Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 13 Kasım 2016 - 01:33
43

İle­ti­şi­min De­rin Ma­vi­si
Ya­zar Arın Say­da­m'­ dan Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik – İle­ti­şi­min De­rin Ma­vi­si­… Bir­leş­miş Mil­let­ler’in, 2030'a ka­dar var­ma­yı amaç­la­dı­ğı sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma he­def­le­ri, 17 he­def 169 alt baş­lı­ğı kap­sı­yor. BM Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Çö­züm­le­ri Ağı Baş­ka­nı Jef­frey Sachs, bu he­def­ler açı­sın­dan 34 OECD ül­ke­si ara­sın­da Tür­ki­ye’nin 33’ün­cü sı­ra­da yer al­dı­ğı­nı söy­le­di. Kitap soluksuz okunacak. (Bo­yut Ya­yın Gru­bu)

47

Duy­gu­sal bir hi­ka­ye
Ya­zarın Ya­lan ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Ra­hat­la­tı­cı bir ya­lan­dan­sa ca­nı­nı acı­tan bir ger­çe­ği duy­mak da­ha iyi­dir. Çün­kü ger­çek, enin­de so­nun­da yo­lu­nu bu­lur ve da­ha da çok acı­tır. Beş yıl ön­ce, Ti­a as­la sa­hip ola­ma­ya­ca­ğı bir ada­ma aşık ol­du. Ev­li ve iki ço­cuk ba­ba­sı olan Nat­han, ona is­te­di­ği ha­ya­tı ve­re­mez­di. (Ar­te­mis Ya­yın­la­rı)

50

Gö­rü­nür kıl­ma ça­ba­sı
Ya­zar Ge­or­ges Si­me­no­n'­dan Ya­şa­mak Hır­sı­… Bu ki­tap­la hi­ka­ye­ci­li­ğin­de ye­ni bir dö­ne­me gi­ren Sa­it Fa­ik’in, an­la­tı­cı­yı içeri da­ha çok sok­ma, gö­rü­nür kıl­ma ça­ba­sın­da, Si­me­non’un, ken­di­si hak­kın­da ya­zı­lan­la­ra mü­da­ha­le eden, ken­di kur­gu­su­nu ya­şa­ma­ya baş­la­yan ka­rak­te­riy­le ben­zer­lik­ler ya­ka­la­dı­ğı söy­le­ne­bi­lir. (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

46

Ya­şa­mak mu­ci­ze mi?
Psi­ko­lo­jik ge­li­şim ve ai­le da­nış­ma­nı Nur Me­ri­ç'­in ikin­ci ki­ta­bı Ve Mu­ci­zey­di Ya­şa­mak- Ge­li­şim Yo­lu, raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Ki­tap, ya­za­rın öğ­re­nim ha­ya­tı da da­hil ol­mak üze­re aka­de­mik ça­lış­ma­la­rın­dan, bi­lim­sel göz­lem­le­ri ve da­nı­şan­la­rı­nın hi­ka­ye­le­rin­den olu­şan bir ki­şi­sel ge­li­şim ör­nek­le­ri su­nu­yor. Ya­zar, so­run­la­rıy­la ba­şa çı­ka­ma­yan­la­ra bu ki­tap­la ışık tut­tu­ğu­na ina­nı­yor. (Aru­nas Ya­yın­cı­lık)

45

Yıl­dız­lı bir ma­sal
İrem Uşa­r'­dan Uy­ku­su­nu Ara­yan Ço­cu­k… Do­ğa­yı ve in­san­la­rı de­rin­le­me­si­ne göz­lem­le­ye­rek öy­kü­leş­ti­ren İrem Uşar, uy­ku­ya da­la­ma­yan bir ço­cu­ğun ya­rı mah­mur yol­cu­lu­ğu­nu eğ­len­ce­li ve şi­ir­sel bir üs­lup­la dil­len­di­ri­yor. Fe­ner­den Ta­şı­nan Işık, Kuu­zu ve Lu­na­park Ai­le­si, La­ta­şi­ba ad­lı ki­tap­la­rıy­la ya­zar, ye­ni öy­kü­sün­de, ço­cuk­la­rın ma­sal­sı dünya­sın­dan ses­le­ni­yor. (Gü­nı­şı­ğı Ki­tap­lı­ğı)

48

Kar­ma­şık dö­nem
Ya­zar Meh­met S. Ay­dı­n'­dan Si­ya­se­tin Ay­na­sın­da Kül­tür ve Me­de­ni­ye­t… Kül­tür ve me­de­ni­yet kri­zin­den, ça­tış­ma­sın­dan, hat­ta sa­va­şın­dan söz edil­di­ği, bu­na is­ti­na­den po­li­ti­ka­la­rın oluş­tu­rul­du­ğu, ted­bir­le­rin alın­dı­ğı bir dö­ne­mi ya­şı­yo­ruz. Kül­tür ve me­de­ni­ye­tin “Si­ya­se­tin ay­na­sında­ki”  ye­ri git­tik­çe da­ha gö­rü­nür ha­le ge­li­yor. (Ka­pı Ya­yın­la­rı)

44

Aman­sız mü­ca­de­le
Ya­zar En­gin Ala­n'­ dan Te­rör-PKK/ 40 Yıl­lık İha­ne­t… PKK; ül­ke­yi bö­le­rek, ba­ğım­sız bir Kür­dis­tan ya­rat­mak ama­cıy­la, şid­de­ti araç ola­rak kul­la­nan bir te­rör ör­gü­tü­dür. Bu­nun dı­şın­da de­mok­ra­si, özyö­ne­tim, özerk­lik vb. söy­lem­ler, ana he­de­fe (Ba­ğım­sız Kür­dis­tan) gi­den yol­da va­rıl­ma­sı ge­re­ken ara he­def­ler­dir. (Bil­gi Ya­yı­ne­vi)

53

Umu­du­mu­zu yi­tir­me­ye­lim
Ya­zar Mir­za Ta­ze­gü­l'­den Ses­siz­li­ğim­le Dan­s… El­den çı­kan gö­ze ula­şır ve göz­den dü­şer… Dil­den çı­kan ku­la­ğa ula­şır ve unu­tu­lur… Fa­kat kalp­ten çı­kan kalp­le­re ula­şır ve ora­da ya­şar. Bu ki­ta­bın her sa­tı­rı sa­mi­mi bir kalp­ten çık­tı, kal­bi­ni­ze ula­şıp ya­şa­mak için… Ki­tap, acı­nın, umu­dun, ha­ya­lin ve sev­gi­nin ki­ta­bı… Her­ke­sin ken­din­den bir şey­ler bu­la­ca­ğı ke­li­me­ler fı­sıl­dı­yor gön­lü­nü açan­la­ra. (Lib­ros Ki­tap)

49

Vaz­ge­çil­mez bir eser
Ya­zar Car­lo Col­lo­di' den Pi­nok­yo­… Dün­ya ede­bi­ya­tı­nın kla­sik­le­ri ara­sın­daki Pi­nok­yo, özel­lik­le 7+ yaş gru­bu ço­cuk­la­rı için vaz­ge­çil­mez eser­. “…bir ço­cuk iyiy­se, ne ka­dar kö­tü alış­kan­lık­la­rı olur­sa ol­sun, ne ka­dar ya­ra­maz­lık eder­se et­sin, yan­lış­la­rı­nı dü­zel­te­bi­lir.” (Rem­zi Ki­ta­be­vi)

52

Müt­hiş bir ta­rih der­si
Ya­zar In­grid Von Oel­ha­fen, Hit­ler’in Unu­tu­lan Ço­cuk­la­rı­… In­grid yıl­larca an­ne­si­nin onu ne­den sev­me­di­ği­ni dü­şün­dü. Ne­den onu ya­nı­na yak­laş­tır­mı­yor­du? Ne­den uzak­la­ra gön­de­ri­yor­du? Çün­kü o an­ne­si de­ğil­di. Çün­kü In­grid pro­je­si­nin bir par­ça­sıy­dı. (Be­yaz Bay­kuş)

51

İşler karışmak üzere
Ya­zar Bjorn Sort­lan­d'­tan İs­tan­bul Se­rü­ve­ni­… Da­vid ile ai­le­si Tür­ki­ye’ye gi­di­yor­. Wil­li­am da­yı ile As­trid İs­tan­bul’da ev­le­ne­cek­. Her şey yo­lun­da gi­di­yor, ta ki ba­ba­la­rı bir ar­ka­da­şı­na rast­la­ya­na dek. Bu ar­ka­daş Da­vid’e rol ge­re­ği bir şey tek­lif edi­yor. (Bü­yü­lü Fe­ner)

Etiketler