Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 15 Mayıs 2016 - 01:59
80

Anı-ro­man ta­dın­da…

Ya­zar Ali­ce Mun­ro'ın “Cast­le Rock Man­za­ra­sı­” ki­ta­bı çık­tı. Dün­ya­nın ya­şa­yan en bü­yük öy­kü ya­za­rı di­ye ta­nım­la­nan Ali­ce Mun­ro, bu ki­ta­bın­da çok fark­lı bir tarz de­ne­ye­rek kı­sa öy­kü­ler­den olu­şan bir anı-ro­man su­nu­yor oku­yu­cu­la­rı­na. Ger­çek­le kur­gu­nun sar­ma­lın­dan olu­şan sü­rük­le­yi­ci bir ya­pıt. Ai­le ta­rih­çe­si Mun­ro'nun ya­şa­mı­na ka­dar uza­nı­yor. (Can Ya­yın­la­rı)

81

İmkansız bir aşk

De­met Al­tın­ye­lek­li­oğ­lu'n­dan “Ka­ra Zey­be­k”… Yıl­lar­dır ay­nı top­ra­ğın ek­me­ği­ni yi­yen, ay­nı tür­kü­le­ri söy­le­yen iki mil­le­tin kar­deş­li­ği -sa­de­ce bir ömür ön­ce- ay­nı va­ta­na sı­ğa­ma­dı. Top­rak­ların­dan ko­pa­rı­lan in­san­lar ev­le­rin­den, sev­dik­le­rin­den, dost­la­rın­dan, umut­la­rın­dan ol­du. Ele­ni ve En­ve­r'­in aş­kı müm­kün­süz­dü. (Ar­te­mis Ya­yın­la­rı)

82

Ye­ni­den ‘mer­ha­ba' de­di

İz Der­gi­si 50. sa­yı ile okur­la­rı­na mer­ha­ba di­yor. 50. sa­yı­sı­nın ka­pak fo­toğ­ra­fı, News­ha Ta­va­ko­li­an'­a (Mag­num Pho­tos) ait. 11 fo­toğ­raf­çı­nın öz­gün ça­lış­ma­la­rı­na yer ver­di­ği bu sa­yıy­la bir­lik­te bir il­k'­i da­ha ger­çek­leş­ti­ri­yor. “Öğ­ren­ci İş­le­ri­” adıy­la, Tür­ki­ye'-de ‘fo­toğ­raf bö­lü­mü' olan üni­ver­si­te­ öğ­ren­ci­le­ri­nin pro­je­le­ri­ni de ya­yım­la­ma­ya baş­lı­yor…

83

Uza­ya yol­cu­luk yapın

Ya­zar Le­vent Çaş­ka'nın “As­te­ra Ka­şif­le­ri-Ya­pay Ze­ka Sa­vaş­la­rı­”ad­lı ki­tap raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Uzay ge­mi­si Eins­te­in uzay­da boş ol­ma­sı ge­re­ken bir nok­ta­dan kar­ma­şık bir sin­yal alır. Sin­ya­lin As­te­ra adı­nı ver­dik­le­ri dev bir as­te­ro­id­den gel­di­ği­ni keş­fe­der­ler. Ge­mi­nin in­san eki­bin­den dör­dü yan­la­rı­na ro­bins­ler, ro­le­olar, ateş ro­cek­le­ri ve dis­ko­bot­lar­dan olu­şan çok sa­yı­da ro­bo­tu ala­rak as­te­ro­ide iner. (Gü­rer Ya­yın­la­rı)

85

Ha­yat­la­rı ke­si­şe­cek

Ya­zar Hi­lary Man­te­l'­in “Bir Aşk De­ne­yi­” ad­lı ro­ma­nı çık­tı. 1960'la­rın Lon­dra'sı. Cin­sel dev­rim ka­pı­da. Car­mel McBa­in, alt sı­nıf İr­lan­da­lı-İn­gi­liz bir ai­le­nin kı­zı. Car­me­l'­in bas­kın bir an­ne­si ve pek de hoş­lan­ma­dı­ğı bir ar­ka­da­şı var: Ka­ri­na. Car­mel ve Ka­ri­na'-nın ha­yat­la­rı bir bi­çim­de iç içe ge­çer. Bir Ka­to­lik oku­lu­na bir­lik­te ka­bul edi­lir­ler, ar­dın­dan Lon­dra'da üni­ver­si­te­de bir­lik­te­dir­ler… (Al­fa Ya­yın­cı­lık)

84

Ço­cuk­la­rın dün­ya­sı

Ka­an El­bin­gi­l'­in “Berk Mu­cit Ol­du­” ad­lı ki­ta­bı siz­ler­le… Ço­cuk­lar için mü­zi­kal­ler ya­zan ve mü­zik eği­ti­mi­ni öy­kü­cü­lü­ğü­ne ka­tan genç ya­zar Ka­an El­bin­gil, ilk ki­ta­bın­da sım­sı­cak düş­le­rin, uça­rı fi­kir­le­rin pe­şi­ne ta­kı­lı­-yor. “Zih­ni Si­ni­r” icat­lar ta­sar­la­yan Ber­k'­in mu­cit­lik ma­ce­ra­sı­nı öy­kü­leş­ti­ren ya­zar, bir ço­cu­ğun ha­yal­le­ri­ni an­la­tı­yor. (Gü­nı­şı­ğı Ki­tap­lı­ğı)

86

Ye­ni bir güç keş­fe­di­yor

Sher­man Ale­xi­e'­dan “Du­ru­ma Gö­re Ba­zen Kı­zıl­de­ri­li­yi­m”… Ju­ni­or, ge­le­cek va­de­den bir ka­ri­ka­tü­rist ol­sa da do­ğuş­tan ge­len sağ­lık so­run­la­rı ne­de­niy­le ar­ka­daş­la­rı ta­ra­fın­dan hep ala­ya alı­nır. İyi bir eği­tim gör­mek için kom­şu ka­sa­ba­da­ki okul­da oku­ma­ya baş­lar. Ju­ni­or, ze­ka­sı ve mi­za­hi yak­la­şı­mıy­la ha­ya­ta tu­tu­nur. (Edi­tu­ra Ya­yın­la­rı)

87

Aşka dair her şey

Akif Manaf'tan “Aşk Nedir Nasıl Yaşanır?” adlı kitap çıktı. Manaf bu kitapta, evrensel bilgileri kapsamlı bir şekilde, gerekli tüm detaylarıyla birlikte ele almıştır. Bu essiz eser hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bu kitabı okuyan insan, aşk konusunda bütün sorularına cevap bulacaktır. Aşk nedir? Aşk hormonu nedir? Aşk formülü nedir?.. (Avrupa Yakası Yayınları)

88

Otoriterleşen Rusya

Rus İk­ti­da­rı­nın Kal­bin­de/Pu­tin İm­pa­ra­tor­lu­ğu­nu Sor­gu­la­ma. Ya­zar Ta­ni­a Rakh­ma­no­va’nın ödül alan “Vla­di­mir Pu­tin’in İk­ti­da­ra Ge­li­şi” bel­ge­se­li ar­dın­dan ya­zı­lan bu ki­tap gi­de­rek oto­ri­ter­le­şen Rus­ya’nın için­de dö­nen rüş­vet, si­ya­sî teh­dit, key­fî yö­ne­tim olay­la­rı­nı göz­ler önü­ne ser­mek­te­. (Bil­ge Kül­tür Sa­nat)

89

En sı­ra­dı­şı hi­ka­ye­ler…

Ya­zar Bu­ket Uzu­ne­r'­in ye­ni ki­ta­bı “Yol­da­” çık­tı. Bu­ket Uzu­ner, Ma­ra­ke­ş'­ten Hel­sin­ki'-ye, Ho­no­lu­lu'dan Mad­ri­d'­e, Ber­li­n'­den Hi­ro­şi­ma ve Mon­tre­al'­e uza­nan yol­lar­da rast­la­dı­ğı ço­ğu sı­ra­dan in­sa­nın sı­ra­dı­şı yol hi­ka­ye­le­ri­ni Yol­da'da an­la­tı­yor. Soluksuz okunacak. (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

90

Sağ­lık en baş­ta ge­lir

Si­bel Gün­gö­r'­den “Ne­şe­li Ta­bak­la­r”… Ço­cuk­lar için her bi­ri sağ­lık­lı 50 ta­rif… Si­bel Gün­gör çok sa­tan Be­be­ği­min Bes­len­me Ki­ta­bı'nın ar­dın­dan bu kez ço­cuk­lar için bir pro­je­ye im­za atı­yor. Ço­cuk­la­rı­nız­la ka­li­te­li ve öğ­re­ti­ci za­man­lar ge­çir­in. (Rem­zi Ki­ta­be­vi)

Son güncelleme: 15:19 - 19.05.2016