Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 11 Eylül 2016 - 03:08
Başlıksız-1

Sönmeyen bir inanç

Ha­san Ali Top­taş “ço­cuk ak­lı”nın hik­met do­lu bi­lin­ci­ni bir gür­gen da­lı­na ter­cü­me edi­yor ve in­san­lı­ğı­mı­za onun gö­züy­le bak­ma­mı­zı sağ­lı­yor. Ben Bir Gür­gen Da­lı­yım; yem­ye­şil umut­la­rın, hor­gö­rü­len ufuk­la­rın, kay­be­di­len za­man­la­rın, bit­me­yen zu­lüm çark­la­rı­nın, ama as­la sön­me­yen bir inan­cın hi­kâ­ye­si­… (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

qw

Ev­re­nin ger­çek­li­ği

Ya­zar Step­hen Haw­king, Ro­ger Pen­ro­se'den Za­ma­nın ve Uza­yın Do­ğa­sı­… Eins­te­in, ev­ren­le il­gi­li en an­la­şıl­maz ola­yın, ev­re­nin an­la­şı­la­bi­lir ol­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­miş­ti. Fi­zi­ğin en ba­şa­rı­lı ve doğ­ru iki ku­ra­mı olan Ku­an­tum Ku­ram­la­rı ve Eins­te­in’ın Ge­nel Gö­re­li­lik Ku­ra­mı tek bir Ku­an­tum Küt­le-çe­kim ku­ra­mın­da bir­le­şe­bi­lir­ler mi ger­çek­ten?  (Al­fa Ya­yın­cı­lık)

wq

Ya­şam ve da­ya­nış­ma

Ödül­lü ya­zar Mü­ge İp­lik­çi, ye­ni ço­cuk ro­ma­nın­da, okur­la­rı­nı ye­r al­tının ka­ran­lı­ğın­dan gü­neş­li zey­tin bah­çe­le­ri­ne çı­ka­rı­yor. Don­dur­mam Tıl­sı­m… Zey­tin­lik­le­rin yok edil­me­si ve ma­den ka­za­la­rı gi­bi yürek yakan ko­nu­la­rı, umut ve sev­gi do­lu bir pen­ce­re­den ak­ta­ran ya­zar, ya­şa­mı ve da­ya­nış­ma­yı yü­cel­ti­yor. (Gü­nı­şı­ğı Ki­tap­lı­ğı)

ert

Bir so­luk­ta oku­ya­cak­sı­nız

Ül­ke­miz da­lı­cı­la­rı­nın elin­de bu­lun­ma­sı ge­re­ken bir ki­tap, De­ni­zin Tu­zu­… Mah­mut Su­ner, 50 yıl­dır yaşadığı su al­tın­danda ta­nık ol­du­ğu olay­la­rı bu ki­tap­ta top­la­dı… Ba­lık­la­rın, göz­ler­den uzak aşk ha­ya­tın­dan, kö­pek­ba­lık­la­rı­nın bi­lin­me­yen­le­ri, de­rin­lik­ler­de ya­tan mis­tik ha­zi­ne­ler, mer­can or­man­la­rı, man­tar­lar, de­niz inek­le­ri, ba­tık ge­mi­le­rin gi­zem­li hi­ka­ye­le­ri, ya­şa­nan teh­li­ke­ler ve kah­ra­man­lık­lar…

rt

He­ye­can do­lu macera

Ju­les Ver­ne’in bü­tün dün­ya­da il­giy­le oku­nan ya­pı­tı On Beş Ya­şın­da Bir Kap­tan, he­ye­can do­lu bir de­niz ma­ce­ra­sı. Pil­grim ad­lı yel­ken­li­nin kap­ta­nı Hull, Ye­ni Ze­lan­da’dan Ame­ri­ka’ya dört yol­cu gö­tür­mek­te­dir. Ge­mi­de beş tay­fa ile on beş ya­şın­da Dick Sand adın­da bir mi­ço var­dır. Yol­cu­luk sı­ra­sın­da rast­la­dık­la­rı zen­ci ka­za­ze­de­le­ri de ara­la­rı­na alır­lar. Ancak kötü planlar da vardır. (Bil­gi Ya­yı­ne­vi)

gh

Gra­fik ro­man

Ya­zar Mic­ha­el Cho'­dan Arak­çı­… Kar­şı­nız­da, genç bir ka­dı­nın bü­yük bir şe­hir­de mut­lu ol­ma ve ken­di ken­di­ne ye­te­bil­me ça­ba­la­rı­nı an­la­tan ha­ri­ka bir ki­tap var ve bu ki­tap ay­nı za­man­da, ya­zar/çi­ze­rin ilk gra­fik ro­ma­nı. “Ki­tap­ta şe­hir, hem yal­nız hem de bir­çok ola­sı­lı­ğı için­de ba­rın­dı­ran bir ka­rak­te­re bü­rü­nü­yor. ” -Los An­ge­les Ti­mes-(Ka­ra­kar­ga)

qwe

Se­ya­hat gün­ce­si

Do­ğu Av­ru­pa’da Yol­cu­luk, Gab­ri­el García Már­qu­ez’in 1950’ler­de ga­ze­te­ci ola­rak Do­ğu Av­ru­pa’da­ki sos­ya­list ül­ke­le­re yap­tı­ğı se­ya­ha­tin bir gün­ce­si. Do­ğu Al­man­ya’dan baş­la­yıp Çe­kos­lo­vak­ya, Po­lon­ya, Ma­ca­ris­tan ve Sov­yet­ler Bir­li­ği’ne uza­nan bu se­rü­ven bo­yun­ca okur­lar Már­qu­ez’in yol arkadaşı olacaklar. (Can Ya­yın­la­rı)

poı

Ha­yat yal­nız­lık­lar­dan olu­şur       

Ya­zar Nes­li­han Acu'­nun Z Yal­nız­lı­ğı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Öğ­ret­men­ler Ura­nüs’ten gel­me­di. On­lar da in­san. On­lar da mut­lu ol­mak is­ti­-yor. Aş­kı on­lar da me­rak edi­yor. Me­rak et­me­se­ler di­zi sey­ret­mez­ler­di. Ama sey­re­di­yor­lar. Ken­di ara­la­rın­da ko­nu­şur­lar­ken du­yu­yo­rum. Sü­rek­li ola­rak di­zi ka­rak­ter­le­ri­ni ya da ev­li­lik prog­ram­la­rın­da­ki tip­le­ri çe­kiş­ti­ri­yor­lar. (On8 Ki­tap)

qasd

Ne­fi­se'nin bü­yü­le­ri

Hü­se­yin Rah­mi, Te­sa­dü­f'­te bu kez bir baş­ka şe­hir folk­lo­ru­na, bü­yü­ye ve fal­cı­lı­ğa uza­nı­yor. Ro­man, 19. Yüz­yıl so­nun­da İs­tan­-bu­l'­da fal­cı Ne­fi­se Ha­nı­m'­ın et­ra­fın­da ge­çi­yor. Müş­te­ri­le­ri­ni do­lan­dı­ran, pa­ra sız­dı­ran Ne­fi­se'nin il­ginç bü­yü­le­ri, mus­ka­la­rı ro­ma­nın en eğ­len­ce­li kı­sım­la­rı de­ni­le­bi­lir. (Pa­per­sen­se Ya­yın­la­rı)

waxc

Ye­ni okur­la­rı­nı bek­li­yor

Nâ­zım Hik­me­t'­in on yıl bo­yun­ca “ma­pus­ha­ne­”den Ke­mal Ta­hi­r'­e yol­la­dı­ğı mek­tup­lar, hem bu iki önem­li is­min sa­nat ve dün­ya gö­rüş­le­ri­ne, hem de hum­ma­lı bir dö­ne­me ta­nık­lık et­me­mi­zi sağ­lı­yor. Ke­mal Ta­hi­r'­e Ma­pus­ha­ne­den Mek­tup­lar okur­la­rı­nı bek­li­yor…  (İt­ha­ki Ya­yın­la­rı)

ytgh

Sos­yal bir akım

Ya­zar Eric Ha­za­n'­dan Fran­sız Dev­rim Ta­ri­hi…  Dev­rim, 18. yüz­yıl so­nun­da baş­ta Fran­sa'yı sar­sa­rak sos­yal bir akım baş­lat­mış, da­ha son­ra Av­ru­pa'yı, hat­ta tüm dün­ya­yı bü­yük öl­çü­de et­ki­le­miştir. Eric Ha­za­n'­ın Fran­sız Dev­ri­mi Ta­ri­hi ise devrimin yol açtığı değişiklikleri anlatıyor. (Say Ya­yın­la­rı)

Son güncelleme: 07:54 - 11.09.2016
Etiketler