Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Kültür Sanat 8 Mayıs 2016 - 01:28

Özkan SAÇKAN

51

Za­fer, ina­nan­la­rın­dır…

Ya­zar Mus­ta­fa Bal­ba­y'­dan Cum­hu­ri­ye­tin İkin­ci Yüz­yı­lı.. Cum­hu­ri­ye­tin bi­rin­ci yüz­yı­lı bir ba­şa­rı öy­kü­sü­dür. İkin­ci yüz­yı­lı­na yön ve­re­cek güç, bi­rin­ci yüz­yı­lın top­lam gü­cün­den oluş­ma­lı. Bu güç, tüm Tür­ki­ye’dir. En uzun yol­cu­luk­lar bi­le kü­çük bir adım­la baş­lar. Bu ki­tap, ikin­ci yüz­yı­la uza­nan uzun yol­cu­luk­ta kü­çük bir adım ol­ma inan­cıyla ka­le­me alın­dı. (Bil­gi Ya­yı­ne­vi)

52

Aşk ve suç bir arada

Ya­zar Ge­rald Mes­sa­di­e'­den Mar­tın Hei­deg­ger’le Aşk ve Suç Ya­şa­mım… Ka­dın­lık me­se­le­le­ri­nin ve cin­sel­li­ğin en­fes an­la­tı­mı. Ge­rald Mes­sa­dié’nin ev­li­lik ku­ru­mu ile ki­şi­sel öz­gür­lük ara­sın­da­ki ça­tış­ma­nın üret­ti­ği iki­lem­ler üze­ri­ne yaz­dı­ğı en sert ro­man­lar­dan bi­ri olan “Mar­tin Hei­deg­ger’le Aşk ve Suç Ya­şa­mım” cesur bir kitap. (Des­tek)

53

Sa­bır­la, inat­la inan

Ya­zar Pi­a UMY Y.G.'den Üvey Kır­mı­zı… Boş ver bi­ri­le­ri­nin sa­na ina­nıp inan­ma­ma­sı­nı… Sa­rıl için­de­ki ma­sum ço­cu­ğa, di­kil her dü­şüş­te tek­rar aya­ğa… Ol­ma­dı mı? Ha­di bu kez da­ha bir ina­na­rak… Bir da­ha! İn­sa­nız… Ta­bi­i ki sı­nav­la­rı­mız ola­cak, ta­bi­i ki ha­ya­tı­mız da ha­sar­lar ala­cak… Üvey Kırmızı soluksuz okunacak. (Des­tek Ya­yın­la­rı)

54

Süper gücü yok

Karşınızda yazar Kes Gray, Nikki Dyson'un Tombiş Totolu – Süper Kahraman Zippo! Tombiş totolu su aygırı Zippo süper güçleri olan bir kahraman olmak istiyordu, ama ortada küçük bir sorun vardı. Zippo’nun süper kahraman olabilmesi için süper güçleri yoktu. Kim bilir belki de süper güç tombiş totosundaydı… (Altın Kitaplar)

56

İlham veren işaret levhaları

Ya­zar İl­ham Sü­heyl Ay­gü­l'­ün Ha­ri­ka Ka­ri­yer ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. As­la piş­man ol­ma­ya­ca­ğı­nız bir yol­cu­luk da­ha! O bir İK dü­şü­nü­rü bir ez­ber bo­zan, fark­lı ve çok bo­yut­lu ba­kan, çok yön­lü ya­zan bir ya­zar… Di­ğer ki­şi­sel ge­li­şim ya­zar­la­rın­dan fark­lı ola­rak ede­bi bir dil­le ka­le­me al­dı­ğı, il­ham ve­ren işa­ret lev­ha­la­rı, bü­yü­lü söz­le­ri ile bambaşka bir dünyaya adım atacaksınız. (Al­fa Ya­yın­cı­lık)

55

Eriyen hikayeler…

Ya­şa­mak zo­run­da kal­dı­ğı göç­le bil­ge­le­şen bir bü­yü­kan­ne ile iç­sel yol­cu­lu­ğu­nu pay­la­şan to­ru­nu­nun Ku­ra Ir­ma­ğı’nın şa­hit­li­ğin­de, iç içe ge­çen, bir­bi­ri için­de eri­yen hi­kâ­ye­si­dir bu. Ya­zar, Ta­ma­ra Pu­r'­dan Ku­ra Ir­ma­ğı’nın Kı­yı­sın­da… Ku­ra Ir­ma­ğı, Kars ili­nin ba­tı­sın­da Al­la­hü­ek­ber Dağ­la­rı’nda do­ğar. De­re­le­rin bir­leş­me­siy­le ço­ğa­lır. (Des­tek)

57

Farklı bir diyet kitabı

1 Haf­ta­da 5 kg ‘Na­sıl’ Ve­ri­lir?… “Ye­dek su­bay di­ye­tis­yen ola­rak va­ta­ni gö­re­vi­ni yap­tı­ğı dö­nem­ler­den be­ri ta­nı­dı­ğım, Uz­man Di­ye­tis­yen Tur­gay Kö­se’nin bu
ese­rinin, olum­lu et­ki­ ya­ra­ta­ca­ğı­na inan­cım son­suz.” E. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı İl­ker Baş­buğ (Bo­ya­lı­kuş)

58

Başarılı olmanın yolları

Ya­man Tö­rü­ne­r'­den Ba­şa­rı­lı Ol­ma­nın Yol­la­rı.. Bu­gün ol­maz­sa ol­maz de­di­ği­miz, Mer­kez Ban­ka’mız­da­ki Ban­ka­lar Ara­sı Pa­ra Pi­ya­sa­sı, Açık Pi­ya­sa İş­lem­le­ri, Dö­viz Pi­ya­sa­sı, Al­tın Pi­ya­sa­sı, Re­po Pi­ya­sa­sı, Pro­fes­yo­nel Ta­kas Sis­te­mi, Ve­ri ve De­re­ce­len­dir­me Sis­te­mi, Bil­gi­sa­yar­lı Alım Sa­tım Sis­tem­le­ri ve Al­tın Bor­sa­sı’nın oluş­tu­rul­ma­sın­da oy­na­nan ki­lit rol bu ki­ta­bın ya­za­rı­na ait­tir. (NTV Ya­yın­la­rı)

60

Mu­ha­liflik ne­den­le­ri

Mu­sa’nın Ço­cuk­la­rı ve Ta­kun­ya­lı Füh­rer gi­bi çok ses ge­ti­ren ki­tap­la­rın ya­za­rı Er­gün Poy­raz’ın son ki­ta­bı: Fai­li Meç­hul mü? Her dik­ta­tör ada­yı, mu­ha­lif­le­ri ken­di de­yi­mi ile içe­ri tı­kar­ken yi­ne on­la­rın mu­ha­lif ol­ma ne­den­le­ri­ni ile­ri sü­re­rek yap­maz.(Bil­gi Ya­yı­ne­vi)

59

Sınırlarınızı aşın

YAZAR Nasuh Mahru-ki'den “Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi”… Nasuh Mahruki İstanbul'dan motosikletle yola çıkıp Katmandu'ya gidişini; Tibet'te bir ay kaldıktan sonra dünyanın altıncı yüksek dağı Cho Oyu zirvesine gerçekleştirdiği tırmanışı ve Nepal, Sıkkım, Hindistan, Pakistan ve İran'ı aşarak ülkeye geri dönüşünü anlatıyor. (Alfa Yayıncılık)

61

Esrarengiz bir roman

“Kü­çü­cük bir kuş­kuy­la baş­la­dı her şey,” di­ye ta­nı­tı­lan Örüm­ce­ğin Ayak İzi isim­li ro­man pi­ya­sa­ya çık­tı. Es­ki ga­ze­te­ci Ha­luk Öz­di­l'­in ka­le­me al­dı­ğı, dik­kat çe­ken  is­mi ve de­ği­şik ko­nu­suy­la gün­de­me otu­ran ro­man; nor­mal bir ya­şam sü­ren ga­ze­te edi­tö­rü­nün yap­mış ol­du­ğu kü­çük bir ha­ber son­ra­sı alt üst olan ya­şa­mı­nı an­la­tı­yor.