Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 12 Haziran 2016 - 01:54
65

Kitabı okumak yetmez

Ya­zar Fıs­tık Ah­met (Tan­rı­ver­di)'in Prin­ki­po Me­ze­le­ri ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Ada­lı­la­rın sev­di­ği in­san Fıs­tık Ah­met ye­me iç­me işi­ni iyi bi­lir. Ki­ta­bı oku­mak yet­mez, onun ada­da­ki me­ka­nı Prin­ki­po’da ya­şa­mak la­zım -Ya­lım Eralp, Emek­li Bü­yü­kel­çi: “Fıs­tık Ah­met’in me­ze­le­riy­le çi­çek­ler, yağ­mur­lar, kar­lar, fır­tı­na­lar, kah­ka­ha­lar ya­şa­dık”. (Al­fa Yayıncılık)

66

Devasa bir külliyat

Türk­çe Ede­bi­ya­t'ın “bil­ge”si Me­lih Cev­det An­day, ilk şi­ir­le­ri­nin ya­yım­lan­dı­ğı 1936’dan 2002’de­ki ölü­mü­ne ka­dar ara­lık­sız yaz­dı ve ar­dın­da bin­ler­ce say­fa­lık de­va­sa bir kül­li­yat bı­rak­tı. “Bir dün­ya da­ha ol­ma­lı” di­yen şai­ri yan­kı­la­ya­rak Dün­ya­da Ge­çir­dim Ço­cuk­lu­ğu­mu adı ve­ri­len bu seç­ki­de, An­day’ın iyi bi­li­nen yazıları yer alı­yor.  (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

67

Kendimizle hesaplaşma

Ya­zar Oya Bay­da­r'­dan Su­rö­nü Di­ya­log­la­rı­…Ya­şa­mak­ta ol­du­ğu­muz acı­lı gün­ler­de, Di­yar­ba­kır Su­rö­nü’nde bir ta­nık­lık, yüz­leş­me ve ken­di­miz­le he­sap­laş­ma de­ne­me­si… Ba­tı’dan ge­len Türk’ün ba­kı­şı ile ya­kı­lıp yı­kıl­mış böl­ge in­sa­nı­nın içe­ri­den ba­kı­şı­nın dra­ma­tik kar­şı­laş­ma­sı. Kitabı soluksuz okuyacaksınız. (Can Ya­yın­la­rı)

68

 

Son ba­kış­ta aşk­lar

İn­san­lık Hal­le­ri­… Wal­ter Ben­ja­min’in, Ba­ude­la­ire’den esin­le­ne­rek tas­vir et­ti­ği mo­dern kent ha­ya­tı­nın içi­ne, ya­zar Teo­man’ın an­lat­tı­ğı mo­dern aşk hi­ka­ye­le­ri­ni yer­leş­ti­ri­rim ha­ya­lim­de. Ben­ja­min, bü­yük şe­hir in­sa­nı­nı bü­yü­le­yen şe­yin “son ba­kış­ta aşk” ol­du­ğu­nu söy­ler. Teo­man da, san­ki Ben­ja­min’i yan­kı­lar gi­bi, son ba­kış­ta ya­şa­nan aşk­la­rı an­la­tır. Bu aşk hi­ka­ye­le­rinde herkes kendisini bulacak. (Bib­li­yon)

70

 

Yaş kes­me­dik ya…

Ya­zar Ser­kan Par­la­k'­tan Or­ma­nın Kı­yı­sı­… Si­nek­le­rin Tan­rı­sı’nı din­li­yor mu­sun rad­yo­da hâ­lâ? Denk ge­ti­re­mi­yo­rum ge­ce­le­ri. An­la­tıp du­ru­yor­dun, ora­da­ki gi­bi iş­te. Or­ma­nın de­rin­lik­le­ri­ne gi­re­lim. Or­man­cı­la­ra rast­lar­sak el ara­ba­la­rı­nı, na­cak­la­rı da kap­tır­ma­yız. Ço­cuk­la­ra ce­za yok der­ler. Yaş kes­me­dik ya. Ku­ru­yan dal­la­rı bu­da­dık, rüz­gâ­rın kır­dık­la­rı­nı al­dık. (Ro­za Ya­yı­ne­vi)

69

Gas­tro-se­ya­hat

Ya­zar Ufuk Ka­an Al­tın, “Be­nim Gü­zel Lo­kan­ta­la­rım”, “Mey­ha­ne­de­yiz Yi­ne Bu Ge­ce” ve “Ba­lık­la­ma”dan son­ra bu kez bir gas­tro-se­ya­hat ki­ta­bıy­la kar­şı­mız­da. “Bir Şi­kem­per­ve­rin Gas­tro-Se­ya­hat Not­la­rı” üst baş­lı­ğı­nı ta­şı­yan “Mer­ha­ba Can­ca­ğı­zım”da Al­tın, Yu­nan ada­la­rı se­ya­hat­le­rin­den deneyimlerini aktarı-yor. (Mylos Ki­tap)

71

Sağ­lık­ta kır­mı­zı alarm

Coş­kun Bel’in ye­ni ki­ta­bı “Ölüm­ler­den Ölüm Be­ğen- Sağ­lık­ta Kır­mı­zı Alarm”… Bu ki­tap­ta; çi­le çe­ken si­gor­ta­lı­la­rı, has­ta yo­ğun­lu­ğu­na da­ya­na­ma­yan dok­tor­la­rın için­de bu­lun­duk­la­rı güç­lük­le­ri, “Tam Gün” i­le dok­tor­lar mağ­dur edi­lir­ken, has­ta­la­rın da pe­ri­şan ol­du­ğu­, sağ­lık sis­te­mi­mi­zin za­fi­ye­ti­ ve çözümler di­le ge­ti­ri­li­yor.

72

Kül­tü­rel mi­ras ve aşk!..

Fü­sun Çe­ti­ne­l'­in Sır­lar Yo­lu ki­ta­bı çık­tı. Öy­kü­le­riy­le ve ya­zı atöl­ye­le­riy­le ta­nı­nan Fü­sun Çe­ti­nel, bu kez Al­man­ya'dan Tür­ki­ye'ye uza­nan bir hi­kâ­ye an­la­tı­yor. An­ne­an­ne to­run iliş­ki­si­nin sı­cak­lı­ğı­nı, ar­ke­olo­ji, anı­lar ve sev­gi­nin gi­ze­miy­le har­man­lı­yor; oku­ru­nu, Ka­ş'­ın ve ün­lü Lik­ya Yo­lu'nun ta­ri­hi at­mos­fe­rin­de bü­yü­lü bir yol­cu­lu­ğa çı­ka­rı­yor. (Gü­nı­şı­ğı Ki­tap­lı­ğı)

75

En iyi se­rü­ven ki­ta­bı

Ya­zar Er­nest He­ming­wa­y'­den Ya Hep Ya Hiç/ Bü­tün Eser­le­ri – 2… Ya Hep Ya Hiç, ai­le­si­ni eko­no­mik ola­rak ayak­ta tu­ta­bil­mek için Kü­ba ve West Ada­sı ara­sın­da ka­çak­çı­lık yap­mak zo­run­da ka­lan dü­rüst bir ada­mın, Harry Mor­gan’ın hü­zün­lü hi­kâ­ye­si. Eser, soluksuz okunacak. (Bil­gi Ya­yı­ne­vi)

73

2 arkadaşın yol hikayesi

Çağ­daş İtal­yan ço­cuk ve genç­lik ede­bi­ya­tı­nın en dik­kat çe­ken ya­zar­la­rın­dan Gui­do Sgar­do­li'-ni­den Var Mı­sın? Yok Mu­sun? Gab­ri ile Fran­co’nun yol hi­kâ­ye­si: Bir­bir­le­ri­nin en ya­kın ar­ka­da­şı. Bi­ri ek­sik­se, di­ğe­ri ta­mam­la­yan; bi­ri kor­kak­sa, di­ğe­ri ce­sur; bi­ri ma­te­ma­tik­se, di­ğe­ri ha­yat bil­gi­si. (On8 Ki­tap)

74

Kendi bedenini tanı

Eb­ru De­mir­ha­n'­dan “Be­de­nin Şi­fa Ka­pı­la­rı­”… Bu ki­tap; ken­di­ni ta­nı­man, be­de­ni­nin mü­kem­mel­li­ği­ni gör­men ve şi­fa­ya açıl­man için, faz­la asit sal­gı­la­yan mi­den ve taş üre­ten böb­re­ğin­le ta­nış­man, omur­ga­nın bil­ge­li­ğin­den fay­da­lan­man için ya­zıl­dı… (Lib­ros Ki­tap)

Etiketler