Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Kültür Sanat 17 Temmuz 2016 - 01:02
31

Söz­cük­le­rin an­la­mı yok
Ye­ni Öz­leş­tir­me Kı­la­vu­zu, Türk­çe'nin son otuz yı­lı­na ay­na tu­tu­yor. Ya­za­rak, ko­nu­şa­rak top­lu­mun gö­zü önün­de olan­la­rın, ba­sın ya­yı­nın dil kul­la­nı­mın­da­ki özen­siz­li­ği, ya­şa­mın her ala­nı­na yan­sı­yor. Prof. Dr. Ka­ya Tür­kay, pek çok söz­lük ve kı­la­vu­zu ta­ra­ya­rak Ye­ni Öz­leş­tir­me Kı­la­vu­zu’nu oluş­tur­du.  Ya­pıt­ta söz­cük­le­rin an­la­mı yok; söz öbek­le­ri­nin Türk­çe kar­şı­lık­la­rı yer alı­yor.  (Kır­mı­zı Ke­di)

32

Dört dört­lük bir ör­nek
Te­bes­süm-i Ele­m… Os­man­lı'dan Cum­hu­ri­ye­t'e Türk Ede­bi­ya­tı'nın te­mel so­run­la­rın­dan bi­ri olan ba­tı­lı­laş­ma ve do­ğu-ba­tı ça­tış­ma­sı ade­ta Türk ro­ma­nı­na şe­kil ver­miş­tir. Hü­se­yin Rah­mi de bu tar­tış­ma­lar­dan uzak dur­ma­mış; bu so­ru­na mi­za­hi bir dil­le yak­laş­mış­tır. Te­bes­süm-i Elem iş­te bu yak­la­şı­mın dört dört­lük ör­ne­ği. Ay­rı­ca Ana­do­lu ya­ka­sı ro­ma­nı. (Pa­per­sen­se Ya­yın­la­rı)

33

Umut va­de­den hi­ka­ye
Ya­zar Sha­un Da­vid Hutc­hin­so­n'dan An­drew Braw­ley’nin Sı­ra­dı­şı Hi­ka­ye­si… Her şe­yi­ni kay­bet­miş bir ço­cu­ğun, umu­du has­ta­ne ko­ri­dor­la­rın­da ko­va­la­ma­sı­nın yü­rek bur­kan ay­nı za­man­da umut va­de­den hi­ka­ye­si. Braw­ley has­ta­ne­de ya­şı­yor, ka­fe­ter­ya­da ça­lı­şı­yor, hem­şi­re­ler­le ta­kı­lıp kim­se­nin kul­lan­ma­dı­ğı do­lap­la­rda uyu­yor.  (Ya­ban­cı)

34

La­ne­ti kal­dır­ma­nın yo­lu
Ya­zar An­ne For­ti­er'­dan La­net­ler ve Lü­tuf­la­r… Ro­me­o ve Ju­li­et’in unu­tul­maz hi­ka­ye­si de­vam edi­yor. 600 yıl son­ra bi­le… Ba­zı aşk­lar, to­mur­cuk­lan­ma­ya baş­la­dı­ğı an­dan iti­ba­ren la­net­le­nir. Bu la­net öy­le güç­lü­dür ki, bü­tün bir şeh­rin ayak­lan­ma­sı­na, şe­ref­li ve kök­lü ai­le­le­rin da­ğıl­ma­sı­na ve âşık­la­rın ay­rı kal­ma­la­rı­na ne­den olur. Bu aş­kı ağ­zı­na alan­lar bi­le la­net­le­ne­cek­tir. Bel­ki la­ne­ti kal­dır­ma­nın bir yo­lu var­dır? (Ya­ban­cı)

35

Ku­ram­lar ve yön­tem­ler
Psi­ka­na­liz Üze­ri­ne Beş Kon­fe­rans ve Psi­ka­na­li­ze Top­lu Ba­kış, Fre­ud’un Mas­sac­hu­setts, Wor­ces­ter’da­ki Clark Üni­ver­si­te­si’nin yir­min­ci ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü şen­li­ği do­la­yı­sıy­la Ey­lül 1909’da ver­di­ği beş kon­fe­ran­sın me­tin­le­ri­ni içer­me­si­nin ya­nı sı­ra, ken­di ça­lış­ma­la­rı ne­ti­ce­sin­de psi­ko­lo­jik ku­ram­lar ve yön­tem­ler ai­le­si ola­rak ya­pı­lan­dır­dı­ğı psi­ka­na­li­zi de­rin­le­me­si­ne ele alı­yor. (Say Ya­yın­la­rı)

36

Şe­hi­r'­de ya­şa­nan­lar
Ya­zar Ju­li­o Cor­ta­za­r'­dan 62 Ma­ket Se­ti… Ki­tap söz­de “Şe­hi­r” de­ni­len yer­de ya­şa­nan ha­ya­tın çet­re­fil­li ama ola­ğa­nüs­tü bir dil­le an­la­tı­mı­dır. Zi­ra ro­ma­nın baş­ka­rak­te­ri ara­yış için­de­ki Ju­an şeh­ri şöy­le ta­nım­lar: “Bi­ri­miz şe­hir­den ge­çip Bar­ce­lo­na'da bir ya­tak­ta bul­muş­tu ken­di­ni, bel­ki de tam ter­si. Açık­la­na­cak bir şey de­ğil­di şe­hir.” (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

37

İn­san­lar teh­li­ke­li
Ya­zar Ro­bert A. He­in­le­in'­in Yıl­dız Ge­mi­si As­ker­le­ri ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı.  “Si­lah­lar teh­li­ke­li de­ğil­dir; in­san­lar teh­li­ke­li­dir.” Or­duda iki yıl gö­nül­lü as­ker­lik ya­pan­la­rın va­tan­daş olup oy kul­la­na­bil­di­ği Ter­ra Fe­de­ras­yo­nu. Ju­an Ri­co, müf­re­ze li­der­li­ği yap­mak zo­run­da ka­la­ca­ğı­nı bi­lmi­yor­du. Ama öğ­re­ne­cek­ti­… (İt­ha­ki Ya­yın­la­rı)

38

Başarıya ne götürür
Yazar Richard St. John'tan 8’de 8 Başarı-Başarılı İnsanların Sekiz Sırrı… Her şey California’ya giden bir uçakta Richard St. John’un yanına oturan bir genç kızın ona sorduğu şu soruyla başladı: “Gerçekten, başarıya ne götürür?” Richard, basit ve sıradan gibi gözüken bu sorunun aslında ne kadar büyük bir derinlik içerdiğini görünce, bir kitap yazmaya karar verir. (Mona)

40

Eğlenip, öğrensinler
Sürpriz Kapaklı- İlk 100 Taşıt ve Diğer Araçlar adlı kitap şimdi raflarda… Bu kitap, içinde yer alan çeşitli taşıtlar, araçlar açılıp keşfedilmeyi bekleyen sürprizli kapaklarıyla çocuğunuzun eğlenerek öğrenmesini sağlayacak.  (Remzi Kitabevi)

39

Uz­man gö­züy­le Çin
Ya­zar Yük­sel Gör­me­z'­in Çin/ Git­tim Gör­düm Yaz­dım ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Bir mil­yar üç yüz mil­yon in­san: Dün­ya nü­fu­su­nun beş­te bi­ri. Av­ru­pa'dan bü­yük ka­ra par­ça­sı… Sa­de­ce Çi­n'­i de­ğil kü­re­sel dün­ya­nın ge­le­ce­ği­ne de an­la­ma­yı ko­lay­laş­tıracak bir ki­tap. (Al­fa Ya­yın­cı­lık)

39 41

Mu­ci­ze­ye inan­ma­yan­a
Me­lek­ler­le Mu­ci­ze­vi Za­yıf­la­ma'nın ya­za­rı Ay­şın Cey­ha­n'­ın ka­pı­sı ça­lar. Ar­ka­da­şı Na­lan karşısındadır, ilk sö­zü şu­dur: ‘Za­yıf­la­mak is­ti­yo­rum!' Mu­ci­ze­le­re inan­ma­yan­la­rı şa­şır­tan bu ro­ma­nı oku­du­ğu­nuz­da, şiş­man­lı­ğın mut­suz­lu­ğun dı­şa­vu­ru­mu ol­du­ğu­nu gö­re­cek­si­niz. (Lib­rum Ki­tap)