Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 3 Temmuz 2016 - 01:09

 

35

Yılın polisiye romanı

Ya­zar Gül­ce Ba­şe­r'­den Bir Ce­set Bir Söz… So­luk so­lu­ğa bir ko­va­la­ma­ca… Te­ti­ği kim çek­ti? Bu bir in­ti­har mı, aşk ci­na­ye­ti mi, yok­sa he­sap­laş­ma mı? Eşar­bı ka­na bu­la­yan bir yan­lış­lık mı, yok­sa göz­da­ğı mı? O ka­dın as­lın­da ki­m…  Yaz­dı­ğı “Bir Ce­set Bir Sö­z”­ad­lı ki­ta­bı “Yı­lın Po­li­si­ye Ro­ma­nı­” se­çi­len Gül­ce Ba­şer, Tür­ki­ye'de po­li­si­ye ro­man­la­rın ye­te­rin­ce il­gi gör­me­me­si­ni ül­ke­nin çok faz­la po­li­si­ye olay­lar­la iç içe ya­şa­ma­sı­na bağ­lı­yor. (Rem­zi Ki­ta­be­vi)

31

Unu­tul­maz bir hi­ka­ye

Ya­zar Lin­da Cog­gi­n'­in Kap­lan Yü­rek­li Ço­cuk ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı.  Vah­şi do­ğa­da bü­yü­müş bir kız ile kap­lan yü­rek­li bir ço­cu­ğun öz­gür­lük hi­kâ­ye­si No­na’nın ba­kı­cı­sı öl­dü­ğün­de bü­tün şüp­he-­ler kı­zın üze­rin­de yo­ğun­la­şır. Vah­şi hay­van­la­rın ya­ka­la­nıp yok edil­di­ği, şe­hir­le­rin hiç sön­me­yen ışık­lar­la ay­dın­la­tıl­dı­ğı bir kor­ku dün­ya­sın­da ya­şa­yan No­na, tu­haf bir şe­kil­de in­sa­na ben­ze­yen ayı­sıy­la bir­lik­te kaç­mak zo­run­da ka­lır.  (Mar­tı Ya­yın­la­rı)

30

Ma­lat­ya Ba­sın Ta­ri­hi

Ma­lat­ya'da ilk kez ha­zır­la­na­rak bas­tı­rı­lan Ma­lat­ya Ba­sın Ta­ri­hi ad­lı ki­tap ta­nı­tıl­dı. Ki­ta­bın ya­za­rı Ne­zir Kı­zıl­ka­ya “1923-2003 yıl­la­rı ara­sın­da­ki 80 yıl­lık za­man di­li­mi içe­ri­sin­de Ma­lat­ya'da ya­yım­la­nan ye­rel ga­ze­te ve der­gi­ler ile il­gi­li bil­gi­le­ri içer­mek­te­di­r” de­di. Kı­zıl­ka­ya “Bu ki­tap­ta 1923-2003 yıl­la­rı ara­sın­da Ma­lat­ya'da ya­yın­lan­mış 267 ga­ze­te ve der­gi­nin kün­ye bil­gi­si, 150 den faz­la ga­ze­te ve der­gi­nin de gör­se­li­nin yer al­dı­ğı ki­tap 376 say­fa­dan olu­şu­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.

33

Kitap, ço­cuk­lar için…

Bil­gi Ya­yı­ne­vi'n­den ye­ni­le­nen Mu­zaf­fer İz­gü ve Ma­vi­sel Ye­ner yaz­dı­ğı oku­ma ki­tap­la­rı. Ço­cuk­lar oku­ma­ya han­gi­sin­den baş­lar­sa baş­la­sın, di­ğer­le­ri için sa­bır­sız­la­na­cak­lar.  – İkiz­ler Oku­la Baş­lı­yor – Kö­pek­le­ri Se­ven Ke­di – Pa­pa­ğan­lar ne yer – Pi­ya­no Ça­lan Ke­di – Si­hir­baz Di­no­zor ad­lı ki­tap­lar raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. (Bil­gi Ya­yı­ne­vi)

34

Yo­lu­muz ay­dın­lık ol­ma­lı

”İçim­de­ki Bir Işık”  Dr. Esin Emin Üs­tü­n'­ün ‘Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin İlk Öğ­ret­men­le­ri­ne’ ar­ma­ğan et­ti­ği ye­ni ki­ta­bı. De­ne­me­ler özel­li­ğin­de­ki ki­ta­bı­nın ön sö­zün­de ya­zar; ”Her doğ­ru dav­ra­nı­şım içi­mi ay­dın­la­tan ışı­ğı can­lı tut­mam an­la­mı­na gel­di”. Ve bu­nun ver­di­ği güç­le ka­ran­lı­ğı ar­ka­sı­na ala­rak yo­la çı­kan­la­rı;  “Ay­dın­lık ol­ma­lı bi­zim yo­lu­muz, ka­ran­lık de­ğil!”  di­-ye­rek ya­şa­mım bo­yun­ca bir şe­kil­de uyar­ma­ya ça­lış­tım. Ku­ru­luş yıl­la­rı­nın yok­luk ve  yok­sul­lu­ğu için­de Cum­hu­ri­ye­te say­gıy­la…” (Ze­us Ki­ta­be­vi)

32

He­ye­can do­lu bir hi­ka­ye

Ya­zar Mür­şi­de Tos­la­k'­tan  İm­pa­ra­tor… Güç her şe­ye hük­me­der!  Bu gi­zem­li söz yüz­yıl­lar­dır sü­re­ge­len Ari­av ta­ri­ka­tı­nın al­tın ku­ra­lı­dır. Da­vut’un Yıl­dı­zı’nın et­ra­fın­da top­lan­mış, se­çil­miş mü­rit­ler, dün­ya­yı yö­net­me­yi ses­siz se­da­sız sür­dür­mek­te­dir. Ye­tim­ha­ne­ye bı­ra­kıl­mış bir kız ise on­la­rın en bü­yük sır­rı ol­du­ğun­dan ha­ber­siz­dir. İs­tan­bul’dan Pa­ris’e uza­nan bu ih­ti­şam­lı yol­cu­luğu bir so­luk­ta oku­ya­cak­sı­nız. (Mar­tı Ya­yın­la­rı)

36

 

İntikam ile vicdan…

Yazar Servet Taşdelen'den “Sadrazamın Sekiz Saati” adlı kitap çıktı. ‘Sadrazamın Sekiz Saati' tekinsiz bir maceranın romanı… Kitap bizi, sadrazamların gözden düşürülmesi için çıkarılan yangınlardan, memleketin kıtlık yıllarında devletten zulüm görenlerin acıları arasından geçiriyor ve intikam hırsı ile vicdanın sesini kavgaya tutuşturuyor. (AYA Yayınevi)

29

Psikolojik gerilim…

Ya­zar Cla­ire Se­ebe­r'­den 24 Sa­at, “Kan­lı La­net­ten Kur­tul­mak İçin Sa­de­ce Bir Gü­nü Var­dı!”…  La­uri­e’nin en iyi ar­ka­da­şı olan Emily, tu­haf bir yan­gın­da öl­müş­tür. Kü­çük kı­zı ise ka­yıp­tır! Genç ka­dı­nın, ca­nı­nı kur­tar­ma­sı için sa­de­ce 24 saa­ti var­dır; fa­kat, La­uri­e kı­zı­nı bul­mak için Lon­dra so­kak­la­rın­da teh­li­ke­yi ko­va­la­mak zo­run­da­dır! Ye­ni ne­sil ak­si­yon ya­zar­la­rın­dan See­ber’in psi­ko­lo­jik ge­ri­lim ro­ma­nı, hayran bırakacak. (Mo­na)

Son güncelleme: 07:36 - 03.07.2016