba­ba­nın Ruh­sal Reh­be­ri­… Bu ki­tap ba­ba­lar da oku­sun di­ye ya­zıl­dı­… “Ba­ba” ol­ma­nın ne de­mek ol­du­ğu üze­ri­ne ka­fa yor­mak için… “Ço­cuk sa­hi­bi ol­mak” ile “ba­ba ol­mak” ara­sın­da­ki far­k anlatılı-yor. (Say Ya­yın­la­rı)