Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 20 Kasım 2016 - 01:46
50

Ye­ni­den baş­la­ya­cak­sı­nız
Ya­zar Mel­tem Gür­le' nin Kır­mı­zı Ka­zak ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da. Gür­le’nin de­ne­me­le­ri­ni de oku­ma­nız uzun sü­re­cek, ara ve­re­cek­si­niz, dö­ne­cek­si­niz, du­rup ye­ni­den baş­la­ya­cak­sı­nız. Otu­ra­cak­sı­nız, kal­ka­cak­sı­nız, ara­ya baş­ka ki­tap­lar gi­re­cek. Eli­-niz­de­ki ki­ta­bın kop­ya­sı es­ki­ye­cek ama oku­duk­la­rı­nız de­ğil. Bu de­ne­me­ler es­ki­den oku­duk­la­rı­nı­zı ta­ze­le­yip ye­ni­le­ye­cek. (Can Ya­yın­la­rı)

51

Mu­zip bir ki­tap
Ya­zar Je­an-Jac­qu­es Sem­pe'ten Ço­cuk­lar ve Di­ğer Şey­le­r… Ço­cuk­lar ve di­ğer şey­ler, “Pı­tır­cık” se­ri­siyle ta­nı­nan Fran­sız ka­ri­ka­tü­rist Je­an-Jac­qu­es Sempé’nin çiz­di­ği, her yaş­tan oku­ru, ço­cuk­la­rın sı­nır­sız ev­re­nin­de ke­yif­li bir ge­zin­ti­ye çı­ka­ran “mu­zip” bir ki­tap. Bu kitap, her yaş­tan ka­ri­ka­tür­se­ve­rin
ki­tap­lı­ğın­da bu­lun­malı. (De­sen Ya­yın­la­rı)

52

Yap­bo­z'­un bir par­ça­sı
Ya­zar Cey­hun Boz­kur­t'­tan Dar­be­nin Ka­yıp Sa­at­le­ri­… 15 Tem­muz’u tek ba­şı­na bir dar­be gi­ri­şi­mi ola­rak mı ala­ca­ğız yok­sa ge­niş fo­toğ­ra­fa mı yer­leş­ti­re­ce­ğiz? Yıl­lar­dır Bü­yük Or­ta­do­ğu Pro­je­si’nin teh­li­ke­le­ri­ne dik­kat çe­ken­le­rin 15 Tem­muz’u bir gru­bun ba­sit bir dar­be gi­ri­şi­mi ola­rak gör­me­si müm­kün mü? (Des­tek Ya­yın­la­rı)

53

Ma­te­ma­ti­ğin eğ­len­ce­li hali
Ya­zar Rob Eas­ta­wa­y'­ten Çıl­gın Ma­te­ma­ti­k…  İşin sır­rı ma­te­ma­ti­ği eğ­len­ce­li ha­le ge­tir­mek. Top­la­ma­dan çı­kar­ma­ya, çarp­ma­dan böl­me­ye ço­cuk­lar­la be­ra­ber uy­gu­la­ya­bi­le­ce­ği­niz 101 pra­tik yön­tem. Ma­te­ma­ti­ği na­sıl eğ­len­ce­li ha­le ge­ti­re­bi­le­ce­ği­niz­le il­gi­li fi­kir­ler, ak­ti­vi­te­ler ve oyun­lar­la do­lu olan bu ki­tap, ço­cuk­la­rın ma­te­ma­ti­ği gün­lük ha­ya­tın bir par­ça­sı ola­rak gör­me­si­ni sağ­lar. (Pe­na Ya­yın­la­rı)

54

Her yönüyle Osmanlı
Doç. Dr. Hü­ner Tun­cer ta­ra­fın­dan ka­le­me alı­nan  Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı Os­man­lı Dev­le­ti'nin So­nu ad­lı ki­tap­ta; 1914-1918 yıl­la­rın­da Av­ru­pa cep­he­le­rin­de yer alan mu­ha­re­be­-ler ile ay­nı yıl­lar­da Os­man­lı Dev­le­ti’nin fark­lı cep­he­ler­de yü­rüt­tü­ğü sa­vaş­lar üze­rin­de ana hat­la­rıy­la du­ruluyor. Tun­cer, ki­ta­bı­nı ön­ce­lik­le Os­man­lı'nın için­de bu­lun­du­ğu va­him du­ru­mu anlatıyor. (Ta­rih­çi Ki­ta­be­vi)

49

Yasak ilişki
Ya­zar Lev Ni­ko­la­ye­viç Tols­to­y'­tan Şey­ta­n… Lev Tols­toy da­ha çok Rus top­lu­mu­nu ana­liz eden epik ro­man­la­rıy­la ta­nı­nır, ama eli­niz­de tut­tu­ğu­nuz Şey­tan ad­lı bu no­vel­la onun en ki­şi­sel, ken­di­si­ni, açı­ğa vu­ran ki­ta­bı­dır. Ki­ta­bın ya­ra­ta­ca­ğı skan­dal­dan kor­ka­rak sağ­lı­ğın­da ya­yım­la­ma­mış ve ki­tap­lı­ğın­da­ki çek­me­ce­ler­den bi­rin­de sak­la­mış­tır. Soluksuz oku-yacaksınız. (Pa­ris)

48

Sevginin öyküsü…
Ya­za­rı­mız Be­kir Coş­ku­n'­un Pa­ko’ya Mek­tup­lar ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­… “Pa­ko’ya Mek­tup­lar” ve “Ben Pa­ko” ki­tap­la­rı­nın bir­leş­ti­ril­miş tek­rar bas­kı­sı İş­te böy­le Pa­ko… Gör­dü­ğüm her kuş, ta­nı­dı­ğım her ya­ra­tık, pe­şin­den bak­tı­ğım her tav­şan, sır­tüs­tü uza­nıp sey­ret­ti­ğim her şa­hin be­ni bü­yü­le­di, sevgi yarattı… (Bil­gi Ya­yı­ne­vi)

46

Okurları sürüklüyor
Ya­zar Ju­li­o Cor­ta­za­r'­dan Ta­kip­çi­… Her sa­tı­rın­da va­ro­luş­sal san­cı­lar ba­rın­dı­ran Ta­kip­çi, “za­man” kav­ra­mıy­la dai­mi bir prob­le­mi olan Char­li­e Par­ker’ın par­lak ka­ri­ye­ri­nin ve çal­kan­tı­lı ya­şan­tı­sı­nın son za­man­la­rı­na ta­nık­lık et­ti­ri­yor. An­la­tı­cı­mız, bir baş­ka de­yiş­le ta­kip­çi­miz Bru­no, hi­ka­ye­de Johnny Car­ter adıy­la ge­çen Char­li­e Par­ker’ın baş dön­dü­rü­cü ya­şa­mın­da bir za­man ko­ri­do­ru açıyor. (De­li­Do­lu)

55

Türk­le­rin dev­rimi…
Ya­zar Gür­kan Ha­cı­r'­dan Ben Si­ze De­miş­tim-Ata­türk’ün Ço­cuk­la­rı An­la­tı­yo­r… Bu ki­tap­ta an­la­tı­lan; 29 Ekim’de ya­kı­lan ço­ban ate­şi­nin hi­ka­ye­si­dir. Ate­şin alev­len­me­si­ne ta­nık­lık
eden­le­rin ağ­zın­dan… Türk­le­rin dev­rim hi­kâ­ye­si… (Asi Ki­tap)

47

Gençler anlatacak
Ya­zar Jor­di Si­er­ra i Fab­ra'dan Oy­sa Aş­k… Çağ­daş İs­pan­yol ede­bi­ya­tı­nın en çok oku­nan, çok ödül­lü ya­za­rı Jor­di Si­er­ra i Fab­ra’nın baş­ya­pı­tı Türk­çe’de! Yazar, dün­ya­nın her
ye­rin­de top­lum­sal bir so­run ha­li­ne ge­len ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­ti genç­le­rin di­lin­den ak­ta­rıyor. (On8 Ki­tap)

56

Bir dö­nüm nok­ta­sı
Çağ­daş Rus ede­bi­-ya­tı­nın en öne çı­kan ya­zar­la­rın­dan Vla­di­mir Ma­ka­nin, Asan ad­lı ro­ma­nın­da Rus­ya’nın Çe­çen so­ru­nu­nu ele alı­-yor. Roman, bas­ma­ka­lıp yak­la­şım­lar­dan uzak, ger­çek­çi ve adil bir üs­lup­la iki halk ara­sın­da ya­şa­nan ça­tış­ma­la­rı ele alıyor. (Al­fa Ya­yın­cı­lık)