Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Bu hafta da öne çıkan kitaplar sayfamızda yer buldu.
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 1 Mayıs 2016 - 01:53

80

Sevmek bir yetenektir

Her kalp en az bir kez aşk ate­şi­ne dü­şe­r… Bu aş­kı bir cüm­le­ye sığ­dı­ra­bi­lir mi­si­niz? Sev­dik­le­ri­ni­zi? Unu­ta­ma­dık­la­rı­nı­zı? Ya­zar Ma­ri­o Le­vi'den Bir Cüm­le­lik Aşk­la­r… Bu ki­tap aş­ka inan­cı­nı kay­bet­me­yen­ler için ya­zıl­dı. Çün­kü sev­mek bir ye­te­nek­tir. Sa­hi­den sev­mek sa­hi­ci bir ha­yat ya­şa­mak de­mek­tir. Aşk da bir cüm­le­dir za­ten. Ki­tap­ta yüz aşk ve yüz cüm­le var. (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

78

Dervişoğlu ile sohbet

Ya­zar Do­ğan Cü­ce­loğ­lu'nun Der­viş’in Ak­lı/Prof. Ah­met Der­vi­şoğ­lu İle Soh­bet­le­r'­i ad­lı ki­ta­bı çık­tı. Bu ki­tap­ta, oku­lu ol­ma­yan Ak­ça­pı­nar kö­yün­den bil­ge bir ba­ba­nın inan­cıy­la yo­la çı­ka­rak oku­ma­ya baş­la­mış, me­zun ol­du­ğu fa­kül­-te­de 9 yıl de­kan­lık yap­mış dos­tum Ah­met Der­vi­şoğ­lu’yla soh­bet et­tim.  -Do­ğan Cü­ce­loğ­lu- (Rem­zi Ki­ta­be­vi)

89

Güzel cağrafyalar

Nasuh Mahruki'nin Bir Hayalin Peşinde adlı kitabı raflardaki yerini aldı. Mahruki kitabı hakkında şunları söyledi: Değişik ülkeler, değişik kültürler ve insanlar tanımak istiyorum.  Birbirinden güzel coğrafyalar, birbirinden güzel dağlar tanıdım. Artık, yaşama çok daha geniş bir perspektifle bakabiliyorum. (Alfa Yayıncılık)

77

Yunan Mezalimi raporları

Necip Azakoğlu'nun derlediği Dört Rapor/Müttefik Kuvvetler Komisyonu’nun (ABD, Büyük Britanya, Fransa, İtalya) “Yunan Mezalimi”ni Araştırma Raporları 1919-1921 adlı kitap çıktı.. “4 devletin temsilcilerinin oluşturduğu komisyon, 1919’dan 1921’e kadar Ege ve Marmara'da yaptığı araştırmalar sonucu raporlar sunmuşlardır. Kuşakların bilmesi gerekli…” -Cahit Kayra  (Tarihçi Kitabevi)

 75    

Gel de işin içinden çık 

Çağ­daş ço­cuk ede­bi­ya­tı­mı­zın en se­vi­len ya­zar­la­rın­dan Ya­zar Se­vim Ak'­tan Gök­ku­şa­ğı Ya­zı.. Otizm­li kar­de­şi­ni ya­şa­mı­nın mer­ke­zi kı­la­bi­len bir ço­cu­ğun na­rin kal­bi­ne do­ku­nan ya­zar, olay­lar kar­şı­sın­da se­si gür çık­ma­yan­la­rın su­na­bil­di­ği ses­siz ve de­rin sev­gi­yi du­yum­sa­tı­yor. Ço­cuk­la­rın na­if dün­ya­sı ara­sın­da­ki far­kı bü­yük bir us­ta­lık­la vur­gu­la­yan ki­tap, dü­şün­dü­rü­yor (Gü­nı­şı­ğı Ki­tap­lı­ğı)

74

En havalı kitap

Bün­ya­min Sür­me­li'den Ma­vi Mis­ket – Ha­va­yı Kok­la­yan Adam.. ”  Me­te­oro­log Bün­ya­min Sür­me­li, yi­ne ha­va­lı mev­zu­la­ra gi­ri­yor. Sa­hi ha­va­nın ne ol­du­ğu­nu bi­li­yor mu­yuz? Öne­mi­ni bi­li­yor mu­yuz? Aç du­ra­bi­le­ce­ği­niz sü­re: 48 sa­at ve üze­ri; su­suz kal­ma: 48 sa­at ve üze­ri; ha­va­sız kal­ma: 2 da­ki­ka!  İşte Tür­ki­ye’nin en ha­va­lı ki­ta­bı. (Do­ğan Ki­tap)

76

Denizin yanında olmak

Ya­zar Or­han Te­z'­den Fet­hi­ye’de Yaz Kış De­niz Gün­ce­si.. De­niz kı­yı­sın­da­ki yer­le­şim­ler­de ya­şa­yan­lar de­ni­ze gir­me ko­nu­sun­da şans­lı gö­rü­nür­ler. Oy­sa bu pek doğ­ru da sa­yıl­ma­ya­bi­lir. Ne­de­ni­ne ge­lin­ce, de­ni­zin ya­nın­da ol­mak gir­mek an­la­mı­na gel­mez çün­kü. Ba­zen bu yer­le­şim­le­re 10-15 gün­lük ta­ti­le ge­len­le­rin de­ni­ze gir­dik­le­ri gün sa­yı­sı, ora­da ya­şa­yan­la­rın ço­ğu­nun de­ni­ze gir­dik­le­ri gün sa­yı­sın­dan faz­la­dır. Bu gün­ce bu­nun için ya­zıl­mış­tır! 

73

Bıçkın delikanlıların diyarı

Fa­tih Öme­roğ­lu, pa­yi­tah­tın eğ­ri büğ­rü so­kak­la­rın­da bin yıl­dır âle­me ni­zam ve­ren ya­nıl­maz doğ­ru­nun, “Ra­con”un öy­kü­sü­nü an­la­tı­yor. “Ra­con’un hü­küm sü­rüp de ar­sı­zı uğur­su­zu ter­bi­ye­ye sec­de et­tir­di­ği top­rak­la­ra des­tur­suz gi­ril­mez; sa­yı­sız gö­zü ka­ra­nın esa­mi­si­ni rüz­gâ­ra sal­mış pa­yi­taht­ta bah­ti­yar­lı­ğa ze­val ge­ti­ril­mez­di.” Öme­roğ­lu, Ra­con sa­hi­bi bıç­kın de­li­kan­lı­lar di­ya­rı­nı ara­lı­yor. (Ka­pı Ya­yın­la­rı)

72

Komik bir gençlik kitabı

Ya­zar Elea­nor Wo­od'­un Rock Star Sev­gi­lim ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı.. Ün­lü bir rock gru­bu­nun ya­kı­şık­lı ve ye­te­nek­li so­lis­ti Jack­son Grif­fith’e onüç ya­şın­dan be­ri âşık olan Tu­es­day’in, bir blo­gu var­dır. Tu­es­day, li­se bi­tir­me sı­nav­la­rı­na ha­zır­la­nır, sık­ça blo­gun­da ya­zar. (Genç Des­tek)

71

Ol­maz böy­le şey

Ya­zar Ba­ha­et­tin Ka­ba­ha­sa­noğ­lu'n­dan Çar­şam­ba Pe­ri­si Öz­ge­ca­n… Ya­zar, ce­bin­de­ki in­ci ta­ne­li tes­bi­hi ha­tır­lı­yor ve çı­ka­rıp “Bu si­zin” di­ye­rek uza­tı­yor. Tes­bi­hi alan Meh­met As­lan, git­tik­çe da­ha da ar­tan hıç­kı­rık­la­ra bo­ğu­lu­yor ve “Ol­maz böy­le bir şey” di­ye söy­le­ni­yor çün­kü tes­bi­hin ucun­da iki la­le var­dı. (Lib­rum Ki­tap)

70

İyi da­dı bul­mak için

Pe­da­gog­la­rın bü­yük bir kıs­mı, bir an­ne­nin ço­cu­ğu­na ve­re­bi­le­ce­ği önem­li şey­ler ara­sın­da doğ­ru bes­len­me alış­kan­lı­ğı, iyi ter­bi­ye gi­bi özel­lik­le­ri sa­ya­r… Ga­ze­te­ci ya­zar Le­vent Gök­men De­mir­ci­ler, “Da­dın Ka­dar Ko­nu­ş” ki­ta­bın­da, bu­na bir de “iyi da­dı”yı ek­li­yor. (Ca­ret­ta Ya­yın­la­rı)

Son güncelleme: 09:02 - 01.05.2016