Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın Kitapları
Haftanın Kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 4 Eylül 2016 - 02:22
gobeklitepe

Gizemli Gö­bek­li­te­pe…

Karl W. Luc­kert sa­de­ce Gö­bek­li­te­pe’nin sem­bol­le­ri­nin ne an­la­ma gel­dik­le­ri­ni, mi­ma­ri ya­pı­yı an­lat­mı­yor; Ne­oli­tik Çağ in­sa­nı­nın araç ve ge­reç­le­ri­ni, ya­şam eği­lim­le­ri­ni, gi­zem­le­ri­ni, din an­la­yış­la­rı­nı, av­cı top­lu­mu­nun dav­ra­nış bi­çim­le­ri­ni ir­de­le­-ye­rek bir in­san­lık ta­ri­hi ça­lış­ma­sı su­nu­yor. Gö­bek­li Te­pe ka­zı­la­rı, “ne­oli­tik dev­rim”in din­sel ya­pı­sı­nı or­ta­ya çı­kar­dı.  (Al­fa Ya­yın­cı­lık)

benibeklerken

İki kı­zın çır­pı­nış­la­rı

Ya­zar Si­bel Ora­l'­dan “Be­ni Bek­ler­ke­n”… Bek­le­yiş, te­kin­siz bir yol­cu­luk­tur ba­zen… Baş­par­ma­ğı­nın tır­na­ğı­nı ka­pa­ğın içi­ne it­tir­di ve ma­dal­yon açı­lı­ver­di. Bir ka­dın… Bir ka­dı­nın fo­toğ­ra­fı… Ka­dın gül­mü­yor ama san­ki bak­mı­yor da, gör­mü­yor da… Ka­dın, Öz­lem’in avu­cu­nda.
Kitap iki kı­zın ken­di­ni bul­ma çır­pı­nış­la­rı­nı ele alıyor. (On8 Ki­tap)

babaannem

Ço­cuk­la­rın ha­yali…

Ba­ba­an­ne­min İçi­ne Uzay­lı Kaç­tı! Po­li­si­ye ta­dın­da ki­tap­la­rıy­la çok se­vi­len se­na­rist, ya­zar Sev­gi Say­gı, son ço­cuk ro­ma­nıy­la okur­la­rı­nı yi­ne mi­zah­la har­man­la­dı­ğı eğ­len­ce­li bir ma­ce­ra­ya da­vet edi­yor. Roman, bir­bi­rin­den il­ginç ka­rak­ter­le­ri, tem­po­su düş­me­yen kur­gu­su ve mu­zip an­la­tı­mıy­la dik­ka­ti çe­kiyor. (Gü­nı­şı­ğı Ki­tap­lı­ğı)

opucuk-nerenktir

Sev­gi­de renk giz­li!

Renk­le­rin an­la­mı ve duy­gu­lar üze­rin­de­ki et­ki­si­ni ço­cuk­su bir coş­kuy­la an­la­tan ki­tap! İs­pan­yol ya­zar Ro­ci­o Bo­nil­la’nın ya­zıp re-­sim­le­di­ği bu öz­gün eser, şi­ir­sel an­la­tı­mı ve ben­zer­siz de­sen­le­riy­le her yaş­tan oku­ru et­ki­le­ye­cek ni­te­lik­te. Re­sim yap­ma­yı çok se­ven bir kız ço­cu­ğu­nun, “Öpü­cük ne renk­tir?” so­ru­su­nun pe­şi­ne ta­kı­lan okur, renk­ler­den tat­la­ra, duy­gu­lar­dan hay­van­la­ra uza­nan yol­cu­lu­ğa çı­kı­yor. (Gü­nı­şı­ğı Ki­tap­lı­ğı)

birvatanaskina

Ger­çek bir hi­ka­ye

Ya­zar Gü­ner Ku­ba­n'­dan Bir Va­tan Aş­kı­na – Çer­kes Et­hem ve ai­le­si­nin Ger­çek Öy­kü­sü­… İs­tan­bul’un dil­le­re des­tan Pem­be Köşk’ün­den baş­la­yıp, Yu­nan iş­ga­li al­tın­da Ege köy­le­ri­ne uza­nan 110 yıl­lık ger­çek bir hi­ka­ye: Bir Va­tan Aş­kı­na. Çer­kes Et­hem’in ye­ğe­ni ga­ze­te­ci-ya­zar Gü­ner Ku­ban ken­di de­yi­miy­le, “Res­mi ta­ri­hin ez­ber­le­ri­ni boz­mak” için bu ro­ma­nı ka­le­me al­dı. (Mo­na)

sanalask

Sa­nal ve ger­çek…

Ya­zar­lar Ber­na Ya­laz, Ke­mal Sa­ya­r'­dan Sa­nal Aşk – İn­ter­net Ça­ğın­da Aşk ve Is­tı­ra­p… Bu ki­tap sa­nal aşk­la­rı ve ger­çek duy­gu­la­rı her yö­nüy­le ele ala­rak, bir “in­ter­net pro­fi­li”nden faz­la­sı olan biz­le­re an­la­tan ilk kap­sam­lı eser. Okur­ken ken­di­ni­ze da­ir ilk kez fark ede­ce­ği­niz çok şey ola­cak. Sa­nal dün­ya­ ilişkileri etkili-yor… (Ka­pı Ya­yın­la­rı)

hergunebir

Et­ki­le­yi­ci bir ki­tap

Ya­zar Al­lan Perc­y'­ten Her Gü­ne Bir Sha­kes­pa­re­… Aş­kın her özel­li­ğiy­le ha­ya­ti bir me­se­le ola­rak gö­ren­ler için tap­ta­ze ve et­ki­le­yi­ci bir ki­tap. Ha-­ya­tı­nı­zı her gü­nün­de aş­kın ta­dı­nı çı­ka­ra­bi­le­ce­ği­niz 72 re­çe­te­… Dün­ya ya­zar­la­rı ara­sın­da hiç­bi­ri aş­kın gi­ze­mi­ni Sha­kes­pe­are ka­dar de­rin­le­me­si­ne ele al­ma­mış­tır. (Pe­na Ya­yın­la­rı)

yuku

Vic­dan­la­ra ses­len­mek

Ya­zar Se­vim Ana­gür Ko­yu­noğ­lu'dan Yü­kü Çok Ağır/Be­nim Ba­şı­ma Gel­mez De­me­yi­n… Gör­me kay­bı­na ne­den olan ge­rek­siz bir ka­ta­rakt ope­ras­yo­nu­nun öy­kü­sü­nü, çe­ki­len acı­lar eş­li­ğin­de tüm ger­çek­le­riy­le an­la­tan bu ki­tap, in­san ha­ya­tı­na say­gı gös­ter­me­yen an­la­yı­şın de­ğiş­me­si adı­na vic­dan­la­ra ses­len­mek için ya­zıl­dı… (Arı Sa­nat Ya­yı­ne­vi)

heidi

Ço­cuk­lar için

Yüz­yı­lı aş­kın za­man­dır dün­ya­nın bir­çok ül­ke­sin­de ço­cuk­la­rın se­ve­rek oku­du­ğu ve çiz­gi fil­me de uyar­la­nan Hei­di’yi, Al­man­ca ori­ji­na­lin­den Ley­la Us­lu çe­vi­ri­si ve Ma­ri­a L. Kirk’in öz­gün çi­zim­le­riy­le ço­cuk­la­rı­mı­za su­nu­yo­ruz. (Bil­gi Ya­yı­ne­vi)

hayatiminhikayesi

İniş­li çı­kış­lı bir ya­şam

“Çağ­daş­la­rın­dan hiç­bir ya­zar Gi­aco­mo Ca­sa­no­va’nın ya­şa­dı­ğı ka­dar var­yas­yon ve du­rum ya­ra­ta­ma­mış­tır ve yüz­yıl için­de böy­le­si­ne cü­ret­kâr, iniş­li çı­kış­lı bir baş­ka ya­şam öy­kü­sü yok­tur. (…) Ha­ya­tı­mın Hi­ka­ye­si­… Bu­ra­da kar­şı­mı­za çı­kan şey, ha­ya­tın ken­di­si­dir.” -Ste­fan Zwe­ig- (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

replikler

Bo­ya­ma tek­nik­le­ri 

Emir­han Per­ker’in ha­ri­ku­la­de çiz­gi­le­ri, kült film­le­rin zi­hin­le­re ka­zın­mış çar­pı­cı rep­lik­le­riy­le bu­lu­şu­yor. Rep­lik­le­r… Fark­lı çi­zim ve bo­ya­ma tek­nik­le­riy­le ha­zır­lan­mış sti­li­ze bir gra­fik ki­tap. (Ka­ra­kar­ga)

aygordum

Ödül­lü bir ro­man

Ya­zar Or­kun Er­te­ne­r'­den Ay Gör­düm Al­lah Amen­tü Bil­lah… Eli­niz­den bı­ra­ka­ma­ya­ca­ğı­nız ödül­lü bir ro­man Mü­ba­de­le­nin de­ğiş­tir­di­ği ha­yat­lar, Na­zi­-ler­den ka­çan Ya­hu­di­ler, Gi­zem­li ölüm­ler, Unu­tul­maz bir ma­ce­ra!.. (Pe­na Ya­yın­la­rı)

Son güncelleme: 14:26 - 05.09.2016