Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 22 Mayıs 2016 - 02:11

70

Tarihseverler için…

Bu­gün­kü İs­tan­bu­l'­un ku­ru­cu­su olan Kons­tan­tin, an­tik ti­ca­ret ko­lo­ni­si Byzan­ti­um'­u, bir Ro­ma baş­ken­ti­ne ya­kı­şır bi­na ve anıt­lar­la do­na­ta­rak 330 yı­lın­da res­men pa­yi­taht yap­mış­tır. Er­ken Bi­zans uz­ma­nı olan ta­rih­çi Prof. Pa­ul Step­hen­son, Bü­yük Kons­tan­tin ad­lı ki­ta­bın­da Kons­tan­ti­n'­in, Kons­tan­ti­no­po­li­s'­i salt bir Hı­ris­ti­yan şeh­ri ola­rak kur­ma­dı­ğı­nı di­le ge­tir­mek­te­dir. (İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı)

71

Hayatınız değişecek

Ya­şam Ko­çu Do­ris Ho­fe­r'­in 20 adım­da ha-­ya­tı­nı­zı de­ğiş­ti­re­cek ya­şam ki­ta­bı Ha­ya­lin­de­ki Sen, raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı! Pra­tik ve sağ­lık­lı ye­mek ta­rif­le­rin­den gün­lük eg­zer­siz pla­nı­na ka­dar da­ha fit ve sağ­lık­lı ol­ma­ya da­ir pek çok bil­gi­nin gör­sel­le­riy­le ve­ril­di­ği ki­tap­ta QR kod uy­gu­la­ma­sı ile Do­ri­s'­in ki­tap için ha­zır­la­dı­ğı eg­zer­siz vi­de­ola­rı­na da eri­şe­bi­lir­si­niz.  (Lib­ros Ki­tap)

72

Tarih aslında çok farklı!

Erich Von Da­ni­ke­n'­den “Tüm Bil­dik­le­ri­ni­zi Unu­tun Ta­rih Ya­nı­lı­yo­r” ad­lı ki­tap siz­ler­le… Von Da­ni­ken gö­rü­nüş­te bir­bi­riy­le iliş­ki­si ol­ma­yan yüz­ler­ce an­tik met­ni dik­kat­le in­ce­le­dik­ten son­ra, in­san­lık ta­ri­hi­nin hiç de dün­ya din­le­ri­nin id­di­a et­ti­ği gi­bi ol­ma­dı­ğı­nı du­yur­ma­ya ha­zır. Üs­te­lik elin­de ka­nıt­lar var! (Ar­te­mis Ya­yın­la­rı)

73

Köşk ve bir kadın…

Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan “Nimetşinas”… Yine İstanbul, yine bir köşk ve yine bir kadın sorunu… Hüseyin Rahmi, Nimetşinas'ta, hizmetçi olarak girdiği konağın beyi ile (ikinci eş olarak) evlenmesi söz konusu olan Neriman'ı anlatıyor. Neriman ise evin hanımına karşı nankörlük yapmak istemediği için evliliğe mesafelidir. Nimetşinas, Neriman'ın bu ahlaki ikilemini anlatıyor. (Papersense)

75

Canavarın peşinde…

20. yüz­yı­lın baş­la­rı, Bar­se­lo­na­… Yok­sul­la­rın ve ha­yat ka­dın­la­rı­nın ço­cuk­la­rı, hal­kın “vam­pir” ya da “Bar­se­lo­na Ca­na­va­rı” is­mi­ni tak­tı­ğı bi­ri ya da bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan ka­çı­rı­lır. Em­ni­yet ve va­li, kim­se­nin yok­sul ço­cuk­lar için uğ­ra­şa­cak za­ma­nı ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nür. Ko­mi­ser Cor­vo'nun hi­ka­ye­si, Marc Pas­tor ta­ra­fın­dan “Ka­ran­lık Bar­se­lo­na­” adıy­la
ki­tap­laş­tı­rıl­dı. (Esen Ki­tap)

74

Sevgi ve umut olsun

Kon­ya Ereğ­li'de dün­ya­ya mer­ha­ba di­yen, bir­çok der­gi­de şi­ir ve öy­kü­le­ri ya­yın­la­nan Pe­ri­han Uy­sal, kay­bet­ti­ği ba­ba­sı­nı şi­ir­le an­lat­ma­ya kal­kı­şın­ca or­ta­ya des­tan­sı bir öy­kü çı­kar­dı: “U­mut Hep Va­r”.  Uy­sal, “Öy­kü­le­rim­de ge­nel­lik­le sev­gi ve umut ol­sun is­te­dim. Ta­ma­men ka­ram­sar­lık, olum­suz­luk de­ğil” dedi. (Ko­ra Ya­yın)

76

Yalnızca tabaklar…

“Bu­nak er­kek ve ka­dın­lar­dan bah­se­di­yo­rum,” de­di ra­hip yar­dım­cı­sı ça­bu­cak. Sa­de­ce öğ­le ye­me­ği ye­mek is­ti­yor­lar ve uyu­mak.” Muh­taç­la­ra her gün öğ­le ye­me­ği da­ğı­tan bir ki­li­se. Ko­lom­bi­ya­lı ya­zar Eve­li­o Ro­se­ro, Öğ­le Ye­mek­le­ri’nde sa­de­ce kut­sa­lı kut­sal­laş­tı­ra­nı de­ğil, kut­sa­lın ken­di­si­ni de gü­nah çı­kar­ma­ya da­vet edi­yor. (Can Ya­yın­la­rı)

77

Sırlara tanık olacaksınız

Bi­ri­ni sev­mek için baş­ka­sın­dan izin al­ma­ya ge­rek yok! Bi­raz­dan açı­la­cak olan Pro­va Oda­sı’nın ma­vi ko­ton ka­di­fe per­de­si­nin ar­dın­da, hiç­bir za­man di­li­mi­ne sığ­ma­yan, hiç­bir ül­ke­nin hiç­bir ye­rin­de ya­şa­yan ve ha­yat­la­rı­nı bir “hiç” uğ­ru­na bo­şa ge­çir­miş kah­ra­man­la­rın hi­ka­ye­le­ri­ne ko­nuk ola­cak­sı­nız. Ken­di­le­ri­ne ye­ni bir geç­miş yaz­ma ça­ba­sı için­de­ki iki ada­mın sır­la­rı­na ta­nık ola­cak­sı­nız. (Des­tek)

79

Kitaba büyük övgüler

Cem Gü­ven­tür­k'­ün ye­ni ki­ta­bı “Çün­kü Bir An­la­mı Var­dı­r”­ı so­luk­suz oku­ya­cak­sı­nız… “Cem Gü­ven­türk dün­ya ça­pın­da bir çi­zer­dir. Le­man, Pen­gu­en ve şim­di de Ka­ra­Kar­ga'da birlikte ça­lış­tı­ğım, çiz­gi­le­ri­ne hay­ran ol­du­ğum Ce­m' ­in eğ­len­ce­li ka­re­le­ri bu ki­tap­ta­” di­yor M. K. Per­ker. (Ka­ra­kar­ga)

78

Ay­dın­la­tan ce­vap­lar

Ya­zar Da­vid Gra­ebe­r'­in “Ku­ral­la­rın Ütop­ya­sı­” ki­ta­bı çık­tı. So­nu gel­me­yen ku­ral­la­ra duy­du­ğu­muz ar­zu­nun kay­na­ğı ne­dir? İn­ter­net ça­ğın­da bi­le form dol­dur­mak­tan ba­şı­mı­zı kal­dı­ra­maz ha­le gel­dik. An­tro­po­log Da­vid Grae­ber so­ru­la­rı ya­nıtlıyor. (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

80

Freud'dan yeni İlham…

Sigmund Fre­ud'un ye­ni ki­ta­bı “Gün­lük Ya­şa­mın Psi­ko­pa­to­lo­ji­si­” çıktı. Fre­ud, “Ö­zel Ad­la­rın Unu­tul­ma­sı­”,  “Dil Sürç­me­le­ri­”,  “Yan­lış Oku­ma­lar ve Ka­lem Sürç­me­le­ri­”,  “İz­le­nim­le­rin ve Ta­sa­rı­la­rın Unu­tul­ma­sı­” gi­bi ko­nu baş­lık­la­rının ne­de­ni­ni açık­lı­yor. (İt­ha­ki Ya­yın­la­rı)