Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın Kitapları
Haftanın Kitapları
Kültür Sanat 9 Ekim 2016 - 03:12
dusunuyorum-da

Oku­rum be­nim ken­dim­dir

Ya­zar Er­dal Öz'­den Dü­şü­nü­yo­rum da, Müt­hiş Bir Şey!… Ben, ken­di yaz­dık­la­rı­mın ilk oku­ru­yum. Yaz­dı­ğım her cüm­le, her pa­rag­raf, okur ola­rak ken­di­mi dü­şü­nüp yaz­dı­ğım, okur ola­rak be­nim be­ğe­nim­den sü­zü­lüp ge­çe­cek cüm­le­ler, pa­rag­raf­lar­dır. Ka­fam­da­ki oku­rum “ben”im, ken­di­mim. Bu ki­tap, ede­bi­ya­tı­mı­zın bu önem­li is­mi­nin düz ya­zı­la­rı­nı bir ara­ya ge­ti­ri­yor. (Can Ya­yın­la­rı)

kuranin-kokeni

Ye­ni bir pen­ce­re açı­yor

1999 Tu­ran Dur­sun İn­ce­le­me ve Araş­tır­ma Ödü­lü’nü Mu­az­zez İl­mi­ye Çığ’la pay­la­şan Arif Te­kin’in bu ese­ri uf­ku­nuz­da ye­ni bir pen­ce­re açı­yor.  Kur’an’ın Kö­ke­ni­… Te­kin, yüz el­li­ye ya­kın di­ni kay­nak­ça­dan ya­rar­la­na­rak ‘Kur’an’ın Kö­ke­ni’ni araş­tı­rır­ken, bul­du­ğu ger­çek­le­ri in­san­la­ra, bel­ge­le­riyle sun­muş­tur.  (Ber­fin Ya­yın­la­rı)

avrupada-devrimler

Her sa­tı­rı do­lu 

Ya­zar Char­les Till­y'­ten Av­ru­pa’da Dev­rim­ler 1492-… Dev­rim­ci du­rum­lar na­sıl do­ğar? Dev­rim­ci du­rum­lar ne za­man dev­rim­ci so­nuç­lar do­ğu­rur? Bu ki­tap Av­ru­pa ta­ri­hi­nin sa­vaş, is­yan ve çe­kiş­me; dev­let­le­rin yük­se­li­şi ve mü­ca­de­le­si; kent­leş­me ve sa­na­yi­leş­mey­le ge­çen son beş yüz­yı­lı­na ye­ni bir yo­rum ge­tir­mek­te­dir. (Al­fa Ya­yın­cı­lık)

saplanti

Her şe­yi gö­ze ala­cak

Ya­zar Ja­vi­er Cer­ca­s'­tan Sap­lan­tı­… Al­va­ro ha­ya­tı­nı ede­bi­ya­ta ada­mış­tır; tüm dost­luk­la­rı, il­gi alan­la­rı, ih­ti­ras­la­rı, işin­de ve mad­di du­ru­mun­da­ki iyi­leş­me ola­nak­la­rı, ge­ce ya da gün­düz ge­zi­le­ri ede­bi­yat yü­zün­den ikin­ci pla­na atıl­mış­tır. Bir­çok tü­rü de­ne­dik­ten son­ra ro­man yaz­ma­ya ka­rar ve­rir. Fa­kat ro­man ka­rak­ter­le­ri için mo­del ala­bi­le­ce­ği ki­şi­le­re ih­ti­ya­cı var­dır. (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

pastoralya

İn­sa­noğ­lu­nun yal­nız­lı­ğı

Dün­ya­nın ya­şa­yan en iyi öy­kü­cü­le­rin­den sa­yı­lan Ge­or­ge Sa­un­ders’tan can­lı ay­rın­tı­lar­la kur­gu­lan­mış, ta­ma­men ken­di­ne öz­gü bir sos­yal hi­civ: Pas­to­ral­ya. Ye­di hi­kâ­ye­den olu­şan Pas­to­ral­ya’nın ilk hi­kâ­ye­si, ki­ta­ba adı­nı ve­ri­yor. No­vel­la tar­zın­da­ki bu uzun hi­kâ­ye, te­ma park­lar üze­rin­den in­sa­noğ­lu­nun yal­nız­lı­ğı­nı ve tü­ke­tim kül­tü­rü­nü an­la­tı­yor. (De­li­Do­lu)

mehdinin-darbesi

Teh­li­ke geç­me­di

Ya­zar Sa­ba­hat­tin Ön­ki­ba­r'­ın Meh­di’nin Dar­be­si ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı­… De­ne­yim­li ga­ze­te­ci-ya­zar Sa­ba­hat­tin Ön­ki­bar, Fet­ul­lah­çı Te­rör Ör­gü­tü-FE­TÖ’nün 15 Tem­muz dar­be kal­kış­ma­sı ek­se­nin­de, Tür­ki­ye’nin kur­tul­mak
zo­run­da ol­du­ğu ka­ran­lı­ğı an­la­tı­yor. Ön­ki­bar, teh­li­ke­nin geç­me­di­ği­ni vur­gu­lu­yor. (Kır­mı­zı Ke­di)

anlar

Unut­tum

Fey­za Hep­çi­lin­gir­ler, ha­ya­tı “an”lar üze­rin­den an­la­tı­yor. An­lar-101 Kı­sa Öy­kü­… Do­ku­nup ka­çı­ve­ren, bir kı­sa­cık te­mas anın­da, duy­gu­su­nu oku­ra ge­çi­ren, kıp­kı­sa öy­kü­ler bun­lar. İlk aş­kım­la “Bu bi­zim şar­kı­mız ol­sun!” de­di­ği­miz bir şar­kı var­dı. “Öm­rüm se­ni sev­mek­le ni­ha­yet bu­la­cak­tır” mıy­dı? Yok­sa, “Unut­tu­ra­maz se­ni hiç­bir şey” mi? Unut­tum. (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

kizlarimaistanbul

Baş­ka bir İs­tan­bul reh­be­ri

Ya­zar Sa­nem Ba­y'­dan Kız­la­rı­ma İs­tan­bu­l… Bay, ilk ki­ta­bı Kız­la­rı­ma İs­tan­bul’da, Ye­di­te­pe­li şeh­rin so­kak­la­rın­da ge­çir­di­ği gün­ler­den, bi­rik­tir­di­ği anı­lar­dan ka­lan­lar­la oku­yu­cu­su­nu İs­tan­bul’u baş­ka tür­lü keş­fet­me­ye da­vet edi­yor. Ya­zar, İs­tan­bul’un kül­tür ha­ya­tın­dan ve ta­ri­hi bi­na­la­rın­dan bah­se­der­ken, şeh­rin bir par­ça­sı ol­mak ve şeh­ri ko­ru­mak üze­ri­ne de çok şey söy­lü­yor. (Pro­fil Ya­yın­cı­lık)

doguekspres

Entrika dolu bir yolculuk

Ya­zar Agat­ha Chris­ti­e'­nin Do­ğu Eks­pre­si’nde Ci­na­yet ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Kor­ku-ge­ri­lim ede­bi­ya­tı­nın kla­sik­le­rin­den. Kar­lar at­lın­da bir tren­de her­kes­ten uzak­ta ya­şa­nan en­tri­ka do­lu bir yol­cu­luk. (Al­tın Ki­tap­lar)

dava

Yüz­yı­lın ro­ma­nı

Ya­zar Franz Kaf­ka' dan Da­va­… Özen­le ha­zır­lan­mış mo­dern kla­sik­ler. Jo­sef K. otu­zun­cu do­ğum gü­nün­de bi­lin­me­yen bir ne­den­den tu­tuk­la­na­rak sor­gu­la­nır. Kaf­ka’nın mo­dern in­sa­nın te­mel va­ro­luş­sal so­ru­la­rı­na ör­nek ola­cak ni­te­lik­te­ki ese­ri yüz yı­lın ro­ma­nı. (Bil­gi Ya­yı­ne­vi)

sekerhastaligi

Çok önem­li bir ki­tap

Özel­lik­le şe­ker has­ta­lı­ğı ve ti­ro­id gi­bi ko­nu­lar­da yir­mi­ye ya­kın ese­ri bu­lu­nan Prof. Dr. Me­tin Öza­ta Şe­ker Has­ta­lı­ğı ve Siz’de şe­ker has­ta­lı­ğıy­la il­gi­li dün­ya­da ya­pıl­mış en son araş­tır­ma so­nuç­la­rı­nı, teş­his ve te­da­vi yön­tem­le­ri­ni her­ke­sin an­la­ya­bi­le­ce­ği bir dil­de ya­zı­yor. (Gü­rer Ya­yın­la­rı)

Etiketler