Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 14 Ağustos 2016 - 06:32

63

Bir kadının hikayesi
Yazar İlayda Hüsrev'in Kayıp Zaman adlı kitabı raflardaki yerini aldı. Bu roman, bir ‘'kadının'' hikayesi. Bu roman, mücadeleden vazgeçmeyen herkesin hikayesi. Bu roman, gerçeğin hikayesi. Kitap işte bunu anlatıyor… Toplum, mahalle baskısı, büyütülme şeklimiz, aile yapımız ve inançlarımız… Hepimizin içinde bulunduğu düzende oynamamız gereken roller var. Karı-Koca da bunlardan biri. Evlilik bu oyunun adıydı!  (Ares Kitap)

62

Damak tadında
Mutfak, sağlıklı arayış ve denemeler için önü açık bir alan. Geleneksel, çağdaş, uzak, yakın her türden malzemenin ve kişisel deneyimin sağlıklı yemekler hazırlamak için sunduğu imkânlar, sonsuz gibidir. Burak Aziz Sürük ve Cengiz Çakıt, bu kez salatalarıyla okurun ve damak erbabının huzurundalar. Adım Adım 62 Salata…( Yapı Kredi Yayınları)

61

Hayal dünyası
Polisiye tadında kitaplarıyla çok sevilen senarist, yazar Sevgi Saygı, son çocuk romanıyla okurlarını yine mizahla harmanladığı eğlenceli bir maceraya davet ediyor. Babaannemin İçine Uzaylı Kaçtı! Roman, çocukların sınırsız hayal dünyasının peşine takılıyor.  (Günışığı Kitaplığı)

60

Zamanın en değerli kitapları
Bar  Bertrand Russell'in kaleme aldığı Batı Felsefesi Tarihi Cilt 1-2-3 ciltleri raflardaki yerini aldı. Avrupa siyasal düşüncesine bugüne kadarki en açık seçik giriş. -The Times-  Batı felsefesini bağlamı içinde öyle bir kapsayıcılık ve keskinlikte işliyor ki. Zamanımızın Sokrates’inden entelektüel enerjiyle kotarılmış bir baş yapıt. -A.L. Rowse-  Zamanımızın en değerli kitaplarından birisi. -G.M. Trevelyan- (Alfa Yayıncılık)

65

De­niz öy­kü­le­ri­ burada
Ce­mil Ka­vuk­çu’nun de­niz te­ma­lı öy­kü­le­ri bir ara­da­… Ma­vi­ye Bo­yan­mış Su­la­r… Öy­kü se­ver­le­rin, Ce­mil Ka­vuk­çu hay­ran­la­rı­nın, de­niz öy­kü­le­ri­ne me­rak­lı olan­la­rın ka­çır­ma­ma­sı ge­re­ken çok özel bir seç­ki­… Bir de­niz gün­lü­ğü tut­ma­dım. Ge­mi­de ça­lış­tı­ğım yıl­lar­da da bir iki­si dı­şın­da de­niz­le il­gi­li öy­kü yaz­ma­dım. 15 yı­lın ürü­nü sa­de­ce on üç öy­küy­dü. (Can Ya­yın­la­rı)

64

Uyum için­de ya­şa­yanlar
Asu Man­su­r'­dan Şa­man Gö­zü… Do­ğay­la ve do­ğa­nın iye­le­riy­le uyum için­de ya­şa­yan Şa­man­lar, do­ğa­nın dön­gü­le­riy­le iş­bir­li­ği ya­pa­rak ger­çek­leş­tir­dik­le­ri si­hir ve ri­tü­el­ler­le sağ­lık­lı ya­şa­ma­yı, has­ta­lık­la­rı iyi­leş­tir­me­yi, di­lek­le­ri ger­çek­leş­tir­me­yi ve mis­tik güç­le­ri ar­tır­ma­yı bi­li­yor­lar­dı. Ha­ya­t bu­gün ye­ni­den şe­kil­len­dirilebilir… (Des­tek Ya­yın­la­rı)

66

Et­ki­si sizi de saracak
Na­li­ni Singh, me­lek­le­rin hü­küm sür­dü­ğü, vam­pir­le­rin on­la­rın sa­dık hiz­met­kâr­la­rı ol­du­ğu ve en bü­yük be­de­li ma­sum­la­rın öde­di­ği ne­fes ke­si­ci dün­ya­ya ge­ri dö­nü­yor. Baş­me­le­ğin Göz­de­si…“Bu se­rinin bi­tir­dik­ten son­ra bi­le et­ki­sin­den kur­tu­la­mı­yor­su­nuz. ‘En iyi pa­ra­nor­mal se­ri­ler­den bi­ri' -The Bo­ok Rea­ding Gals- (Ya­ban­cı)

67

Bir pro­fe­sö­rü­n ya­şa­mı
Ya­zar Da­vid Al­ba­ha­ri'nin Kar Adam ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da.. Ül­ke­si Yu­gos­lav­ya'nın adım adım par­ça­lan­dı­ğı, sa­va­şın tüm hı­zıy­la sür­dü­ğü bir an­da Ka­na­da'da­ki bir üni­ver­si­te­den iş tek­li­fi alan ede­bi­yat pro­fe­sö­rü, bu ye­ni, gü­ven­li an­cak ste­ril dün­ya­da bu­lu­nu­şu­nun bü­tün te­dir­gin­li­ği­ni his­se­der. Tıp­kı ya­şa­ya­ca­ğı ev­de bul­du­ğu ha­ri­ta­lar­da­ki sı­nır çiz­gi­le­ri­nin ve ait ol­du­ğu be­de­ne ya­ban­cı­laş­ması gibi… (Soy­ka Ya­yı­ne­vi)

69

Tam bir öğretici
Sayılar, Renkler, Şekiller adlı kitap raflardaki yerini aldı… Çocukların sözcükleri, sayıları, renkleri, şekilleri ve daha pek çok nesneyi öğrenmelerine yardımcı olacak eğlenceli bir kitap… +0 yaş çocuklar için… (Remzi Kitabevi)

68

He­ye­can do­lu an­lar
Ya­zar Mel­tem Ök­sü­m'­ün Dü­ğün Reh­be­rim ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı..  Ar­tık ev­le­ni­yor­su­nuz ve ha­ya­tı­nız­da yep­ye­ni bir say­fa açı­lı­yor! Dü­ğün Reh­be­rim, he­ye­can do­lu an­la­rı­nı­zı gü­nü gü­nü­ne not alıp, mut­lu so­na ke­yif­le ha­zır­lan­ma­nız için ya­pıl­dı. (Mo­na)

70

Onun git­ti­ği gün gi­bi…
Ya­zar Nur İçö­zü'nün De­ni­ze Küs­kün ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Avuç­la­rı­mın izi­ni ara­dım, Koy­nun­da, Se­rin kol­la­rı­na, Uza­nıp, Gü­neş­le ko­nuş­tu­ğum, Su­lar, Ne za­man, Terk et­ti­niz be­ni.. Ba­zı gün­ler böy­le olur­du iş­te. Bu kitap elinizden düşmeyecek. (Al­tın Ki­tap­lar)