Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 23 Ekim 2016 - 00:57

52
İhanet gecesi yaşananlar

Ya­za­rı­mız Say­gı Öz­tür­k'­ün Kod Adı Mür­ted ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. 15 Tem­muz dar­be gi­ri­şi­mi­nin mer­ke­zi ola­rak ka­bul edi­len Akın­cı Üs­sü’nün es­ki adı Mür­-ted’di. Os­man­lı pa­di­şah­la­rın­dan Yıl­dı­rım Ba­ye­zid ile Ti­mur’un or­du­su bu­ra­da kar­şı kar­şı­ya gel­miş­ti. Öz­türk, ki­ta­bın­da İha­net ge­ce­si ya­şa­nan­la­rı ve son­ra­sı­nı, ye­ni­den de­ğer­len­di­ri­yor. (Do­ğan Ki­tap)

53

Çocukluk travmaları
“Ba­yan Hiç­bi­ri­” ad­lı ilk ro­ma­nıy­la ken­di­si­ne ge­niş bir okur kit­le­si edi­nen se­na­rist-ya­zar Ay­bi­ke Er­tür­k'­ün ikin­ci ro­ma­nı “Vot-­ka&Pe­ra­” raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Dün­ya­nın acı­ma­sız­lı­ğı­nın ko­va­la­ra dol­du­ru­lup ta­şın­dı­ğı bir ga­ze­te­de edi­tör ola­rak ça­lı­şan Ar­da'nın fre­ni pat­la­mış kam­yon mi­sa­li kon­trol­den çı­kan ha­ya­tı an­la­tı­yor. (Des­tek Ya­yın­la­rı)

54

Gerçek yaşam öyküsü
Ya­zar In­grid Von Oel­ha­fe­n'­dan Hit­ler’in Unu­tu­lan Ço­cuk­la­rı­… In­grid yıl­lar bo­yu an­ne­si­nin onu ne­den sev­me­di­ği­ni dü­şün­dü. Ne­den onu ya­nı­na yak­laş­tır­mı­-yor­du? Ne­den uzak­la­ra gön­de­ri­yor­du? Çün­kü o an­ne­si de­ğil­di. Çün­kü In­grid, He­in­rich Himm­ler’in Ari Irk ya­rat­ma pro­je­si­nin bir par­ça­sıy­dı… (Be­yaz Bay­kuş)

55

6 ha­ya­tın ma­sal­sı hi­ka­ye­si
New York Ti­mes’ın çok sa­tan ya­za­rı Mitch Al­bom’dan ha­yat hak­kın­da dü­şün­me­ye iten et­ki­le­yi­ci bir hi­kâ­ye Fran­ki­e Pres­to’nun Si­hir­li Tel­le­ri­… Bir me­lo­di duy­du­ğu­nuz­da ba­şı­nı­zı kal­dır­ma­nı­zın, ba­te­ri se­si duy­du­ğu­nuz­da aya­ğı­nız­la ri­tim tut­ma­nı­zın bir se­be­bi var. Bü­tün in­san­la­rın için­de mü­zik var­dır. Yok­sa Tan­rı ne­den si­ze atan bir kalp ver­sin? Bu ha­yat­ta her­kes bir gru­ba ka­tı­lır. (Pe­na Ya­yın­la­rı)

57

Ek­şi ma­ya kul­la­nı­mı
Ya­zar Ha­kan Do­ğa­n'­dan Ek­şi Ma­ya­lı Ek­mek­ler. “Ki­ta­bın asıl ama­cı, ön­ce­lik­le her ke­sim­den oku­run ki­tap­ta­ki bil­gi ve de­ne­yim­ler­den ya­rar­la­na­rak ken­di mut­fak­la­rın­da ek­şi ma­ya­lı ek­mek yap­ma­la­rı­nı ve eğer bu­nu ya­pa­mı­yor­lar­sa fı­rın­lar­dan ek­şi ma­ya­lı ek­mek ta­lep et­me­le­ri­ni sağ­la­mak ve gı­da sek­tö­rün­de­ki tüm ek­mek üre­ten ke­sim­le­ri ek­şi ma­ya kul­lan­ma­ya teş­vik et­mek­tir. (Al­fa Ya­yın­cı­lık)

56

Gül­hi­sar­lı Ter­zi­ler
Ya­zar Hüs­nü Ar­ka­n'­ın Gül­hi­sar­lı Ter­zi­ler ad­lı ki­ta­p çıktı­… Ar­kan, Ku­zey Ege’nin bir ka­sa­ba­sı­na gö­tü­rü­yor oku­ru ve o kü­çük dün­ya­da kıs­tı­rıl­mış in­san­la­ra, dur­gun gö­rü­nüm­lü fır­tı­na­lı ha­yat­la­ra bir pen­ce­re açı­yor. Hikaye, müş­te­ri­si ol­ma­yan bir otel ve üç ku­şak ter­zi­siy­le bir ter­zi dük­kâ­nı­nın ga­rip at­mos­fe­rin­de ge­lişiyor. (Kır­mı­zı Ke­di)

58

Ro­ma'da­ki iç­sa­vaş
Ya­zar Gai­us Ju­li­us Ca­esa­r'­dan İç­sa­va­ş… İÖ. 133 yı­lın­da Ro­ma’da baş­la­yan iç­sa­vaş İÖ. 31 yı­lı­na ka­dar de­vam et­miş­tir. İç­sa­vaş yıl­la­rı­nın en önem­li si­ma­la­rı ara­sın­da Pom­pe­ius ve Cae­sar yer al­mak­tay­dı. Kitap, hem dö­ne­mi tüm ay­rın­tı­la­rıy­la göz­ler önü­ne se­rer­ken hem de Cae­sar’ın si­ya­si bir pro­pa­gan­da­sı ni­teliğinde. (Say Ya­yın­la­rı)

59

He­ye­can­la oku­ya­cak­sı­nız
Ya­zar Si­nan Yağ­mu­r'­dan Hz. Ali ve Fat­ma – Aş­kın Mea­li 3… Mu­har­rem ayın­da Eh­li­beyt’in bü­yük aş­kı­nı Si­nan Yağ­mur’un us­ta ka­le­min­den oku­yun. Si­nan Yağ­mur’un ye­ni ro­ma­nı Hz. Ali ve Fat­ma – Aş­kın Mea­li 3’te Hz. Ali ve Fat­ma’nın iman do­lu aşk­la­rı­nı he­ye­can­la oku­ya­cak, bu kut­sal aş­kın izin­de ken­di­ni­zi bir göz­ya­şı va­di­sin­de bu­la­cak­sı­nız. (Ka­pı Ya­yın­la­rı)

60

Us­ta işi bir ro­man
Ya­zar Cü­neyt Ül­se­ve­r'­den Ger­çek Ama Han­gi Ger­çek? “O ilaç­la­rın ba­na bir fay­da­sı yok ki! Hem içi­ne ne ko­yu­yor­lar bil­mi­yo­ruz. Bak, sa­pa­sağ­lam ka­dı­nı öl­dür­dü­ler, biz aval aval sey­ret­tik.”
Ül­se­ver’den, geç­miş­le gü­nü­müz ara­sın­da­ki ge­ri­limle kur­gu­lan­mış, us­ta işi bir ro­man! (La­bi­rent)

61

Farkındalık kazandırır
Ya­zar Hil­mi Işı­kö­re­n'­den 10 Nu­ma­ra Mo­ti­vas­yon… Bi­ze bah­şe­di­len ye­te­nek­ler her bi­ri­miz için fark­lı fark­lı ol­sa da hep­si ay­nı yo­ğun­luk­ta bü­yük bir sev­gi içe­rir. Ye­te­nek­le­ri­mi­zi ser­gi­le­mek için duy­du­ğu­muz is­tek ve ser­gi­ler­ken al­dı­ğı­mız haz müt­hiş­tir. (Ce­res Ya­yın­la­rı)

62

Bir İtal­yan ma­sa­lı…
Ya­zar De­met Al­tın­ye­lek­li­oğ­lu'nun Ro­ma Ku­lü­bü ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Mü­ta­re­ke İs­tan­bul’un­da ko­ca­sı­nı ara­yan İtal­yan bir ka­dın, hiç um­ma­dı­ğı bir aşk­la, in­sa­nın va­ta­nı­na duy­du­ğu aşk­la ta­nı­şa­cak­tı… Soluksuz okuyacaksınız. (Ar­te­mis Ya­yın­la­rı)