Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın Kitapları
Haftanın Kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 7 Şubat 2016 - 03:30Sağlıkta alarm

Çe­şit­li ga­ze­te­ler­de 32 yıl­dır  sağ­lık ha­ber­le­ri ya­pan ve ya­zı­la­rıy­la İs­tan­bul Ta­bip Oda­sı ta­ra­fın­dan ödü­le la­yık gö­rü­len Coş­kun Bel, “Sağ­lık­ta Kır­mı­zı Alar­m” ad­lı ki­ta­bın­da sağ­lık dün­ya­sı­nın için­de bu­lun­du­ğu du­ru­mu an­la­tı­yor. Dok­tor ve has­ta­la­rın so­run­la­rı ka­dar ül­ke­-miz­de­ki has­ta­ne­le­rin ye­ter­siz­li­ği­ne de de­ği­nen Bel, kitabında sağ­lık ala­nın­da ya­pı­lan har­ca­ma­la­rı ile kalp ve da­mar has­ta­lık­la­rın­da­ki ar­tı­şa da de­ğin­di.

Ge­rek­ti­ğince gü­ven­me­li­sin

Ya­zar Kah­ra­man Ta­ze­oğ­lu'nun Aşk­la Kal ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı: İn­san ol­mak­tan yo­ru­lur ba­zen in­san. Ha­yat yo­rar, aşk yo­rar, yal­nız­lık yo­rar, ka­la­ba­lık yo­rar, ge­len yo­rar, gi­den yo­rar… Sa­na su­nu­lan hiç­bir şe­ye alış­ma bu yüz­den. Terk eden­ler yo­rar… Da­ha az gü­ven­me­ye, da­ha az sev­me­ye ve da­ha az inan­ma­ya tec­rü­be di­yor­lar. Ama bu tec­rü­be de­ğil, tec­rü­be­yi doğ­ru kul­la­na­ma­mak­tır. Da­ha az gü­ven­mek, gü­ven so­ru­nu ya­ra­tır. Ge­rek­ti­ği ka­dar gü­ven­me­li­sin. Da­ha az sev­mek yal­nız­lı­ğı ge­ti­rir. Hak et­ti­ği ka­dar sev­me­li­sin.  (Des­tek Ya­yın­la­rı)

İn­ce bir mi­zah­la do­lu

Ya­zar Ja­ne Aus­te­n'­den Aşk ve Gu­ru­r… 19. yüz­yıl İn­gil­te­re’sin­de or­ta sı­nıf ha­ya­tı­nın göl­ge­sin­de, aşk, im­kân­sız­lık, ka­dın er­kek iliş­ki­le­ri, kah­ka­ha, de­di­ko­du ve in­ce bir mi­zah­la do­lu, kla­sik­leş­miş bir ma­sal olan, ede­bi­yat ta­ri­hi­nin en ta­nı­nan çift­le­rin­den bi­ri­ni ya­ra­tan ve şim­di­ye dek mil­yon­lar­ca kop­ya­sı ba­sı­lan Aşk ve Gu­rur, dün­ya­nın ne­re­dey­se her di­lin­de okun­du.  (Ar­te­mis Ya­yın­la­rı)

Ruhumuza yol­cu­luk

Ya­zar Naz­lı Era­y'­dan Rü­ya Yol­cu­su­… Fan­tas­tik ede­bi­ya­tın kra­li­çe­si Naz­lı Eray’dan in­san ru­hu­na ve bel­le­ği­ne eş­siz bir yol­cu­luk! Anı­lar rüz­gâr­da uçu­şan bir tül per­de­nin ar­ka­sın­dan ya­vaş ya­vaş içe­ri do­lu­yor. An­ka­ra’nın kar­lı ge­ce­le­ri, an­ne­mi sa­bah vakti es­ki mut­fa­ğın­da bu­lu­şum, kar­de­şim Os­man’-ın la­ci­vert pe­le­rin­li bir kuş ola­rak bah­çe­me ge­li­şi, Dev­res Apart­ma­nı’nda­ki oda­da­ki üvez­ler… (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

Zengin bir kurumsal çalışma

Kişisel Gelişim Uzmanı ve Astrolog Anıl Can'ın Kuantum Psikolojiyi uygulamalarıyla ele aldığı Duyguların Enerji raflardaki yerini alıyor! Duyguların Enerjisi, Kuantum Fizik’ten
yola çıkarak Kuantum Psikoloji’yi ve Bilinç’i anlatan, Doğu ve Batı felsefelerinin yanında modern psikolojinin yaklaşımlarını ve pratiklerini de inkâr etmeden farklı bir yol sunan zengin bir kuramsal çalışma. (Al­tın Ki­tap­lar)

Aşık olmaya dair bir roman

Ya­zar Şi­ma Öz­gür­-le­r'­den Ge­ce­ye Öv­gü­. Gü­nü­müz İs­tan­bul’un­da ge­çen bu ro­man­tik Pa­muk Pren­ses ma­sa­lı bir me­tin­den öte­ki­ne at­la­ya­rak Öy­kü’nün öy­kü kah­ra­ma­nı ol­ma ma­ce­ra­sı­nı kâh Fa­ust, kâh Ma­dam Bo­vary, kâh Ro­me­o ve Ju­li­et eş­li­ğin­de dil­len­di­ri­yor; oku­ru vam­pir­ler­le, ca­dı­lar­la ve la­net­ler­le do­lu bir dün­ya­ya da­vet edi­yor. Ge­ce­ye Öv­gü ölü­me ve ölüm­süz­lü­ğe, ya­rat­ma­ya, âşık ol­ma­ya ve rü­ya gör­me­ye da­ir bir ro­man.
(Ep­si­lon Ya­yın­la­rı)

He­ye­can do­zu çok yük­sek

“Emi­niz oku­yu­cu­lar ze­ki­ce ya­zıl­mış, muh­te­şem ka­rak­ter­le­rin ol­du­ğu bu ro­ma­nın de­va­mı­nı da oku­mak is­te­ye­cek­ler­dir.” Kan Yo­lu, he­ye­can do­zu çok yük­sek Gran­ger Ca­sus Ro­man­la­rı se­ri­si­nin ilk ki­ta­bı­dır. Gran­ger Ai­le­si'nin INES­CO adın­da kü­çük bir yük­sek tek­no­lo­ji şir­ke­ti var. Te­sa­dü­fen bul­duk­la­rı mo­no­mer tek­no­lo­ji­si­nin sa­vaş alan­la­rı­nı son­su­za dek de­ğiş­ti­re­ce­ği­nin far­kın­da bi­le de­ğil­ler. (Gü­rer Ya­yın­la­rı)

Bedeni iyi anlamak

Ya­zar Red­ga­li­a'­dan Bir Or­gazm Ma­sa­lı… Or­gazm can­dır! Ka­dın­la­rın cin­sel is­tek­le­ri var­dır. Doğ­ru ya da yan­lış or­gazm yok­tur, sa­de­ce or­gazm var­dır… Ha­yat de­ni­len yol­cu­luk­ta be­den­le­ri­mi­ze ne ka­dar ya­ban­cı­laş­tı­ğı­mı­zın açık bir an­la­tı­mı. Ne­fes al­mak, su iç­mek ka­dar sı­ra­dan ve ha­ya­tı­mı­zın in­kar edil­mez bir par­ça­sı olan cin­sel­li­ğin bel­li ka­lıp­lar çer­çe­ve­sin­de bü­yü­tü­len kız ço­cuk­la­rın­da oluş­tur­du­ğu ha­sar­lar yad­sı­na­maz. Or­gazm’a ulaş­mak be­de­ni iyi ta­nı­mak­la ala­ka­lıy­dı Red­Ga­li­a’nın anı­la­rın­da ken­di­niz­den çok faz­la şey bu­la­cak­sı­nız. (Li­fecy­cle)

Ken­di­si­ne hay­ran bı­ra­kı­yor

Hitc­hcock’un en iyi film­le­rin­den bi­ri­ olan Ver­ti­go (1958) ay­nı za­man­da si­ne­ma­nın do­ruk nok­ta­la­rın­dan­dır. Film te­mel­de ro­man­tik bir ta­kın­tı­yı iz­ler. Scot­ti­e (Ja­mes Ste­wart) Ca­li­for­ni­a’da­ki uzak bir ki­li­se­ye dek Ma­de­le­ine, Judy’yi (Kim No­vak) iz­ler. No­vak so­ğuk, me­sa­fe­li ve in­ci­ne­bi­lir­ken, ka­ri­ye­ri­nin en ka­ran­lık ro­lün­de­ki Ste­wart görünüşüne rağmen ha­sar­lı­dır. Ya­zar Char­les Barr, se­na­rist­le­rin fil­me kat­kı­sı­nı tek tek gös­te­rir. (Al­fa Ya­yın­cı­lık)

Ola­ğa­nüs­tü bir ro­man

Ya­zar Chris­top­her Scot­to­n'­dan Yer­yü­zü­nün Bil­ge­li­ği­… İn­san ta­bi­atı­nın de­rin­lik­le­ri­ni ve bü­tün renk­le­ri­ni göz­ler önü­ne se­ren bir ka­çış ve iyi­leş­me hi­kâ­ye­si­… En kü­çük ça­ba­nın bi­le fark ya­ra­ta­bi­le­ce­ği­ne da­ir par­lak bir umut ışı­ğı­… Yer­yü­zü­nün Bil­ge­li­ği, yü­rek­le­rin bam te­li­ni tit­re­te­cek, ha­ya­ta ve in­sa­na da­ir güç­lü bir ro­ma­n… “Ola­ğa­nüs­tü bir ilk ro­man….. Elim­den bı­rak­mak is­te­me­dim.” -John Gris­ham- (Al­tın Ki­tap­lar)

Kon­trol edi­le­me­yen öf­ke­ler

Ya­zar Ke­rem Özak­ma­n'­dan Bir Ey­lem Ge­ce­si­… Sev­gi­li okur,  eli­niz­de tut­tu­ğu­nuz öy­kü ki­ta­bım ise üçün­cü ça­lış­mam. Ne an­lat­tın bu öy­kü­ler­de der­se­niz; bi­zi biz ya­pan vic­da­ni de­ğer­le­ri, güç­lü ki­şi­lik özel­lik­le­ri, iyi ni­yet­le­ri ama ay­nı za­man­da za­af­la­rı, kon­trol edi­le­me­yen öf­ke­le­ri, ta­kın­tı­la­rı, öç al­ma duy­gu­la­rı ile in­sa­nı an­lat­ma­ya ça­lış­tım. -Ke­rem Özak­man- (Bil­gi Ya­yı­ne­vi)

Ka­de­ri­ni­zin rengi

Ya­zar Ley­la Bi­le­n'­den Ka­de­ri­ni­zin Ren­gi Ka­rak­te­ri­niz­de Giz­li.. Şu an­da bu ki­ta­bı elin­de tu­tu­yor­san ken­di­ni keş­fet­me vak­tin gel­miş de­mek­tir. Ken­din­le il­gi­li en bü­yük sır­rın ka­de­rin­de giz­li ol­du­ğu­nu bi­li­yor­sun. (Ta­ra Ki­tap)

Gö­re­vi­mi yapacağım

Ya­zar Os­ho'nun, Teh­li­ke­li Ya­şa­mak-Ken­din Ol­ma Se­rü­ve­ni ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı.. “Zih­nin­den bü­tün o saç­ma­lık­la­rı sö­küp ata­bi­lir ve sa­na te­miz bir gök­yü­zü ve­re­bi­lir­sem, be­nim gö­re­vim ye­ri­ne ge­ti­ril­miş olur.” -OS­HO- (Ganj Ya­yın­la­rı)

 

 

 

 

Son güncelleme: 07:14 - 07.02.2016