Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 16 Ekim 2016 - 01:48
46

Bir kavanoz mucize
Ya­zar Mü­şer­ref Kar­ta­ler, Gi­zem Er­man Soy­sal­dı'nın Tel­do­lap isim­li ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı… Do­ğal ve sağ­lık­lı bes­len­me­nin püf nok­ta­la­rı­nı bu ki­tap­la keş­fe­din… Tel­do­lap dün­ya­sın­da­ki ge­le­nek­sel ta­rif­le­rin ya­nı sı­ra, şe­ker­siz mar­me­lat­lar ve ku­ra­bi­ye­ler; ço­cuk­lar için ev ya­pı­mı pes­til­ler; gra­no­la ve müs­li gi­bi kah­val­tı al­ter­na­tif­le­rle kendi tarzınızı yaratın. (Rem­zi Ki­ta­be­vi)

49

15 polisiye öykü
“Oyun İçin­de Oyun, Kan Yağ­mu­ru, Sat­ranç Ci­na­yet­le­ri, Ki­lit Ope­ras­yo­nu” gi­bi po­li­si­ye­le­rin ya­za­rı Cenk Ça­lı­şır’ın, bir­bi­rin­den le­ziz öy­kü­le­ri­nin der­len­di­ği “Her Te­mas Bir Öy­kü Bı­ra­kır- 1” ki­ta­bı 15 po­li­si­ye öy­kü­den olu­şu­yor. Ki­tap, Cenk Ça­lı­şır’ın da­ha ön­ce 221B Der­gi, Kaf­ka­okur gi­bi der­gi­ler­de ya­yım­la­nan öy­kü­le­ri­ni de içe­ri­yor. (Mylos Ki­tap)

50

Yepyeni algı kapıları
YEM Ya­yın’ın ye­ni ki­ta­bı Ede­bi­yat­ta Mi­mar­lık çık­tı. Ki­tap­ta, mi­mar­lı­ğın ede­bi­yat­la iliş­ki­si­ni ir­de­le­mek ve baş­ta ta­sa­rım­cı­lar ol­mak üze­re mi­mar­lı­ğa il­gi du­yan tüm oku­yu­cu­lar için yep­ye­ni al­gı ka­pı­la­rı açı­yor. Ede­bi­yat­ta Mi­mar­lık bir­bi­ri­ni bes­le­yen sa­yı­sız un­sur bu­lun­du­ğu­nun bi­lin­ciy­le kur­gu­lan­mış­tır.  (YEM Ya­yın­la­rı)

47

İmkansızı başardık!
MİL­GEM’in Öy­kü­sü, ge­rek as­ke­ri ta­ri­hi­miz, ge­rek­se de­niz­ci­lik ta­ri­hi­miz açı­sın­dan eş­siz bir bel­ge. Mil­li Ge­mi-MİL­GEM, Türk De­niz Kuv­vet­le­ri’nin ih­ti­yaç­la­rı­nı yer­li ola­nak­lar­la kar­şı­la­ma­yı ve bu alan­da dı­şa ba­ğım­lı­lık­tan kur­tul­ma­yı amaç­la­yan dev bir pro­je.
E. De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Ora­mi­ral Öz­den Ör­nek, yıl­la­ra ya­yı­lan ve ilk gü­nün­den ka­rar me­ka­niz­ma­sın­daki ça­lış­ma­yı anlatıyor. (Ta­nı­tım Bül­te­nin­den)

52

Hayatla yüzleşiyor
Ser­han Kan­su'nun şi­ir ki­ta­bı ‘Şe­re­fi­ne Koz­mo­s' ya­yım­lan­dı.  Ki­ta­bın­da ha­ya­ta ve ken­di de­yi­şiy­le ‘Koz­mo­s'­a da­ir kav­ram­la­ra do­ku­nan Ser­han Kan­su, şi­ir­le­rin­de ya­lın bir üs­lup­la su­nu­lan, ce­va­bı zor so­ru­lar so­ru­yor. Ya­zar, seç­ti­ği ben­zet­me­ler­le öz­nel ve de­rin bir çağ­rı­şım ala­nı açı­yor. Do­ğa­ya ait me­ta­for­la­rın us­ta­lık­la kul­la­nıl­dı­ğı şi­ir­ler­de aşk­lar ve ha­ya­tla yüz­le­şi­li­yor. (Ha­yal Ya­yın­la­rı)

45

Bir şeyler yapmalısın
Ya­zar Nur Me­ri­ç'­ten Ve Mu­ci­zey­di Ya­şa­-ma­k… Dü­şün­ce­le­ri­miz ema­net, ya­şam­la­rı­mız tak­lit, tut­ku­la­rı­mız ise alın­tıy­dı… Sa­na su­nu­lan bu ha­ya­tı renk­siz mi bu­lu­yor­sun? Öy­ley­se sen bo­ya­ma­lı­sın ha­ya­tı­nı ye­di ren­ge… Ah vah ede­rek çev­ren­de­ki­le­re şef­kat gös­ter­mek ya da şef­kat bek­le­mek yet­mez. Bir şey­ler yap­ma­lı­sın… (Aru­nas Ya­yın­cı­lık)

48

Büyük katkı sağlıyor
Ya­zar Atil­la Çi­lin­gi­r'­in 10. ki­ta­bı ”KIB­RIS ‘Yes Be An­nem’ raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı­… Kıb­rıs ko­nu­su ” mil­li bir da­va­dır “. Mil­le­tin tü­mü­nün öz­gür­lü­ğü­nü, ege­men­li­ği­ni, gü­ven­li­ği­ni çok ya­kın­dan il­gi­len­di­rir. Ta­nı­dı­ğım ve ” mil­li da­va ” ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­nı dai­ma tak­dir­le iz­le­di­ğim Çi­lin­gir’in bu ki­ta­bı­ ger­çek­le­ri anlatıyor. (Bil­ge­oğuz Ya­yın­la­rı)

53

Bir ba­şu­cu ki­ta­bı
Ya­zar Ar­zum Uzu­n'­un Vur­gun Yi­yen­ler ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. So­nun ne ol­du­ğu­nu bil­me­den bir hi­kâ­ye­nin içi­ne da­lıp anı ya­şa­yan­la­rın ki­ta­bı. Vur­gun ye­me­yen bil­ge ola­maz, bil­ge ol­ma­yan vur­gun ye­me­nin ne ol­du­ğu­nu bil­mez. Ar­zum Uzun yıl­lar ön­ce yaz­dı­ğı öy­kü­le­ri der­le­di. Şi­ir­sel de­ne­me­le­riy­le bir­leş­tir­di ve bir ba­şu­cu ki­ta­bı ya­rat­tı. Bu ki­tap hep başucunuzda olacak. (Al­fa Ya­yın­cı­lık)

51

Hayat ve aşk iç içe
Pau­lo Co­el­ho, 20. yüz­yıl ba­şın­da ca­sus­luk­la suç­la­na­rak ida­ma mah­kûm edi­len Ma­ta Ha­ri ile avu­ka­tı ara­sın­da­ki ya­zış­ma­lar­dan yo­la çı­ka­rak kur­gu­la­dı­ğı Ca­sus’ta bu ola­ğa­nüs­tü ki­şi­li­ği bir ro­man kah­ra­ma­nı­na dö­nüş­tü­re­rek ha­ya­tın ve aş­kın gi­zem­le­ri­ni sor­gu­lu­yor. (Can Ya­yın­la­rı)

54

140 yıl öncesine gidin
Ya­zar Ah­met Ra­si­m'­in Fa­la­ka ve Ge­ce­le­rim ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki
ye­ri­ni al­dı… Bil­gi Ya­yı­ne­vi’nden özen­le ha­zır­lan­mış kla­sik­ler. İlk genç­lik ede­bi­ya­tı­nın en önem­li ör­nek­le­ri­nin ya­ra­tı­cı­sı olan Ah­met Ra­sim, bi­zi 140 yıl ön­ce­si­ne gö­tü­rü­yor. (Bil­gi Ya­yı­ne­vi)

55

Akıl al­maz ha­yal gü­cü
Ya­zar Cor­de­li­a Stru­be'den Umu­da Uyan­ma­k… Ir­win 5 ya­şın­da. Pu­ding ye­me­si ya­sak. Ha­yat­ta tek sev­di­ği şey ab­la­sı. Har­ri­et 11 ya­şın­da. Sa­rı buk­le­le­ri var. Ha­yat­ta tek is­te­di­ği şey kar­de­şi­nin öl­me­si. Akıl al­maz ha­yal gü­cüy­le yap­tı­ğı re­sim­lerle farklı bir dünyaya girin. (Ka­nes Ya­yın­la­rı)

56

Sürpriz yolculuk
Ya­zar Bjorn Sort­lan­d' tan İs­tan­bul Se­rü­ve­ni… Da­vid ile ai­le­si Tür­ki­ye’ye gi­di­yor­. Wil­li­am da­yı ile As­trid İs­tan­bul’da ev­le­ne­cek­ler. Ai­le­nin ön­ce­ki ge­zi­le­rin­de baş­la­rı­na gel­me­yen kal­ma­sa da be­ra­ber dü­ğü­ne ka­tı­lı­yor­lar. Her şey yo-­lun­da gi­di­yor, ta ki ba­ba­la­rı birine rast­la­ya­na dek. (Bü­yü­lü Fe­ner)

57

Hay­ret ettirecek…
Er­gün Poy­ra­z'­dan İha­net ve Dar­be/Em­per­ya­lizm­le El Ele­… Fe­tö, sa­de­ce em­per­ya-­liz­min hiz­me­tin­de, iha­net için­de bö­lü­cü ve yı­kı­cı bir ör­güt de­ğil, ay­nı za­man­da ulus­la­ra­ra­sı bir do­lan­dı­rı­cı­lık şe­be­ke­si­. Ki­tap­la, hay­ret­ler için­de ka­la­cak­sı­nız. (Bil­gi Ya­yı­ne­vi)

58

Ke­yif­li bir reh­ber…
İn­sa­nın ha­ki­kat ara­yı­şı­nı ale­go­rik bir an­la­tım­la di­le ge­ti­ren Man­tı­ku’t-tayr, ta­sav­vuf ede­bi­ya­tı­nın en seç­kin ör­nek­le­rin­den bi­ri­dir. İran­lı meş­hur su­fî Fe­rî­düd­din At­târ’ın şa­he­se­ri­nin Türk­çe­ye fark­lı dö­nem­ler­de fark­lı çe­vi­ri­le­ri ya­pıl­mış­tır. (Ka­pı Ya­yın­la­rı)

59

Nikahta büyük şok
En­der Ak­su'dan Sek­sen Gün­de Aş­kı­ale­m… Me­lis ve Mu­zaf­fer, o mut­lu gün­le­rin­de ara­la­rın­da gör­mek is­te­dik­le­ri ko­nuk­la­ra, haf­ta­lar­ca ko­nu­şu­la­cak bir skan­dal ar­ma­ğan et­miş­ti. Zi­ra Mu­zaf­fer, ni­kâh ma­sa­sı­na otu­ra­ma­mış­ken Me­lis’i terk edip git­ti. (Ar­te­mis Ya­yın­la­rı)