Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 30 Ekim 2016 - 01:39

29

‘Adam’ gibi olmak…
“Kadın’ı okudunuz. Bu da Adam” diyen yazar Yılmaz Özdil, kitabı ‘Adam’da, insanın ‘adam gibi adam’ olmasının inceliklerini anlatıyor. Özdil,  “Herifleri yazmamayı tercih ettim! Farklı zamanlarda, farklı ortamlarda yaşayan, hatta birbirleriyle hiç tanışmamalarına rağmen, ortak zihniyetin, ortak karakterin, ortak paydasıdır Adam” diyor. (Kırmızı Kedi)

28

Trabzon'un son 50 yılı
Bir ken­tin ya­şa­mı­nı her­kes ken­din­ce gö­rür. Bir ya­zar ise ken­-din­ce bir du­yar­lık­la yak­la­şır ken­ti­ne. Çev­re­si­ne gö­nül gö­züy­le ba­kar. Öner Ci­va­oğ­lu'-nun der­le­di­ği “A­ziz Eu­ge­ni­os'­un Rü­ya­sı Ye­ni­cu­ma­” Trab­zon’un son el­li yı­lı­na ta­nık­lık et­me­si ve ya­zar­la­rı­nın ken­te ko­lek­tif ar­ma­ğa­nı ol­ma­sı açı­sın­dan de­ğer ta­şı­mak­ta­dır. (He­ya­mo­la Ya­yın­la­rı)

30

Kalbi doğru kullanın
Ya­zar Jü­li­de Em­re, in­sa­nın kal­bi­nin kı­rı­la­bi­le­cek bir eş­ya ol­du­ğu­nu “20 Adım­da Kalp ve Akıl Na­sıl Doğ­ru Kul­la­nı­lır” ad­lı ki­ta­bın­da an­la­tı­yor. Ar­tık yol­da­yız! Yol bo­yun­ca kı­rı­la­cak eş­ya­la­ra dik­kat edilmeli. Em­re, “Bu ki­ta­bı bir şe­kil­de oku­ya­lım. Bu­nu ba­şar­dı­ğı­mız­da Ger­çek­çi Mut­lu­luk bi­zim ola­cak­tır” di­yor. (Si­yah Ku­ğu Ya­yın­la­rı)

27

Boğaz’ın Dört Muhafızı
“İçin­den de­niz ge­çen şeh­rin hi­kâ­ye­si bu me­de­ni­ye­tin bağ­rın­da sak­lı san­ki” di­yen Sa­met Al­tın­taş İs­tan­bul şe­hir ki­tap­lı­ğın­da bir il­ke im­za atı­yor. “Bo­ğaz’ın Dört Mu­ha­fı­zı”nı bu kitapta bir ara­ya ge­ti­ri­yor. Al­tın­taş, “Üs­kü­dar’da Aziz Mah­mud Hü­da­yi, Be­şik­taş’ta Yah­ya Efen­di, Bey­koz’da Yu­şa Aley­his­se­lam ve Ru­me­li Ka­va­ğı’nda Tel­li Ba­ba. Bu dört ulu in­san, bu­gün de ko­nuş­uluyor” di­yor. (Des­tek Ya­yın­la­rı)

22

Bir öğretmenin dünyası
Ya­zar Zu­hal Ma­ya'nın ka­le­me al­dı­ğı, eli­niz­de­ki bu ki­tap, idea­list bir öğ­ret­me­nin hi­kâ­ye­si­ni an­la­tı­-yor. İyi okul­lar­da oku­muş, lüks semt­ler­de ya­şa­mış ve şı­ma­rık bü­yü­müş Sel­ma, ani bir de­ği­şim­le va­roş bir semt­te öğ­ret­men­lik yap­ma­ya baş­lı­yor. Ya­zar fark­lı tek­nik­ler kul­la­na­rak Sel­ma’nın iç dün­ya­sı­na bi­zi da­hil ediyor. Onu, ki­mi za­man iç se­siy­le ko­nu­şur­ken bu­lu­yo­ruz. (Mev­sim­ler Ki­tap)

23

Beyazıt’ın Romanı
1389’da bü­tün Bal­kan­lar bir­leş­ti. Sırp­lar, Ar­na­vut­lar, Boş­nak­lar, Ef­lak­lar ve Bul­gar­lar Os­man­lı’ya tu­zak kur­du­lar. Yet­me­di. 1396’da bü­tün Ba­tı bir­leş­ti. Ke­rem Alp Usal, se­ki­zin­ci ki­ta­bın­da, Hü­da­ven­di­gar Mu­rat Han’ın Ko­so­va’da­ki şe­ha­de­ti­nin ar­dın­dan Os­man­lı’yı bek­le­yen zor sı­na­vı “Yıl­dı­rım Be­ya­zıt’ın Ro­ma­nı”nda an­la­tı­yor. (Ha­ya­lü­rü­nü)

25

Mutluluk Konservesi
Sa­lah Bir­sel, “Şii­ri se­ver­sen mut­lu olur­sun” der. Ce­mal Sü­re­ya, mut­lu­lu­ğun şi­iri­nin ya­zı­la­ma­ya­ca­ğı­nı öne sü­rer. Nâ­zım Hik­met, “Sen mut­lu­lu­ğun res­mi­ni ya­pa­bi­lir mi­sin Abi­din” di­ye so­rar ve ek­ler: “İşin ko­la­yı­na kaç­ma­dan ama” Or­han Tü­ley­li­oğ­lu ki­ta­bın­da in­sa­nın mut­lu­luk ara­yı­şı­na fark­lı bir pen­ce­re­den ba­kı­yor. (Daf­ne Ki­tap)

24

Kitaptan Düşen Kurt
Ki­tap­lar­la dost­luk kur­mak öy­kü­ler­de de gü­zel… Do­lu bir kü­tüp­ha­ne­nin raf­la­rın­dan bir ki­tap yu­var­la­nıp ye­re dü­şe­r… Ki­tap­ta­ki öy­kü­de yer alan kurt, çarp­ma­nın şid­de­tiy­le ken­di­ni gi­zem­li bir oda­nın için­de bu­lur. Ömer Er­du­ra­n'­ın ter­cü­me et­ti­ği Thi­erry Rob­be­recht, ki­ta­bın­da, oda­da do­la­şan kor­kunç ke­di­den kaç­mak için, ken­di­ne sı­ğı­na­ca­ğı ye­ni bir öy­kü ara­yan kur­du an­la­tı­yor. (Rem­zi Ki­ta­be­vi)

31

Yal­nızların hi­ka­ye­si…
Ya­zar Er­can Çit­li­oğ­lu'-n­dan Üç­ge­n… Bu ro­man, yal­nız sa­vaş­çı­la­rın hi­kâ­ye­si­… Za­fer­le­ri gi­bi ye­nil­gi­le­ri, ya­şam­la­rı gi­bi ölüm­le­ri de yal­nız olan­la­rın hi­kâ­ye­si… Tek ba­şı­na… Yi­ğit­çe… Da­ra­ğa­cı­na çı­ka­rı­lır­ken bi­le göl­ge­le­rin­den baş­ka eş­lik­çi­le­ri ol­ma­yan­la­rın hi­kâ­ye­si… (Des­tek Ya­yın­la­rı)

32

İz bı­ra­kan olay­lar…
Ya­zar Ah­met Ku­ya­ş'­tan Ta­ri­hi Dü­şün­me­k… Gü­nü­mü­zün si­ya­sal çe­kiş­me­le­ri­nin be­lir­le­ni­min­den uzak bir ta­rih ya­zı­mı, bi­ze ih­ti­yaç duy­du­ğu­muz top­lum­sal-ta­rih­sel ba­kı­şı ka­zan­dı­ra­bi­le­cek bi­ri­cik araç ol­ma­sı ne­de­niy­le bü­yük önem ta­şı­yor. Soluksuz okunacak… (Kır­mı­zı Ke­di)

33

Es­rik yol­cu­luk başlıyor
Ya­zar Esat Kork­ma­z'­dan Şa­ma­niz­m… Her­ke­sin yal­nız, di­ğer her­ke­sin teh­dit ol­du­ğu ko­şul­lar­da şa­man gi­bi uç­mak is­te­riz; ka­nat tak­mak ko­şul ol­du­ğu için ya­şa­mı­mız, şa­ma­nın es­rik yol­cu­lu­ğu­na yü­ze­rek eş­lik eder; şa­ma­nın giy­si­si­ni gi­yi­ni­riz… (Ber­fin Ya­yın­la­rı)