Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 6 Kasım 2016 - 00:19
21

Farklı bir üslup ve dokunuş
Ya­zar  Çiğ­dem Bay­rak­tar Ör'­den Sta­j…  Ba­sı­nın kı­dem­li ve kıy­met­li ta­raf­la­rı­nın ya­nın­da ya­şa­nan en­tri­ka­la­ra şöy­le bir de­ğin­mek üze­re si­ya­si ta­rih­çi  Ör’den bu kez fark­lı bir üs­lup ve do­ku­nu­ş… Siz eğ­le­nin di­ye­… Eğ­le­nir­ken öğ­re­nin di­ye­… İçin­de ta­nı­dık­la­rı­nız ve ta­nı­ma­dık­la­rı­nız var üs­te­lik. Eş­le­rin bi­le bir­bi­rin­den ha­ber sak­la­dı­ğı acı­ma­sız re­ka­bet hiç böy­le an­la­tıl­ma­mış­tı. Ha­ya­tın Sü­rek­li Staj­yer­le­ri­ne­… Her­kes oku­sun di­ye de­ğil, her­kes med­ya­da ça­lış­ma­nın na­sıl bir şey ol­du­ğu­nu an­la­sın di­ye ya­zıl­dı bu ki­tap!  (İyi Ki­tap Ya­yı­ne­vi)

22

Dayanışmanın gücü
Çağ­daş ede­bi­ya­tı­mı­zın güç­lü ka­lem­le­rin­den Ka­rin Ka­ra­kaş­lı, son ro­ma­nı Ko­nak­ta-­ki­le­r'­de ço­cuk­la­rın ve ev­le­rin di­lin­den ko­nu­şu­yor. Ta­ri­hin fark­lı dö­nem­le­rin­de ya­şan­mış ve iç içe geç­miş ai­le hi­ka­ye­le­ri­ni şi­ir­sel bir üs­lup ve em­pa­tiy­le ak­ta­rı­yor. Terk edi­len ya da göç et­mek zo­run­da ka­la­rak yal­nız­la­şa­nın sa­de­ce in­san­lar ol­ma­dı­ğı­nı, kalp­le­ri­n de na­sıl ör­se­le­ne­bil­di­ği­ni du­yum­sa­tı­yor. (Gü­nı­şı­ğı Ki­tap­lı­ğı)

20

Özel kareler yer alıyor
‘Bir Ne­sil Tür­kan Şo­ra­y'­la Mek­tup­laş­tı' ya­zar Er­can Akar­su'nun 9. ki­ta­bı Tür­ki­ye'de ilk kez ya­pı­lan “Sul­tan Se­ri­si­”nin 3. ve son ki­ta­bı olan “Bir Ne­sil Tür­kan Şo­ra­y'­la Mek­tup­laş­tı­” adıy­la raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.  Ki­tap, Türk si­ne­ma­sının sul­ta­nı Şo­ra­y'­ın ha­ya­tı­nın kı­sa bir frag­ma­nı, öze­ti ve öz­le­dik­çe bak­mak is­te­ye­ce­ği­niz ay­nı za­man­da en özel ka­re­le­re yer ve­ri­len ko­laj ni­te­li­ğin­de­dir.  (Bo­ra­mir Ya­yın­cı­lık)

24

Yazarlar, Eleştiriler, Anılar
Emre Kongar’dan yazarlar üstüne tartışma yaratacak değerlendirme ve eleştiriler bu kitapta yer alıyor. Kongar kitabında, Yaşar Kemal, Attila İlhan, Melih Cevdet, Ömer Seyfettin ve Aziz Nesin başta olmak üzere edebiyat dünyasının ünlüleriyle ilgili değerlendirmelere, anılara yer veriyor. (Remzi Kitabevi)

25

Duy­gu­la­rı kuş ol­du uç­tu
Ya­zar  Nej­la Bil­gi­n'­den Fe­lek ve Kuk­la­… Şa­irin duy­gu­la­rı kuş ol­du yü­re­ğin­den uç­tu. Söz­cük ol­du kuş ka­na­dıy­la ka­ğı­da ya­zıl­dı. Kuş­lar; gi­der­ken se­ma­da ve yü­rek­ler­de şi­ir­ler yaz­dı­lar. Son­ba­har­da gö­çüp, ilk­ba­har­da dön­dü­ler /dö­ne­me­di­ler… Gel­di­ler, ara­dık­la­rı­nı bu­la­ma­dı­lar… Ya­şam; şa­ir’in duy­gu­la­rı­nı ve yü­re­ğin­den uçan şi­ir kuş­la­rı­nı gök­ku­şa­ğı ren­gi­ne bo­ya­dı. (Ce­res Ya­yın­la­rı)

26

Ger­çek bir öykü…
Ya­zar Ro­bert Ma­zu­r'­dan Es­co­bar’ı De­vi­ren Muh­bi­r… Bryan Crans­ton’ın baş­ro­lün­de oy­na­dı­ğı bir Holl­ywo­od pro­dük­si­yo­nu “The In­fil­tra­tor”a il­ham ve­ren ger­çek ya­şa­möy­kü­sü. “Muh­bir” Ma­zur’un uyuş­tu­ru­cu maf­ya­sı­na hiz­met ve­ren ban­ka­cı­la­rı, yoz­laş­mış po­li­ti­ka­cı­la­rı, ver­gi ka­çak­çı­la­rı­nı ve te­rö­rist­le­ri na­sıl de­şif­re et­ti­ği­nin hi­kâ­ye­si. (Be­yaz Bay­kuş)

27

En bü­yük göç dal­ga­sı
Ya­zar Ay­tuğ Ak­do­ğa­n'­dan Sür­gü­n… Genç ya­zar ve ar­ka­daş­la­rı, yıl­lar son­ra or­tak bir dost­la­rı­nın ce­na­ze­sin­de ye­ni­den bir ara­ya ge­lir ve hep bir­lik­te bir yo­la çı­kar­lar. Ge­ce, Do­ğu’da sa­hip ola­ma­dı­ğı “ka­dın” kim­li­ği­ni arar­ken, Rüz­gâr ise Ba­tı’da ken­di­si­ne yük­le­nen “er­kek” kim­li­ği­nin zo­run­lu­luk­la­rın­dan kaç­mak­ta­dır.  (Ep­si­lon Ya­yın­la­rı)

23

230 mekan hikayesi
İstanbul'un en geniş lezzet rehberi ‘Yerim Seni İstanbul' raflardaki yerini aldı… Gurmelerin özel seçkilerinin de yer aldığı kitapta büyülü kentin 230 mekânı hikâyeleriyle birlikte anlatılıyor. Ömürden Sezgin, Aslı G. Şat Sezgin, Ece Er, Varlık Sezgin ve Bilal Özerol'un kalemi, Ebrar Alper'in fotoğraflarıyla hayat bulan kitap, 2 kıta, 42 rota ve 230 mekanı ile lezzetleri keşfetmek için muhteşem bir kaynak.  (Boyut Yayın Grubu)

28

Suç­lu kim?
Ya­zar Ar­zu Kay­ha­n'­dan Ya­d… Bir ken­tin ya­ban­cı­sı ol­mak­la bir ken­te ya­ban­cı ol­mak ara­sın­da­ki far­kın ya­rat­tı­ğı bi­rey­sel al­tüst oluş­la­rın so­nun­da, Si­bel, gel­di­ği top­lu­mun de­ğer yar­gı­la­rıy­la için­de ya­şa­dı­ğı Ame­ri­kan top­lu­mu­nun yar­gı­la­rı ara­sın­da sı­kış­tıy­sa, suç­lu kim­dir? (La­bi­rent)

29

Tu­tum ve dav­ra­nış­lar
Hz. Ömer na­sıl bir ki­şi­dir? Hz. Mu­ham­med’le olan iliş­ki­le­ri na­sıl­dır? Kur’an kar­şı­sın­da na­sıl bir tu­tum iz­le­miş­tir? Ha­li­fe­lik dö­ne­min­de­ki dav­ra­nış­la­rı­nın ne ka­da­rı İs­lam ale­min­ce bi­lin­mek­te­dir? Arif Te­kin, “Hz. Ömer’in Kur’an’da­ki İz­le­ri” ki­ta­bın­da bu so­ru­la­rı ya­nıt­lı­yor. (Ber­fin Ya­yın­la­rı)

30

Yer aç­ma­nız la­zım
İlk ro­ma­nı “Hi­kâ­ye­si Olan Ölü­ler”le ede­bi­yat dün­ya­sı­na sı­kı bir gi­riş ya­pan Üs­tün­gel Arı, ye­ni ro­ma­nı “Y.Ü.K.”le do­zu ar­tı­rı­yor.  Y.Ü.K. po­zi­tif, akı­cı ve sor­gu­la­yı­cı di­liy­le si­zi bir olay­lar çem­be­ri­ne so­ka­cak; uzun bir baş dön­me­siy­le de baş­lan­gıç nok­ta­sın­da in­di­re­cek. (Mylos Ki­tap)

Etiketler