Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın Kitapları
Haftanın Kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 18 Eylül 2016 - 06:41

66

Sorular cevaplanıyor
Ko­lek­tif şe­kil­de ya­zı­lan “Mül­ki­ye­ti Ge­ri Al­mak?” raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Mary­si­a Le­wan­dows­ka ve Lau­rel Pta­k'­ın der­le­di­ği ki­tap, kül­tür, si­ya­sal eko­no­mi, mad­di ol­ma­yan üre­tim ve ka­mu­sal alan üze­rin­den mül­ki­yet kav­ra­mı­nı an­la­ma­ya, ka­pi­ta­list sis­te­min uya­rı­la­rını de­ğer­len­di­re­rek “Kül­tü­rün, bil­gi­nin sa­hi­bi kim­dir?” so­ru­sunun ce­va­bı­nı arıyor. (Koç Üni­ver­si­te­si Ya­yın­la­rı)

67

Karanlık bir öykü
Step­hen Kin­g'­den “Mah­şe­r”… Bi­yo­lo­jik de­ne­me­ler ya­pı­lan bir ku­ru­luş­tan ka­çan bi­ri, kı­sa sü­re son­ra do­mi­no et­ki­siy­le in­san­la­rın yüz­de dok­san do­ku­zu­nu yok ede­cek mu­tas­yo­na uğ­ra­mış ölüm­cül bir grip mik­ro­bu­nu yay­ma­ya baş­lar. Ha­yat­ta kal­ma­yı ba­şa­ran kor­ku ve şaş­kın­lık için­de­ki bir avuç in­san… Ka­ran­lık bir hi­ka­ye… (Al­tın Ki­tap­lar)

68

Yüzyılın portresi
Ya­zar Tery Gil­li­am' dan “Ö­bür Ta­ra­fa Gö­tür­me­ye Kı­ya­ma­dı­ğım Anı­la­r” çık­tı… Gil­li­am'­ın me­za­ra gö­tür­me­ye kı­ya­ma­dı­ğı anı­la­rı­nın müt­hiş bir yar­dım­cı oyun­cu kad­ro­su -Ge­or­ge Har­ri­son, Ro­bin Wil­li­ams, Jeff Brid­ges, Ro­bert De Ni­ro- Bu ki­tap ben­ze­ri ol­ma­yan ya­ra­tı­cı bir zih­ne sı­nır ta­nı­maz bir ba­kışın en ke­yif­li por­tre­si. (Al­fa Ya­yın­cı­lık)

69

Tarihe yolculuk edin
Lüt­fi­ye Ay­dı­n'­dan so­luk­suz oku­na­cak bir ya­pıt… “De­ha­nın Se­si­” şim­di raf­lar­da… Ki­tap, kla­sik Türk mu­si­ki­si­nin ve ay­nı za­man­da Cum­hu­ri­yet ön­ce­si son ku­şa­ğın da ro­ma­nı­dır. Bir­çok bel­ge­se­le im­za at­mış olan Lüt­fi­ye Ay­dın, in­ce­lik­li bir an­la­tım­la ak­tar­dı­ğı Tan­bu­ri Ce­mil Be­y'­in ya­şa­mın­da, Şeh­za­de Sey­fet­tin Efen­di, Tev­fik Fik­ret, Ley­la Saz, Şa­ir Ni­gar gi­bi dö­ne­min önem­li isim­le­ri­ne de yer ve­ri­yor. (Rem­zi Ki­ta­be­vi)

71

Soluksuz bir kaçış…
An­na Seg­her­s'­den “Ye­din­ci Ha­ç”… 1937 yı­lı, Na­zi Al­man­ya­sı… Bir son­ba­har sa­ba­hı West­ho­fen Top­la­ma Kam­pı'n­dan ye­di tu­tuk­lu ka­çar. Kamp Ko­mu­ta­nı Fah­ren­berg ye­di tu­tuk­lu­nun ye­di gün için­de ya­ka­la­nıp ge­ri ge­ti­ril­me­si­ni em­re­der ve ya­ka­lan­dık­la­rı za­man on­la­rı bağ­la­yıp öl­dür­mek için 7 çı­nar ağa­cın­dan ye­di haç yap­tı­rır. 7 adam Na­zi as­ker­le­rin­den kaç­ma­ya ça­lı­şır­. (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

72

Adil ve de çok seri
Ni­gel War­bur­to­n' dan “K­la­sik­ler­le Fel­se­fe­”… War­bur­ton bu se­fer bü­yük dü­şü­nür­le­rin ar­tık kla­sik­leş­miş ki­tap­la­rı­nı iş­le­di­ği ye­ni ese­ri­ne Pla­to­n'­un Dev­le­t'­i ve Aris­to­te­le­s'­in Ni­ko­mak­ho­s'­a Eti­k'­e uy­gun bir gi­riş­le baş­lı­yor. Bu fi­lo­zof­la­rın te­mel dü­şün­ce­le­ri­ni kuş­ba­kı­şı ver­dik­ten son­ra on­la­ra yö­ne­lik te­mel eleş­ti­ri­le­ri sı­ra­lı­yor. (Al­fa Ya­yın­cı­lık)

73

Bu tanıklar canlı!
Ya­zar Eric Schro­ede­r'­in “Hz. Mu­ham­me­d'­in İzin­de­” ad­lı ki­ta­bı çık­tı. Eric Schro­eder İs­lam ta­ri­hi­ni bü­tün şa­şa­ası ile an­la­tan hi­ka­ye­le­ri ta­ma­men o dev­ri ya­şa­mış in­san­la­rın ağ­zın­dan ak­ta­rı­yor. Yazar dört yü­ze ya­kın ta­rih­çi, va­ka­nü­vis, şa­ir ve kah­ra­ma­nın ki­tap­la­rı­nı ye­di yıl bo­yun­ca ti­tiz­lik­le ta­rıyor ve bel­ge­le­ri tas­nif ediyor. (Ka­pı Ya­yın­la­rı)

74

Savaşın farklı yüzü!
Ya­zar Ge­off Dye­r'­den “Ye­ni­den Anım­sa­nan Sa­va­ş”… Kur­gu, de­ne­me, eleş­ti­ri, se­ya­hat­na­me gi­bi fark­lı ya­zın tür­le­rin­de eser­ler ve­ren Dye­r'­ın kla­sik ka­bul edi­len ki­ta­bı Ye­ni­den Anım­sa­nan Sa­vaş, yer yer ge­zi gün­lü­ğü, yer yer Bü­yük Sa­vaş ve ha­tır­la­ma üze­ri­ne de­rin bir te­fek­kür… An­cak bir yö­nüy­le Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı'nı ko­nu alan ki­tap­lar­dan ay­rı­lı­yor. Çün­kü Dyer, çar­pı­cı anı­la­ra da yer veriyor. (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

75

Çocuk ve ebeveynler
Ya­zar Ha­luk Ya­vu­ze­r' den “Ye­ni Ku­şak An­ne – Ba­ba­lar ve Ço­cuk­la­rı­” ad­lı ki­tap raf­lar­da… Bu ki­tap, de­ği­şen ko­şul­lar için­de ye­ni ku­şak an­ne ve ba­ba­la­rın ye­tiş­tir­mek is­te­dik­le­ri ço­cuk mo­de­li ile ye­tiş­mek­te olan ço­cu­ğun an­ne ve ba­ba­dan de­ği­şen bek­len­ti­le­ri­ni ir­de­li­yor. (Rem­zi Ki­ta­be­vi)

76

Karmaşık sis­tem­ler…
Ya­zar Xa­vi­er Bon­de' den Er­ke­ğin Kut­sal Ki­ta­bı…  Bu ki­tap ka­dın­la­rın iç­sel do­ğa­sı­nı, bi­lin­çal­tı ka­lıp­la­rı­nı, ken­di­le­ri­ni yan­sı­tış şe­kil­le­ri­ni ve er­kek­le­re olan ile­ti­şim­le­rin­de kul­lan­dık­la­rı yön­tem­le­ri an­lat­ıyor. Bu sa­ye­de bir ka­dın­la iliş­ki­ye gir­me sis­te­mi­ni öğrenin. (Ganj Ya­yın­la­rı)

77

Ölüm, sev­gi cin­sel­lik
An­dres Neu­man, Yal­nız Ko­nuş­ma­la­r'­da, in­san­la­rın ölüm, sev­gi, cin­sel­lik ve yal­nız­lık üze­ri­ne dü­şün­ce­le­ri­nin na­sıl de­ğiş­ti­ği­ni bir ai­le üze­rin­den, sa­de ve akı­cı bir dil­le an­la­tı­yor. 10 ya­şın­da­ki Li­to, kam­yo­na at­la­yıp ba­ba­sıy­la yol­cu­lu­ğa çı­kı­yor. (Soy­ka Ya­yı­ne­vi)