Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın Kitapları
Haftanın Kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 19 Haziran 2016 - 02:59

 

Se­vinç­ ve hü­zün­le­r…

Ya­zar Ah­met De­mi­r'­den Nok­ta­sız­dır Sev­mek… Se­vinç­le­rim, hü­zün­le­rim, umut­la­rım, kor­ku­la­rım, yal­nız ka­lın­ca dert­leş­ti­ğim yal­nız­lık­la­rım var be­nim… Kim­se­nin bil­me­di­ği göz­yaş­la­rım, kim­se­nin şa­hit ol­ma­dı­ğı vaz­ge­çiş­le­rim, her­kes üze­ri­me gel­dik­çe sı­ğın­dı­ğım ha­yal­le­rim, ken­di ken­di­me ye­nil­di­ğim sa­vaş­la­rım var be­nim. Soluksuz okuyacaksınız. (Des­tek Ya­yın­la­rı)

Des­tan­sı bir yol­cu­luk

Phi­lip Glass’ın mü­zi­ği “bir­kaç ne­sil din­le­yi­ci­yi bir­den bü­yü­le­miş­tir, açık­la­na­maz ol­du­ğu ka­dar aşi­kâr da olan bu mü­zik, hay­ret ve­ri­ci özel­lik­ler gös­te­ri­yor” (Alex Ross, The New Yor­ker). Mü­zik­siz Söz­ler oku­yu­cu­ya, ha­yat ile sa­na­tın bir­leş­ti­ği o muh­te­şem an­la­rı tec­rü­be et­me fır­sa­tı su­nu­yor. Bu kitabı elinizden düşürmeyeceksiniz. (Al­fa Ya­yın­cı­lık)

De­ney­sel bir ya­pıt

Le­vi­at­han ya da Dün­ya­la­rın En İyi­si.. 20. yüz­yı­lın en önem­li ya­zar­la­rın­dan bi­ri olan Ar­no Schmidt, “ne­vi şah­sı­na mün­ha­sır” ya­zar­la­rın ba­şın­da ge­lir. Bi­rey­ci, hat­ta tek­ben­ci de­ne­bi­le­cek öl­çü­de ka­ram­sar bir dün­ya gö­rü­şü­ne sa­hip olan Schmidt’in par­ça­lı, tum­tu­rak­lı, gün­de­lik ko­nuş­ma di­li­ oku­ru şaş­kın­lı­ğa uğ­ra­tır. (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

Top­lum iki kam­pa ay­rıl­dı

Ya­zar Ro­bert Har­ri­s'­in yaz­dı­ğı ve İlk­nur Öz­de­mi­r'­in çe­vir­di­ği Su­bay ve Ca­sus ad­lı ki­tap raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Bis­marck or­du­la­rı­nın Al­sa­ce ve Lor­ra­ine’i iş­ga­lin­den yir­mi yıl son­ra, Fran­sız Yüz­ba­şı Al­fred Drey­fus, 15 Ekim 1894’te va­ta­na iha­net suç­la­ma­sıy­la tu­tuk­la­nır. Da­va sü­re­cin­de ya­şa­nan­lar, Drey­fus’ün rüt­be­le­ri sö­kü­le­rek or­du­dan atı­lıp ıs­sız bir ada­ya sür­gü­ne gön­de­ril­me­si iki kam­pa ayı­rır. (Kır­mı­zı Ke­di)

Keş­fet­me­nin öne­mi…

İn­san Ken­di­nin Ay­na­sı­dır/ Bi­rey Ol­ma Üze­ri­ne Afo­riz­ma­lar. İz­le­yi­ci­le­ri­ne yap­tı­ğı çe­şit­li ko­nuş­ma­lar­dan der­le­nen ki­tap­ta Os­ho, ken­di­ni bil­me­nin ve keş­fet­me­nin öne­min­den bah­se­di­yor. Top­lu­mun, da­yat­tı­ğı norm­lar­la, doğ­ru ve yan­lış­la­rıy­la ço­cuk­lu­ğu­muz­dan iti­ba­ren ki­şi­li­ği­mi­zi na­sıl oluş­tur­du­ğu­nu ve bi­zim, bu baş­ka­laş­mış ben­li­ği­mi­zin içi­ne na­sıl hap­sol­du­ğu­mu­zu an­la­tı­yor. (Ome­ga)

Tat­lı bir aşk hi­ka­ye­si

Is­la ve Mut­lu Son, hem tat­lı bir aşk hem ger­çek­çi bir dost­luk hem de John Gre­en ve Ra­in­bow Ro­well se­ven­le­rin el­le­rin­den bı­ra­ka­ma­ya­ca­ğı bir “ilk aşk” hi­kâ­ye­si. Aşk on­la­rı bir yaz gü­nü, as­la uyu­ma­yan şeh­rin so­kak­la­rın­da ya­ka­la­mış­tı… Ama ya ona sa­hip çık­mak dü­şün­dük­le­ri ka­dar da ko­lay de­ğil­se? (Ya­ban­cı)

Hep­si ay­nı ro­man­da

Ya­zar Ah­met Sa­mi'-den İz.  Tar­la­ba­şı’nda­ki yüz yıl­lık bir bi­na­da üç fark­lı ve kri­tik dö­nem­de ya­şa­yan fark­lı in­san­lar bir­bir­le­ri­nin ha­ya­tın­da na­sıl iz­ler bı­ra­kır? 1950’ler­de ya­şa­yan ve 6-7 Ey­lül Olay­la­rı’nın so­nu­cun­da ha­yal­le­riy­le bir­lik­te ev bil­dik­le­ri yer­den sü­rü­len kız kar­deş­ler… Hep­si ay­nı ro­man­da, ay­nı oyun­da, ay­nı ev­de… (Ar­te­mis Ya­yın­la­rı)

Ru­hun yer­siz yurt­suz­lu­ğu

Ya­zar Ke­mal Sa­ya­r'­ın Ken­di­ne İyi Bak ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Bir kı­rıl­ma, bir en­di­şe ça­ğın­da ya­şı­yo­ruz. Yurt­suz­lu­ğun mad­di ve ma­ne­vi bü­tün iz­le­ri­ni üze­ri­miz­de ta­şı­yo­ruz. Sı­ğı­na­cak bir li­man, ru­hu­mu­zu sü­kû­na er­di­re­cek bir ev ara­yı­şın­da­yız. Ken­di­ne İyi Bak, âle­min çe­kir­de­ği ola­rak in­sa­nın im­kân­la­rı­nı, yi­tir­di­ği­miz “va­tan” kav­ra­mı­nı, ora­dan göç ve mül­te­ci­le­ri ele alı­yor… (Ka­pı Ya­yın­la­rı)

Genç kız ro­ma­nı

Hü­se­yin Rah­mi Gür­pı­na­r'­dan Son Ar­zu… Ti­pik bir “ genç kız ro­ma­nı­” olan Son Ar­zu, üç genç kı­zın sev­gi­li­le­riy­le olan iliş­ki­le­ri­ni an­la­tı­yor. Zi­şan, Vic­dan ve Nu­ru­yez­dan baş­ka ka­rak­ter­le­re sa­hip­tir­. Aşık olur­lar an­cak iliş­ki­le­ri top­lu­mun ve yaş­lı­la­rın ge­le­nek­sel bas­kı­la­rıy­la şe­kil­le­nen ha­yat­la­rı mutsuz eder. (Pa­per­sen­se Ya­yın­la­rı)

Anı­lar­la örül­müş öy­kü

Ya­zar Da­vid Bo­ra­ta­v'­dan Ai­le… Fran­sa’da do­ğup bü­yü­dük­ten son­ra, de­de­si­nin önem­li bir bi­li­m in­sa­nı ol­du­ğu­nu fark eden Da­vid Bo­ra­tav, Ai­le’yi de­de­si­nin ça­lış­ma­la­rı­na, Tür­ki­ye’ye ve ai­le­nin Tür­ki­ye’de­ki kol­la­rı­na da­ir me­ra­kıy­la şe­kil­len­di­ri­yor. (Can Ya­yın­la­rı)

Da­ya­nış­ma­yı keş­fet­mek

Ya­zar Da­vid De­ida'­nın yaz­dı­ğı ve Di­dem Çi­vi­ci'nin çe­vir­di­ği Üs­tün Er­ke­ğin Yo­lu­… “Omur­ga­sı sağ­lam olan ama kalp­siz ma­ço ima­jın­dan kur­tu­lup ev­rim ge­çir­me za­ma­nı gel­di,” di­yor Dei­da. Son­suz açık yü­rek­li­lik­le, kalp ve omur­ga­nın ara­sın­da­ki da­ya­nış­ma­yı keş­fedin. (Ganj Ya­yın­la­rı)

Son güncelleme: 07:56 - 19.06.2016
Etiketler