Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın Kitapları
Haftanın Kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 10 Temmuz 2016 - 01:06

5

Çok geç ol­ma­dan…

İl­ker Baş­bu­ğ'­dan Unu­tu­lan Ada Kıb­rı­s… “…Gi­rit’i kay­bet­miş, oca­ğı­na in­cir ağa­cı di­kil­miş bir ka­dı­nın to­ru­nu ola­rak… Va­tan top­ra­ğı aya­ğı­nın al­tın­dan çe­ki­li­ver­miş bir ai­le­nin fer­di ola­rak oku­dum. İs­min­de ‘unu­tu­lan' de­ni­yor ama… He­nüz çok geç ol­ma­dan ya­zıl­mış bir ki­tap­tır. Kıb­rıs’ı as­la unut­tur­ma­mak için… Bu ki­ta­ba sa­hip çık­mak, yurt­taş­lık gö­re­vi­dir.”  Yıl­maz Öz­dil (Kır­mı­zı Ke­di)

6

Ba­sit bir ha­yat

Ya­zar Ja­mi­e McGu­ire'­nin Tat­lı Ateş isim­li ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Falyn Fa­irc­hild, yıl­lar ön­ce zorlandığı ve her gün piş­man ol­du­ğu bir ka­ra­rın ar­dın­dan gös­te­riş­li ha­ya­tı­nı ge­ri­de bı­rak­mış, do­ğduğu ka­sa­ba­ya ge­le­rek ken­di­ne ba­sit bir ha­yat kur­muş­tu. Ancak bu hayat Tay­lor Mad­dox ta­ra­fın­dan dar­ma­da­ğın edil­mek üze­rey­di­… (Ya­ban­cı)

7

Sil­ baş­tan baş­la­mak

Ya­zar Cla­re Mac­kin­tos­h'­tan Ar­tık Öz­gür­sün… Çiğ­ne­nen bir ka­dı­nın onu­ruy­sa… Sus­mak ci­na­yet, alt­tan al­mak tes­lim ol­mak­tır! Jen­na Gra­y'­in kor­ku, acı ve en­di­şey­le do­lu dün­ya­sı, beş ya­şın­da­ki bir ço­cu­ğun ölü­müy­le so­nuç­la­nan tra­jik bir ka­zay­la bir­lik­te iyi­ce al­tüst ol­muş­tur. Ça­re­siz­li­ği, kaç­ma­ya sü­rük­ler onu. (Al­tın Ki­tap­lar)

8

Kav­ga ye­ni baş­lı­yor

Ya­zar Fa­ik Bu­lu­t'­tan Kim Bu Fet­hul­lah Gü­len/Dü­nü -Bu­gü­nü-He­de­fi­… 1990 yı­lı baş­la­rın­dan iti­ba­ren Fet­hul­lah Gü­len ve Ce­ma­ati il­gi ala­nı­mı­za gir­miş­ti. Tec­rü­be­li bir­kaç göz teh­li­ke­yi sez­miş, ka­mu­oyu­nu uyar­ma­ya ça­lı­şı­yor­du. Gü­len’in bü­tün ki­tap­la­rı­nı oku­yup, ulaş­mak is­te­di­ği he­de­fi, ör­güt­len­me mo­de­li­ni çöz­me­yi ba­şar­mış­tık. Biz­ce, AKP-Ce­ma­at mü­ca­de­le­si henüz bit­me­di. Bel­ki de ye­ni baş­lı­yor. (Ber­fin Ya­yın­la­rı)

15

Ce­sa­ret ve sağ­du­yu

Ya­zar Da­vid D. Burn­s'­un yaz­dı­ğı Pa­nik Atak­ta/ Bi­liş­sel ve Dav­ra­nış­çı Te­ra­pi­ler Se­ri­si ad­lı ki­tap raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. İlaç­sız ye­ni ank­si­ye­te te­ra­pi­si ile ha­ya­tı­nız de­ği­şe­bi­lir!  He­pi­miz kay­gı, en­di­şe ya da pa­nik his­si­nin ne­ye ben­ze­di­ği­ni bi­li­riz. Dr. Burns si­ze güç­lü ve gün­cel ank­si­ye­te kar­şı­tı 40 tek­ni­ği öğ­re­te­cek ve si­ze işi­ni­ze ya­ra­ya­cak olan yön­te­mi na­sıl se­çe­ce­ği­ni­zi gös­te­re­cek. (Psi­ko­net)

9

Ha­yat bir tren gi­bi

O gün bin­ler­ce ki­şi New York’un Grand Cen­tral Ter­mi­na­li’nden ge­çer. Bu­ra­sı in­san­la­rın hoş gel­din ya da el­ve­da de­mek için gel­di­ği yer­dir. Bu­ra­sı yi­tik kalp­le­rin is­tas­yo­nu­dur. Bu­ra­da ha­yat bir tren gi­bi kon­trol­den çık­mış­tır san­ki. Ne­re­ye git­ti­ği­ni­zi, ne­re­den gel­di­ği­ni­zi, bir son­ra­ki kö­şe­de si­zi ne gi­bi bir teh­li­ke­nin bek­le­di­ği­ni bi­le­mez­si­niz. (Pe­na Ya­yın­la­rı)

10

Bir ay­dı­nın dip­not­la­rı

Ni­hat Beh­ra­m'­dan Tek­zip/ Ha­ya­tın da Bir Yar­gı­sı Va­r… De­rin sos­yal, si­ya­sal, kül­tü­rel çal­kan­tı­la­ra sah­ne olan son yıl­lar Tür­ki­ye ay­dın­la­rı ara­sın­da­ki saf­laş­ma­nın da kes­kin­leş­ti­ği yıl­lar­dır. Bu ki­tap Beh­ram’ın 2012-2014 yıl­la­rı ara­sın­da Yurt ga­ze­te­sin­de­ki “Tek­zip” baş­lık­lı kö­şe ya­zı­la­rın­dan ge­niş bir seç­me­yi içe­ri­yor. (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

11

Çağ­daş yak­la­şım­lar

Ta­rih Na­sıl Ya­zı­lır?/ Ta­rih Ya­zı­mı İçin Çağ­daş Bir Me­to­do­lo­ji.. Ese­rin ha­zır­la­nış ge­rek­çe­si ön­ce­ki ör­nek­le­ri­nin ha­zır­la­nış ge­rek­çe­sin­den ol­duk­ça fark­lı­.  Bu ça­lış­ma, bu ama­ca kat­kı sağ­la­ma­yı he­def­le­mek­te. Çün­kü bu ki­tap­la, ya­şa­dı­ğı­mız “za­ma­nın ru­hu­na” gö­re bi­çim­le­nen ta­rih al­gı­sı­na uy­gun çağ­daş yak­la­şım­la­rın Türk oku­yu­cu­su­na öz ve pra­tik bir içe­rik­le su­nul­ma­sı amaç­lan­mış­. (Ta­rih­çi Ki­ta­be­vi)

12

Bom­bar­dı­ma­nın et­kisi

Ha­va Sa­va­şı ve Ede­bi­yat, W.G. Se­bald’in 1997’de Zü­rih Üni­ver­si­te­si’nde ver­di­ği ders­ler­den bir ke­si­ti yan­sı­tı­yor. 2. Dün­ya Sa­va­şı bom­bar­dı­man sü­re­ci­nin, Al­man ulu­sun­da ya­rat­tı­ğı trav­ma­yı ve Al­man ulu­su­nun ken­di­ne da­ir al­gı­sı­nın na­sıl yön de­ğiş­ti­re­bil­di­ği­ni tar­tı­şı­yor. (Can Ya­yın­la­rı)

13

He­ye­canlı se­rü­ven

Eve­res­t'­te İlk Türk/ Cho­mo­lug­ma – Dün­ya­nın Ana Tan­rı­ça­sı… Cho­mo­lung­ma'ya tır­ma­nan ilk Türk Na­suh Mah­ru­ki'nin he­ye­can do­lu se­rü­ve­ni ha­ya­tı­nı­za sız­dı­ğın­da dün­ya­nın sı­nır­sız­lı­ğıy­la ra­hat­la­ya­cak; do­ğa­nın ken­di yol­cu­lu­ğu­nu­zu ya­şa­ya­cak­sı­nız. (Al­fa Ya­yın­cı­lık)

14

Bo­ğa­zi­çi'n­de Ya­şa­m

Ha­luk Dur­sun, Bo­ğa­zi­çi'n­de Kırk Yı­lı­m'­da ço­cuk­ken Nai­ma Sul­tan Ya­lı­sı'n­da ge­çir­di­ği ge­cey­le baş­la­yıp öm­rü bo­yu sü­ren Bo­ğa­zi­çi sev­gi­si­ni sa­mi­mi bir üs­lup­la di­le ge­ti­ri­yor. Yazar bu de­ne­me­nin mer­ke­zi­ne ‘Bo­ğa­zi­çi'n­de Ya­şa­ma Sa­na­tı'nı yer­leş­ti­ri­yor. (Ka­pı Ya­yın­la­rı)