Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 29 Mayıs 2016 - 02:04

70

Kendinizi keşfedin…

YA­ZAR Ca­ner Tas­la­ma'nın ye­ni ki­ta­bı “Al­la­h'­ın Var­lı­ğı­nın 12 De­li­li­” siz­ler­le… Al­la­h'­ın var olup ol­ma­dı­ğı hu­su­sun­da va­ra­ca­ğı­mız ka­rar tüm var­lı­ğa ba­kı­şı­mı­zı al­tüst ede­cek önem­de­dir. “Ne­re­den ge­li­yo­rum, ne­den bu­ra­da­yım?” şek­lin­de­ki va­ro­luş­sal so­ru­la­rın hep­si­nin ce­va­bı bu me­se­ley­le ala­ka­lı­dır. İç dün­ya­nız­da yol­cu­lu­ğa çı­ka­cak­sı­nız. (Des­tek Ya­yın­la­rı)

71

Sorular yanıtlanıyor

Meh­met Bi­can’ın “O Ge­ce” ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. “O Ge­ce”, 11 Ey­lül’ü 12 Ey­lül’e bağ­la­yan ge­ce ile baş­la­yan bir ka­ran­lık dö­ne­min, ön­ce­si ve son­ra­sıy­la öy­kü­sü… Bir ço­ğu­mu­zun ta­nık ol­ma­dı­ğı “O Ge­ce”ye yıl­lar son­ra bak­mak, ha­tır­la­mak o ka­dar önem­li ki… Ki­tap bü­tün bu so­ru­la­rı­mı­za ce­vap ve­ri­yor. (Te­kin Ya­yı­ne­vi)

72

Anadolu'nun sesi

Öy­kü­cü­lü­ğü­mü­zün us­ta ka­le­mi Os­man Şa­hin, Ana­do­lu’nun se­si­ni, acı­sı­nı, se­vin­ci­ni ta­şı­yan ye­ni öy­kü­le­riy­le oku­ru­mu­zun kar­şı­sın­da. Mor Cep­ken’i “o gü­zel in­san­lar”ın yi­tip git­mek­te olan dün­ya­sı­na bir ağıt ola­rak oku­ya­bi­lir­si­niz. “Ya­za­rın pa­ra­sı pu­lu yok­tur ama ka­le­mi­nin na­mu­su var­dır.” -Ah­med Arif, Ka­sım 1988- (Can Ya­yın­la­rı)

73

Şehirli de olamadık

Ardahanlı ve İstanbul'da öğretmenlik yapan Arif Tuncer Avcı, “Suya Dökülen Hasret” adlı kitabında, gereğinden hızlı şehirleşen bir ülkede yaşayanların hikâyelerini öykülerinde dile getirdi. Avcı, “Bu öyküler, bilinen ve bir kuşağın giderken bıraktıkları ortak izlerin sözcüklere dökülmüş halidir. Bu izleri anlayacakların öyküleridir satır aralarında yazılanlar” diyor. (Kora Yayın)

74

Sağlıklı bir yaşam için

Mer­can Yur­da­ku­ler Ulu­en­gin, te­miz­lik ko­nu­sun­da an­ne­lik­le baş­la­yan far­kın­da­lık sü­re­ciy­le ge­li­şim yo­lun­da edin­di­ği bi­ri­ki­mi “Ze­hir­siz Ev”­de bir ara­ya ge­ti­ri­yor. Mal­ze­me­ler, ta­rif­ler, pra­tik uy­gu­la­ma­lar ve bu yol­da baş­vu­ra­bi­le­ce­ği­niz ad­res­ler bir ara­da. Ze­hir­siz Ev yıl­lar için­de bi­ri­ken bil­gi­le­rin, bü­yü­kan­ne­le­ri­miz­den kal­ma saf ta­rif­le­rin gü­nü­müz­de­ki kar­şı­lı­ğı. (Mo­dus Ki­tap)

75

Bilim kurgu dünyası

YA­ZAR N. Berk Ço­ke­r'­in “Bi­lim Kur­gu Si­ne­ma­sı­” ki­ta­bı çık­tı. Si­ne­ma­nın baş­lan­gı­cın­dan 1970 yı­lı­na ka­dar­ki dö­ne­mi kap­sa­yan bu ça­lış­ma­da; bi­lim kur­gu si­ne­ma­sı adı­na dün­ya si­ne­ma­sın­da ya­pı­lan film­ler kap­sam­lı bir bi­çim­de, dö­nem özel­lik­le­ri ile in­ce­le­ni­yor. 2 ki­tap­lık pro­je­nin ilk ki­ta­bında 30'a ya­kın bi­lim kur­gu fil­mi var. (Sey­yah Ki­tap)

76

Yeni bir bakış açısı

Dr. Ali Ün­sa­l'­dan so­luk­suz oku­na­cak bir ya­pıt “Dün­den Bu­gü­ne Ha­ri­ci­lik ve Ne­o-Ha­ri­ci­le­r”… Ün­sal ki­ta­bın­da, mev­zu­yu ta­ri­hi sü­re­ci için­de de­ğer­len­di­rir­ken; genç­le­rin, ci­hat ve Al­lah adı­na bu ra­di­kal grup­la­ra ka­tıl­ma­la­rı­nı en­gel­le­me­nin yol­la­rı üze­rin­de du­ru­yor. Eser­de ay­rı­ca Ha­ri­ci­li­ğin ne ol­du­ğu in­ce­len­dik­ten son­ra ge­nel inanç pren­sip­le­ri ve si­ya­si bir gö­rüş­ken na­sıl iti­ka­di bir mez­hep ha­li­ne gel­dik­le­ri ir­de­le­ni­yor. (Işık Ya­yın­la­rı)

77

Çocuklar için edebiyat dergisi

Edebiyat dergileri geleneğinin çocuklar için de çekici olacak bir versiyonu olarak hazırlanan Yedi Yetmiş Dergisi 1 Haziran'da okurlarıyla buluşuyor. Dergide 10'a yakın farklı sanatçıdan desenler bulunacak, çocukların sıkılmaması için bilmeceler, oyunlar da olacak. Barış İnce'nin hazırladığı dergide çok önemli yazarlar, edebiyatçılar yer alıyor.  Yedi Yetmiş Dergisi iki ayda bir, tamamen renkli olarak çıkacak.

78

Hayatınız değişebilir!

Dr. Da­vid Burn­s'­ün yaz­dı­ğı Pa­nik Atak­ta ad­lı ki­tap ki­tap ya­yın­lan­dı. Ki­tap­ta ank­si­ye­te kar­şı­tı gün­cel tek­nik­ler, öne­ri­ler var. Pa­nik Atak­ta kro­nik en­di­şe, utan­gaç­lık, fo­bi­ler gi­bi her çe­şit ank­si­ye­te ile sa­va­şa­bil­mek için, uzun te­ra­pi­le­re ya da ilaç­la­ra ge­rek kal­mak­sı­zın bir cep­ha­ne sağ­lı­yor.  (Psi­ko­net Ya­yın­la­rı)

79

‘Ateşi' hissedin…

YAZAR Asuman Sarıtaç'tan “Ötekiler – Tılsımın Ateşi”… Evin içinde belirdiğinde Reşha bıraktığı yerde oturmuş, yüzünü ka-patmış ağlıyordu. Kan çanağına dönen gözleriyle Sarika'ya baktı. Karşısında duran mavi gözlü cin oldukça heybetli görünüyordu… (Librum Kitap)

80

Hayatı değişecek

Se­vi­lay Si­pa­hi'den “Kut­sal An­laş­ma­”… Her ru­hun ken­di­ne has ko­ku­su var­dır… Bir ka­dın, evin­de da­vet­siz mi­sa­fi­rin ol­du­ğu­nu an­la­r. Bu­nun hü­zün­lü bir aş­kın ve kut­sal bir an­laş­ma­nın so­nu­cu ol­du­ğu­nu anladığında ha­ya­tı de­ği­şe­cek­tir! (Mo­na Ya­yın­la­rı)

Son güncelleme: 08:01 - 29.05.2016