Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 28 Ağustos 2016 - 06:35
71

Gerçekle örülen hayat

Ya­zar Gö­nül Eren­le­r'­den Bir Düş Ya­rım Ger­çek… Ger­çe­ğin faz­la­sı düş­le­ri, dü­şün faz­la­sı ger­çek­le­ri öl­dü­rür. Ger­çek ve ha­yal­le ad­lan­dır­dı­ğı­mız bu İki yo­lu bir­bi­ri­ne ka­rış­tır­ma­dan yü­rü­ye­bi­lir­sek, yo­lun so­nu­na var­dı­ğı­mız­da dü­şün­ce­le­ri­mi­zin ekil­di­ği mu­az­zam gü­zel­lik­te bir bah­çe ol­du­ğu­nu gö­rü­rüz. Bir Düş Ya­rım Ger­çek, biz­le­re bu ka­pı­la­rı ara­la­ma şan­sı ve­riyor. (Pus­lu Ya­yın­cı­lık)

73

‘Aşk’ı kur­ca­layın

Ya­zar Or­han Te­z'­den Ju­li­e… Bir öy­kü­ler yı­ğı­na­ğı ya da sı­ğı­na­ğı. Ya­zıl­ma­mış ro­man­la­rın öze­ti. ‘Aşk’ın kur­ca­lan­ma­sı. Is­lan­mı­şım ge­ce­nin bir ye­rin­de, yan­dım. Yal­nız­lı­ğım sı­rıl­sık­lam ter için­dey­di. İçi­me do­lu­yor­du ılık ne­fe­sin. Göz­le­rim suç­lu. Ge­ce­ye hiç söz ge­çi­re­me­dim. Se­nin­le dö­nü­yor­du dün­ya, bi­zim­le dön­me­di.(Ci­ni­us)

67

Ge­zi ede­bi­ya­tın­da ilk

Or­han Ku­ral ve Ti­mur Öz­kan'ın kitabı Unu­tul­maz Ge­zi Anı­la­rı – 88 Gez­gin 101 Anı, Tür­ki­ye’nin ve dün­ya­nın fark­lı yö­re­le­rin­de ya­şa­yan ve or­tak tut­ku­la­rı gez­mek, oku­mak ve yaz­mak olan 88 gez­gin ya­za­rın 101 ge­zi anı­sın­dan olu­şuyor. Kitap, Türk ge­zi ede­bi­ya­tın­da bir ilk olma özel­li­ği ta­şı­yor. (Be­ril Ya­yın­la­rı)

68

Aş­ka ce­sa­ret ede­bil­me

Kıs­ka­ç… Çe­kir­dek bir ai­le­nin kı­zı Yap­rak, de­de­si­nin 96. yaş gü­nün­de ya­pa­ca­ğı ko­nuş­ma­ya ha­zır­la­nır­ken, ru­tin ha­ya­tı bir­den ka­rı­şır. Ke­rem ve ye­ni ta­nış­tı­ğı Tan’ın ka­ran­lık gi­ze­mi ara­sın­da kal­mış, “bir sev­gi ar­sı­zı” olup ol­ma­dı­ğı­nı sor­gu­la­ma­ya baş­la­mış­tır. “Öz­gür­lük ve aşk, bu iki­si ba­na ge­rek…” di­yen mo­dern in­sa­nın bu­nu ba­şar­ma­sı müm­kün mü­dür? Kitap, oku­ru ken­di kıs­ka­cı­nı kır­ma­ya da­vet edi­yor. (Mo­na)

70

Na­zı­m'­a ta­nık­lı­k etmek

Ze­ke­ri­ya Ser­tel’in, Nâ­zım Hik­met’in ya­şa­mı­na ilk ta­nık­lı­ğı, şai­rin dev­rim Mos­ko­va’sın­da ge­çen üni­ver­si­te yıl­la­rın­dan son­ra Tür­ki­ye’ye dön­dü­ğün­de ilk işi olan Re­sim­li Ay der­gi­sin­de dü­zelt­men ola­rak ça­lış­ma­sıy­la baş­la­yıp ül­ke­den ka­ça­ca­ğı son âna ka­dar sü­rer. Ma­vi Göz­lü Dev şair Nazım Hikmet'in yurdundan ayrı düşene kadar geçirdiği çekişmeli yıllar, bu kitapla canlanıyor. (Can Ya­yın­la­rı)

72

Za­ma­nı kul­lan­mak

İş­siz kal­mak, tü­ke­tim zin­ci­ri­nin dı­şı­na çık­mak ve hat­ta atıl­mak ola­rak an­la­şıl­mı­-yor mu? Oy­sa ça­lı­şır­ken fır­sat bu­la­ma­dı­ğı­mız ne var­sa ya­pa­bil­mek için epey “boş za­man” açı­ğa çık­maz mı? Şe­nay Ay­de­mir, Or­ga­nik Bo­zuk­luk’ta bu “boş za­ma­nı” na­sıl kul­lan­mak ge­rek­ti­ği­ni ve tem­bel­li­ğin so­rum­lu­luk ge­rek­ti­rdiğini an­la­tı­yor. (Can Ya­yın­la­rı)

74

Yol gös­te­ren ki­tap

Uz­man Psi­ko­log Ka­zım Yur­da­ku­l'­un ‘Şam­pi­yo­nu Ye­tiş­tir­me­k' ad­lı ye­ni ki­ta­bı çık­tı. Ki­tap­ta, bi­lim­sel ve­ri­ler ile an­ne ba­ba­la­ra öğüt­ler, er­gen ço­cuk­lar­la il­gi­li ipuç­la­rı, kı­sa an­la­tım­lar ve akıl­da ka­lan söz­ler­le ak­ta­rı­lı­yor. Yur­da­ku­l'­un 12 ya­şın­da­ki kı­zı Lal ile bir­lik­te yaz­dı­ğı ki­tap, “Mut­lu­luk va­rış de­ğil, baş­lan­gı­çtı­r” me­sa­jı ve­ri­yor. (Tür­dav)

75

Suça ka­rar ver­di

Ya­zar Al­fred Bes­te­r'­den Yı­kı­ma Gi­den Adam.  24. yüz­yıl­da, ev­re­nin en güç­lü adam­la­rın­dan bi­ri olan Ben Re­ich, yet­miş yıl­dır adı bi­le du­yul­ma­mış bir suç iş­le­me­ye ka­rar ve­rir: Ci­na­yet. Es­per adı ve­ri­len zi­hin oku­yu­cu­la­rın, da­ha dü­şün­ce ha­lin­dey­ken suç­la­rı en­gel­le­di­ği bu dün­ya­da, Re­ich’ın ama­cı­na ulaş­ma­sı ne­re­dey­se im­kân­sız­dı. Yı­kı­ma Gi­den Adam, çar­pı­cı ya­nıtlar sunuyor. (İt­ha­ki Ya­yın­la­rı)

69

An­ne­an­ne­min serüveni

Ya­zar Mu­zaf­fer İz­gü'den An­ne­an­nem Dans Kra­li­çe­si­… An­ne­an­ne­si­nin her özel­li­ğiy­le ay­rı bir se­rü­ven ya­şa­yan Me­tin, ye­ni bir şey da­ha öğ­re­ni­yor. Hik­met Ha­nım dans hü­ner­le­ri­ni bir dü­ğün­de ser­gi­li­yor. Üs­te­lik dü­ğü­nün dans kra­li­çe­si se­çi­li­yor. (Bil­gi Ya­yı­ne­vi)

76

Uyum için­de ya­şa­yanlar

Asu Man­su­r'­dan Şa­man Gö­zü… Do­ğay­la uyum için­de ya­şa­yan Şa­man­lar, do­ğa­nın dön­gü­le­riy­le iş­bir­li­ği ya­pa­rak si­hir ve ri­tü­el­ler­le has­ta­lık­la­rı iyi­leş­tir­me­yi, di­lek­le­ri ger­çek­leş­tir­me­yi ve mis­tik güç­le­ri ar­tır­ma­yı bi­li­yor­lar­dı. Ha­ya­t bu­gün ye­ni­den şe­kil­len­dirilebilir… (Des­tek Ya­yın­la­rı)

77

Et­ki­si sizi de saracak

Na­li­ni Singh, me­lek­le­rin hü­küm sür­dü­ğü, vam­pir­le­rin on­la­rın sa­dık hiz­met­kâr­la­rı ol­du­ğu ve en bü­yük be­de­li ma­sum­la­rın öde­di­ği ne­fes ke­si­ci dün­ya­ya ge­ri dö­nü­yor. Baş­me­le­ğin Göz­de­si…“Bu se­rinin bi­tir­dik­ten son­ra bi­le et­ki­sin­den kur­tu­la­mı­yor­su­nuz. (Ya­ban­cı)

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.