Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 25 Eylül 2016 - 01:44

37
Kül­tü­r ve kar­na­val­lar

Fi­lo­zof ve ede­bi­yat teo­ris­ye­ni Mik­ha­il Bah­tin (1895-1975), Fran­ço­is Ra­be­la­is ve Or­ta­çağ-Rö­ne­sans Halk Kül­tü­rü' n­de, gül­me­ce ve halk kül­tü­rü­nü, özel­lik­le de Ra­be­la­is'­ın (ö. 1553) Gar­gan­tu­a ve Pan­tag­ru­el'­in­de be­tim­len­di­ği ha­liy­le kar­na­val­la­rı in­ce­li­yor. Ki­tap, Rus dev­ri­mi­nin Sta­lin­ci Or­to­doks­luk­ta yoz­laş­ma­sı­nın üs­tü ör­tü­lü bir kı­na­nı­şı­dır da. (Al­fa Ya­yın­cı­lık)


38
Tabiat ön planda…

De­de Kor­kut Ki­ta­bı, Ba­tı Türk­le­ri­nin as­lı­nı oluş­tu­ran Oğuz­la­rın ya­şam­la­rı­nı an­la­tır. Ya­za­rı Türk mil­le­ti, ko­nu­su Türk­le­rin ya­şa­mı­dır. Üs­lup açı­sın­dan son de­re­ce coş­ku­lu bir ifa­de­ye sa­hip olan De­de Kor­kut Ki­ta­bı'n­da na­zım ve ne­sir iç içe ge­çer. Ta­bi­at un­sur­la­rı dai­ma ön plan­da­dır. Oğuz­la­rın hız­lı ya­şam tar­zı­ ilginizi çekecek. (Ka­pı Ya­yın­la­rı)


39
Sa­nat­çı­lar­da­ki yal­nız­lık

Beş ya­zar ve bir res­sa­ma iliş­kin sa­nat­çı por­tre­le­ri­nin yer al­dı­ğı Kır Evin­de İka­met, W.G. Se­bal­d'­in ede­bi­yat bi­lim­ci kim­li­ği­ni ya­kın­dan ta­nı­ma­mı­za ola­nak su­nar. Se­bald, mer­ce­ği­ni yö­nelt­ti­ği sa­nat­çı­lar­da yal­nız­lı­ğı gö­rür: Her bi­ri bir şe­kil­de top­lu­mun dı­şın­da ko­num­lan­mış­tır; yal­nız­lı­ğı seç­miş ve­ya seç­mek zo­run­da kal­mış­lar. (Can Ya­yın­la­rı)


40
2015'in en başarılı romanı

Ya­zar Jes­si­ca Knol­l'­un ya­yım hak­la­rı 35 ül­ke­ye sa­tı­lan Dün­ya­nın En Şans­lı Kı­zı 2015 yı­lı­nın en ba­şa­rı­lı çı­kış ro­ma­nı ola­rak ad­lan­dı­rı­lı­yor.  Ani Fa­Nel­li, pres­tij­li Brad­ley Oku­lu'n­da okur­ken ya­şa­dı­ğı şo­ke edi­ci ve aşa­ğı­la­yı­cı bir olay yü­zün­den ha­ya­tı­nı ye­ni­den in­şa et­mek zo­run­da kal­mış­tı. Şim­di ise ca­zip bir işi, pa­ha­lı giy­si­le­ri ve ya­kı­şık­lı, asil bir ni­şan­lı­sı var­dı; mü­kem­mel ha­ya­ta ulaş­ma­ya faz­la­sıy­la ya­kın­dı. (Ya­ban­cı)


41
Yaşadığı büyük aşklar 

Ya­zar F. Sco­ot Fitz­ge­ral­d'­ten Ca­zi­be… Film yıl­dı­zı Ge­or­ge Han­na­for­d'­un göz ka­maş­tı­ran bir ca­zi­be­si var­dır. Et­ra­fın­da per­va­ne olan ka­dın­la­ra rağ­men, ev­li­li­ği film pi­ya­sa­sın­da­ki en sağ­lam ve uzun sü­ren be­ra­ber­lik­ler­den bi­ri­dir. “Man­tık­lı ola­n”, “Ca­zi­be­”, “Dü­ğün da­ve­ti­” ve “Ber­nı­ce sa­çı­nı kes­ti­ri­yo­r” baş­lık­lı dört ha­ri­ka öy­kü­den olu­şan bu seç­ki, ‘bü­yük aşk­la­r'­ı ko­nu edi­yor. (Eve­rest Ya­yın­la­rı)


42
Farklı dünyalar

İlk 1923'te yayımlanan Behire'nin Talipleri, Suat Derviş'in erken dönemine ait öykülerden oluşuyor. Mehmet Rauf'un o yıllarda gelecek vaat eden bir isim olarak selamladığı Derviş, gerek kitaba ismini veren öyküde, gerekse “İstanbul Hanımları Niçin Dedikoduya Sebep Olurlar?” öyküsünde, farklı insanları seçiyor. (İthaki Yayınları)


43
Kadın ölümlerine karşı

Ben Mi­yim Kur­ban ad­lı ki­ta­bın hi­kâ­ye­si Di­dem Gör­ka­y'­ın, he­men her gün kar­şı­mı­za çı­kan ka­dın ci­na­yet­le­ri­ne kar­şı bir ede­bi­yat­çı ola­rak ne­ler ya­pa­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­me­siy­le baş­la­dı. İlk ola­rak şid­de­te ma­ruz ka­lan ka­dın­lar ko­nu­su­na dik­kat çek­mek üze­re Bü­yü adın­da bir öy­kü yaz­dı. Re­cep Us­ta da bu sü­reç­te pro­je­ye katıldı. (Mo­na)


44
Askeri arşiv kullanımı…

Ya­zar An­to­nel­lo Fol­co Bi­agi­ni'den İtal­yan Ra­por­la­rın­da Bal­kan Sa­vaş­la­rı 1912-13.. İtal­ya ve Bal­kan Sa­vaş­la­rı, bi­lim­sel ta­rih ya­zı­mı­na hiz­met eden as­ke­ri ar­şiv­le­rin kul­la­nı­mı­nın par­lak bir ör­ne­ği ni­te­li­ğin­de­dir. Bu eser 19. yüz­yı­lın so­nu­na doğ­ru İtal­ya Kral­lı­ğı' nın her ge­çen gün da­ha önem­se­di­ği Bal­kan coğ­raf­ya­sın­da ça­lı­şan su­bay­la­rın bil­gi­len­dir­me­le­ri­ni de­ğer­len­dir­mek­te­dir. (Ta­rih­çi Ki­ta­be­vi)


45
Anadolu'nun ışıkları…

Ya­zar Lüt­fi Ka­le­li'nin Ana­do­lu'yu Ay­dın­la­tan­lar ad­lı ki­ta­bı raf­larda.  Ana­do­lu'yu ay­dın­lat­ma­nın ger­çek ön­cü­sü Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k'­ten Ha­cı Bek­taş Ve­li'ye, Mev­la­na'dan Yu­nus Em­re'ye ve da­ha ni­ce ozan ile ya­zar­la­ra uza­yan de­ğer­len­di­ril­me­le­ri oku­ya­cak­sı­nız. (Ber­fin Ya­yın­la­rı)


46
Nereden geliyorum

Ca­ner Tas­la­ma­n'­dan Al­la­h'­ın Var­lı­ğı­nın 12 De­li­li…  Al­la­h'­ın var olup ol­ma­dı­ğı hu­su­sun­da va­ra­ca­ğı­mız ka­rar ken­di­mi­ze, ya­kın­la­rı­mı­za ve tüm var­lı­ğa ba­kı­şı­mı­zı al­tüst ede­cek önem­de­dir. “Ne­re­den ge­li­yo­rum, ne­den bu­ra­da­yım” soruları yanıtlanacak.  (Des­tek Ya­yın­la­rı)


47
De­rin­le­re da­la­caksınız

Ya­zar Nur­dan Ar­ca' dan “Şeyh Bed­red­din Uzun İn­ce Bir Yo­l”… Şeyh Bed­red­din gi­bi kar­ma­şık bir ki­şi­li­ğin ha­ya­tı­nın, dü­şün­ce­le­ri­nin ve ta­kip­çi­le­ri­nin izi­ni sür­mek, ger­çe­ği ara­mak çı­kı­la­bi­le­cek en zor­lu yol­cu­luk­lar­dan bi­ri… Çok derinlere dalacaksınız. (Kır­mı­zı Ke­di)